9271 samples
Export
<<< of 464>>>
Accession Title Sample type Organism(s) Ch Platform Series Supplementary Contact Release date
Remove filtersFilter Remove filterXLSX
GSM8337524
TCR_Tumor_C1_3
SRA 1 Shiqun Wang Jun 23, 2024
GSM8337525
TCR_Tumor_T1_3
SRA 1 Shiqun Wang Jun 23, 2024
GSM8328834
Control-Aortic-Wall-1
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328835
Control-Aortic-Wall-2
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328836
Control-Aortic-Wall-3
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328837
Control-Aortic-Wall-4
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328838
Control-Aortic-Wall-5
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328839
AAA-Aortic-Wall-1
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328840
AAA-Aortic-Wall-2
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328841
AAA-Aortic-Wall-3
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328842
AAA.Aortic.Wall-5
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328843
AAA.Thrombus-1
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328844
AAA.Thrombus-3
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM8328845
AAA.Thrombus-5
SRA 1
 • Download icon XLSX
Tyler Benson Jun 22, 2024
GSM7988866
Wild type RU11/001- Replicate 1
SRA 1 Birgit E Scharf Jun 18, 2024
GSM7988867
Wild type RU11/001- Replicate 2
SRA 1 Birgit E Scharf Jun 18, 2024
GSM7988868
Wild type RU11/001- Replicate 3
SRA 1 Birgit E Scharf Jun 18, 2024
GSM7988869
RU11/001 ΔldtR- Replicate 1
SRA 1 Birgit E Scharf Jun 18, 2024
GSM7988870
RU11/001 ΔldtR- Replicate 2
SRA 1 Birgit E Scharf Jun 18, 2024
GSM7988871
RU11/001 ΔldtR- Replicate 3
SRA 1 Birgit E Scharf Jun 18, 2024