U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 85367

1.
Shaojun Shi, Ling Wang, Luc J.W. van der Laan, Qiuwei Pan, Monique M. A. Verstegen
Transplantation. 2021 Nov; 105(11): 2362–2373. Published online 2021 Oct 21. doi: 10.1097/TP.0000000000003691
PMCID:
PMC9005104
2.
Maria T. Bourlon, Ami S. Bhatt, Gilberto Lopes, Fredrick Chite Asirwa, Alexandru E. Eniu, Patrick J. Loehrer, Lawrence N. Shulman, Julia Close, Jamie Von Roenn, Michal Tibbits, Doug Pyle, Julie R. Gralow
JCO Glob Oncol. 2024; 10: e2300157. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.1200/GO.23.00157
PMCID:
PMC11018164
3.
Jia Liu, Mingning Ding, Jinzhao Bai, Ranyi Luo, Runping Liu, Jiaorong Qu, Xiaojiaoyang Li
Imeta. 2023 Feb; 2(1): e76. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1002/imt2.76
PMCID:
PMC10989916
4.
Rongjin Luo, Yanmin Chang, Huaizhen Liang, Weifeng Zhang, Yu Song, Gaocai Li, Cao Yang
Imeta. 2023 May; 2(2): e86. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.1002/imt2.86
PMCID:
PMC10989913
5.
Nausheen Ahmed, Olalekan Oluwole, Zahra Mahmoudjafari, Nahid Suleman, Joseph P McGuirk
Clin Hematol Int. 2024; 6(2): 31–45. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.46989/001c.115932
PMCID:
PMC11086990
6.
Himabindu Kolli, Mukarram Jamat Ali, Karen J Campoverde Reyes, Daryl T-Y Lau
BMJ Case Rep. 2022; 15(5): e249630. Published online 2022 May 26. doi: 10.1136/bcr-2022-249630
PMCID:
PMC9150156
7.
Sheng-Jian Lu, Bo Yu, Wen-Can Wu
Int J Ophthalmol. 2024; 17(5): 973–975. Published online 2024 May 18. doi: 10.18240/ijo.2024.05.24
PMCID:
PMC11074211
8.
Yu-Fan Chuang, Andrew J. Phipps, Fan-Li Lin, Valerie Hecht, Alex W. Hewitt, Peng-Yuan Wang, Guei-Sheung Liu
Cell Mol Life Sci. 2021 Mar; 78(6): 2683–2708. Published online 2021 Jan 3. doi: 10.1007/s00018-020-03725-2
PMCID:
PMC11072787
9.
Tianxiang Chen, Liang Wang, Chao Chen, Runtian Li, Ning Zhu, Runkun Liu, Yongshen Niu, Zhengtao Xiao, Hui Liu, Qingguang Liu, Kangsheng Tu
Cell Mol Life Sci. 2023 May; 80(5): 120. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.1007/s00018-023-04767-y
PMCID:
PMC11072547
10.
Xiaoling Zhang, Hao Liu, Haidong Wang, Rongjie Zhao, Qian Lu, Yunlong Liu, Yicheng Han, LuluRen, Hongming Pan, Weidong Han
Cell Mol Life Sci. 2023 Jan; 80(1): 8. Published online 2022 Dec 10. doi: 10.1007/s00018-022-04601-x
PMCID:
PMC11072394
11.
In-Woo Park, Hope K. Fiadjoe, Pankaj Chaudhary
Virus Res. 2024 Jul; 345: 199384. Published online 2024 May 7. doi: 10.1016/j.virusres.2024.199384
PMCID:
PMC11091703
12.
Yajie Hu, Wei Zhao, Yaming Lv, Hui Li, Jiang Li, Mingmei Zhong, Dandan Pu, Fuping Jian, Jie Song, Yunhui Zhang
Virus Res. 2024 Jul; 345: 199386. Published online 2024 May 6. doi: 10.1016/j.virusres.2024.199386
PMCID:
PMC11091677
13.
Antonio Laganà, Giuseppa Visalli, Angela Di Pietro, Alessio Facciolà
Clin Exp Vaccine Res. 2024 Apr; 13(2): 105–120. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.7774/cevr.2024.13.2.105
PMCID:
PMC11091437
14.
Guiying Qiu, Xinrong Chen
Clin Exp Vaccine Res. 2024 Apr; 13(2): 171–173. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.7774/cevr.2024.13.2.171
PMCID:
PMC11091431
15.
Zachary Bloomgarden
J Diabetes. 2024 May; 16(5): e13572. Published online 2024 May 13. doi: 10.1111/1753-0407.13572
PMCID:
PMC11091426
16.
Yutaro Yamamoto, Camila Fabbri, Daiki Okuhara, Rina Takagi, Yuna Kawabata, Takuto Katayama, Mitsuhiro Iyori, Ammar A. Hasyim, Akihiko Sakamoto, Hiroaki Mizukami, Hisatoshi Shida, Stefanie Lopes, Shigeto Yoshida
Front Immunol. 2024; 15: 1372584. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3389/fimmu.2024.1372584
PMCID:
PMC11091281
17.
Zhi-Cheng Jin, Jian-Jian Chen, Xiao-Li Zhu, Xu-Hua Duan, Yu-Jing Xin, Bin-Yan Zhong, Jin-Zhang Chen, Jun Tie, Kang-Shun Zhu, Lan Zhang, Ming Huang, Ming-Jian Piao, Xiao Li, Hai-Bin Shi, Rui-Bao Liu, Ai-Bing Xu, Fanpu Ji, Jian-Bing Wu, Guo-Liang Shao, Hai-Liang Li, Ming-Sheng Huang, Zhi-Yi Peng, Jian-Song Ji, Chun-Wang Yuan, Xiu-Feng Liu, Zhou-Chao Hu, Wei-Zhu Yang, Guo-Wen Yin, Jin-Hua Huang, Nai-Jian Ge, Xiaolong Qi, Yang Zhao, Jia-Wei Zhou, Guo-Hui Xu, Qiang Tu, Hai-Lan Lin, Yao-Jun Zhang, Hua Jiang, Hai-Bo Shao, Yong-Jie Su, Ting-Song Chen, Bao-Qi Shi, Xiang Zhou, Hai-Tao Zhao, Hai-Dong Zhu, Zheng-Gang Ren, Gao-Jun Teng, CHANCE2201 Investigators
eClinicalMedicine. 2024 Jun; 72: 102622. Published online 2024 May 6. doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102622
PMCID:
PMC11090892
18.
L. Vidal, Z. Dlamini, S. Qian, P. Rishi, M. Karmo, N. Joglekar, S. Abedin, R.A. Previs, C. Orbegoso, C. Joshi, H.A. Azim, H. Karkaria, M. Harris, R. Mehrotra, M. Berraondo, G. Werutsky, S. Gupta, N. Niikura, I. Chico, K.S. Saini
ESMO Open. 2024 May; 9(5): 103373. Published online 2024 May 7. doi: 10.1016/j.esmoop.2024.103373
PMCID:
PMC11090874
19.
Sana Rashid, Yingchuan Sun, Umair Ali Khan Saddozai, Sikandar Hayyat, Muhammad Usman Munir, Muhammad Usman Akbar, Muhammad Babar Khawar, Zhiguang Ren, Xinying Ji, Malik Ihsan Ullah Khan
Chin J Cancer Res. 2024 Apr 30; 36(2): 195–214. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2024.02.07
PMCID:
PMC11090798
20.
Sarah Abboud, Cindy Veldhuis, Suha Ballout, Fatima Nadeem, Kate Nyhan, Tonda Hughes
Int J Nurs Stud Adv. 2022 Dec; 4: 100085. Published online 2022 Jun 27. doi: 10.1016/j.ijnsa.2022.100085
PMCID:
PMC11080540

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center