U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 36911

1.
Yanwei Qi, Shengqiang Gu, Yue Zhang, Lidong Guo, Mengyang Xu, Xiaofang Cheng, Ou Wang, Ying Sun, Jianwei Chen, Xiaodong Fang, Xin Liu, Li Deng, Guangyi Fan
Imeta. 2022 Dec; 1(4): e46. Published online 2022 Aug 15. doi: 10.1002/imt2.46
PMCID:
PMC10989976
2.
Yifeng Wang, Quanbin Dong, Shixian Hu, Huayiyang Zou, Tingting Wu, Jing Shi, Haifeng Zhang, Yanhui Sheng, Wei Sun, Xiangqing Kong, Lianmin Chen
Imeta. 2022 Jun; 1(2): e14. Published online 2022 Mar 29. doi: 10.1002/imt2.14
PMCID:
PMC10989872
3.
Songzhe Fu, Rui Wang, Zheng Xu, Huiwen Zhou, Zhiguang Qiu, Lixin Shen, Qian Yang
Imeta. 2023 Feb; 2(1): e77. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.1002/imt2.77
PMCID:
PMC10989823
4.
Dong‐Rui Chen, Ke Cheng, Lei Wan, Chao‐Yue Cui, Gong Li, Dong‐Hao Zhao, Yang Yu, Xiao‐Ping Liao, Ya‐Hong Liu, Alaric W. D'Souza, Xin‐Lei Lian, Jian Sun
Imeta. 2024 Feb; 3(1): e158. Published online 2024 Jan 1. doi: 10.1002/imt2.158
PMCID:
PMC10989081
5.
Hitoshi Nakanishi, Masaru Furuya, Takehisa Soma, Yoshiki Hayashiuchi, Ryusaku Yoshiuchi, Makoto Matsubayashi, Hiroyuki Tani, Kazumi Sasai
J Feline Med Surg. 2019 Feb; 21(2): 103–108. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1177/1098612X18761274
PMCID:
PMC10814608
6.
Laura P Cole, Karen Humm
J Feline Med Surg. 2019 Jun; 21(6): 481–487. Published online 2018 Jul 6. doi: 10.1177/1098612X18785742
PMCID:
PMC10814535
7.
Frida S Moberg, Rebecca Langhorn, Pernille V Bertelsen, Louise M Pilegaard, Tina M Sørensen, Charlotte R Bjørnvad, Peter Damborg, Ida N Kieler, Lisbeth R Jessen
J Feline Med Surg. 2020 Aug; 22(8): 678–684. Published online 2019 Sep 20. doi: 10.1177/1098612X19874141
PMCID:
PMC10814503
8.
Mariette A Pilot, Cynthia Bell, Hilary O’Dair, Ellen J Glenn, Steven Bailey, Sorrel J Langley-Hobbs
J Feline Med Surg. 2021 Dec; 23(12): 1200–1212. Published online 2021 Mar 24. doi: 10.1177/1098612X21998612
PMCID:
PMC10812158
9.
Donald R. Helinski
EcoSal Plus. 2022 Dec; 10(1): eESP-0028-2021. Published online 2022 Apr 4. doi: 10.1128/ecosalplus.ESP-0028-2021
PMCID:
PMC10729939
10.
Fang Liu, Hongjiao Zhang, Haijuan Wang, Xinting Zhu, Sanhua Li, Nian Jiang, Changyan Yu, Yun Liu, Yi Xiao
Cell Mol Life Sci. 2023 Nov; 80(11): 312. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1007/s00018-023-04970-x
PMCID:
PMC11072455
11.
P. A. Kaminski
Cell Mol Life Sci. 2022 Jan; 79(1): 51. Published online 2021 Dec 15. doi: 10.1007/s00018-021-04055-7
PMCID:
PMC11072226
12.
Ann V. Nguyen, Mohammad Yaghoobi, Morteza Azizi, Maryam Davaritouchaee, Kenneth W. Simpson, Alireza Abbaspourrad
Commun Eng. 2023; 2: 15. Published online 2023 Apr 3. doi: 10.1038/s44172-023-00064-5
PMCID:
PMC10956002
13.
Alice Baniel, Marie J.E. Charpentier
iScience. 2024 May 17; 27(5): 109806. Published online 2024 Apr 23. doi: 10.1016/j.isci.2024.109806
PMCID:
PMC11090913
14.
Saima Hameed, Sumaira Sharif, Muhammad Ovais, Hai Xiong
Bioact Mater. 2024 Aug; 38: 225–257. Published online 2024 May 7. doi: 10.1016/j.bioactmat.2024.04.033
PMCID:
PMC11090881
15.
Guillaume F Dutil, Julien Guevar, Daniela Schweizer, Petra Roosje, Filip Kajin, Holger A Volk, Nick J Grapes, Steven De Decker, Rodrigo Gutierrez-Quintana, Jad Abouzeid, Paul Freeman, Kiterie ME Faller, Veronika M Stein, Arianna Maiolini
J Feline Med Surg. 2022 Dec; 24(12): e481–e489. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.1177/1098612X221125573
PMCID:
PMC10812352
16.
Ya-Meng Yu, Yu-Pu Lu, Ting Zhang, Yu-Feng Zheng, Yun-Song Liu, Dan-Dan Xia
Mil Med Res. 2024; 11: 29. Published online 2024 May 13. doi: 10.1186/s40779-024-00532-9
PMCID:
PMC11089802
17.
Anne-Lise Beaumont, Femke Mestre, Sixtine Decaux, Chloé Bertin, Xavier Duval, Bernard Iung, François Rouzet, Nathalie Grall, Marylou Para, Michael Thy, Laurène Deconinck
Open Forum Infect Dis. 2024 May; 11(5): ofae194. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1093/ofid/ofae194
PMCID:
PMC11083633
18.
Xiuli Zhao, Yi Zeng, Beibei Yan, Yanping Liu, Yueqin Qian, Aiping Zhu, Yongjuan Zhao, Xiaoling Zhang, Chiyu Zhang, Zhenzhou Wan
Microbiol Spectr. 2024 Apr; 12(4): e04133-23. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1128/spectrum.04133-23
PMCID:
PMC10986577
19.
Mostafa H. Baky, Eman M. El-Taher, Dina M. Y. El Naggar, Mostafa B. Abouelela
Sci Rep. 2024; 14: 10592. Published online 2024 May 8. doi: 10.1038/s41598-024-60631-4
PMCID:
PMC11079057
20.
Linsey Rodriguez, Zhiyun Zhang, Danhui Wang
Anal Sci Adv. 2023 May; 4(3-4): 81–95. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.1002/ansa.202200066
PMCID:
PMC10989577

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center