U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 19

1.
Marzia Beccaccioli, Claudia Moricca, Luigi Faino, Rita Reale, Mario Mineo, Massimo Reverberi
Front Microbiol. 2023; 14: 1129983. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.3389/fmicb.2023.1129983
PMCID:
PMC10079079
2.
Xiaorong Zhou, Xianke Chen, Xiangning Qi, Yiyuan Zeng, Xiaowei Guo, Guoqiang Zhuang, Anzhou Ma
Front Microbiol. 2023; 14: 1136187. Published online 2023 Feb 23. doi: 10.3389/fmicb.2023.1136187
PMCID:
PMC9995882
3.
Xiaoyu Cheng, Xing Xiang, Yuan Yun, Weiqi Wang, Hongmei Wang, Paul L. E. Bodelier
Front Microbiol. 2023; 14: 1068595. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.3389/fmicb.2023.1068595
PMCID:
PMC9939782
4.
Chengyi Li, Xilai Li, Yan Shi, Yuanwu Yang, Honglin Li
Front Plant Sci. 2022; 13: 921278. Published online 2022 Jun 24. doi: 10.3389/fpls.2022.921278
PMCID:
PMC9263980
5.
Yongping Kou, Yanjiao Liu, Jiabao Li, Chaonan Li, Bo Tu, Minjie Yao, Xiangzhen Li
mSystems. 2021 Nov-Dec; 6(6): e00667-21. Published online 2021 Nov 2. doi: 10.1128/mSystems.00667-21
PMCID:
PMC8562487
6.
Tomohiro Watanabe, Hisaya Kojima, Kazuhiro Umezawa, Chiaki Hori, Taichi E. Takasuka, Yukako Kato, Manabu Fukui
Front Microbiol. 2019; 10: 316. Published online 2019 Feb 25. doi: 10.3389/fmicb.2019.00316
PMCID:
PMC6397845
7.
Agnieszka Włodarczyk, Maciej Lirski, Anna Fogtman, Marta Koblowska, Grzegorz Bidziński, Renata Matlakowska
Front Microbiol. 2018; 9: 972. Published online 2018 May 15. doi: 10.3389/fmicb.2018.00972
PMCID:
PMC5962744
8.
Maria Chuvochina, Aaron J Mussig, Pierre-Alain Chaumeil, Adam Skarshewski, Christian Rinke, Donovan H Parks, Philip Hugenholtz
FEMS Microbiol Lett. 2023; 370: fnad071. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.1093/femsle/fnad071
PMCID:
PMC10408702
9.
Lu Qian, Xiaoli Yu, Hang Gu, Fei Liu, Yijun Fan, Cheng Wang, Qiang He, Yun Tian, Yisheng Peng, Longfei Shu, Shanquan Wang, Zhijian Huang, Qingyun Yan, Jianguo He, Guangli Liu, Qichao Tu, Zhili He
Microbiome. 2023; 11: 71. Published online 2023 Apr 5. doi: 10.1186/s40168-023-01501-5
PMCID:
PMC10074775
10.
Christina L. Davis, Ryan A. Venturelli, Alexander B. Michaud, Jon R. Hawkings, Amanda M. Achberger, Trista J. Vick-Majors, Brad E. Rosenheim, John E. Dore, August Steigmeyer, Mark L. Skidmore, Joel D. Barker, Liane G. Benning, Matthew R. Siegfried, John C. Priscu, Brent C. Christner, the SALSA Science Team
ISME Commun. 2023; 3: 8. Published online 2023 Jan 30. doi: 10.1038/s43705-023-00216-w
PMCID:
PMC9886901
11.
Bo Kuang, Rong Xiao, Yanping Hu, Yaping Wang, Ling Zhang, Zhuoqun Wei, Junhong Bai, Kegang Zhang, Jacquelinne J. Acuña, Milko A. Jorquera, Wenbin Pan
Front Microbiol. 2022; 13: 1112669. Published online 2023 Jan 11. doi: 10.3389/fmicb.2022.1112669
PMCID:
PMC9874162
12.
Xiayu Wang, Wei Li, Aoqi Cheng, Taiming Shen, Yutian Xiao, Min Zhu, Xiaodong Pan, Longjiang Yu
Front Microbiol. 2022; 13: 949208. Published online 2022 Aug 15. doi: 10.3389/fmicb.2022.949208
PMCID:
PMC9421164
13.
USF Genomics Class 2020, USF Genomics Class 2021, Markus Sutter, Cheryl A. Kerfeld, Kathleen M. Scott
Front Microbiol. 2022; 13: 872708. Published online 2022 May 20. doi: 10.3389/fmicb.2022.872708
PMCID:
PMC9164163
14.
Liyuan Ma, Weiyi Yang, Shanshan Huang, Rui Liu, Huiying Li, Xinping Huang, Junming Xiong, Xueduan Liu
Front Microbiol. 2022; 13: 826829. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.3389/fmicb.2022.826829
PMCID:
PMC8889020
15.
Himel Nahreen Khaleque, Homayoun Fathollazadeh, Carolina González, Raihan Shafique, Anna H. Kaksonen, David S. Holmes, Elizabeth L.J. Watkin
Genes (Basel) 2020 Dec; 11(12): 1392. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.3390/genes11121392
PMCID:
PMC7760498
16.
Yuhong Zhong, Liang Shi
Front Microbiol. 2018; 9: 3029. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.3389/fmicb.2018.03029
PMCID:
PMC6295460
17.
Xiu-lu Lang, Xiang Chen, Ai-ling Xu, Zhi-wen Song, Xin Wang, He-bing Wang
Archaea. 2018; 2018: 9319345. Published online 2018 Oct 16. doi: 10.1155/2018/9319345
PMCID:
PMC6206559
18.
Tomohiro Watanabe, Hisaya Kojima, Manabu Fukui
Sci Rep. 2016; 6: 36262. Published online 2016 Nov 8. doi: 10.1038/srep36262
PMCID:
PMC5099947
19.
Kazuhiro Umezawa, Tomohiro Watanabe, Aya Miura, Hisaya Kojima, Manabu Fukui
Stand Genomic Sci. 2016; 11: 71. Published online 2016 Sep 15. doi: 10.1186/s40793-016-0196-0
PMCID:
PMC5024460

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center