U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 192

1.
Yevheniia Prekrasna-Kviatkovska, Ivan Parnikoza, Anna Yerkhova, Olesia Stelmakh, Mariia Pavlovska, Marta Dzyndra, Oleksandr Yarovyi, Evgen Dykyi
Front Microbiol. 2024; 15: 1362975. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.3389/fmicb.2024.1362975
PMCID:
PMC10959021
2.
Dennis Metze, Jörg Schnecker, Coline Le Noir de Carlan, Biplabi Bhattarai, Erik Verbruggen, Ivika Ostonen, Ivan A. Janssens, Bjarni D. Sigurdsson, Bela Hausmann, Christina Kaiser, Andreas Richter
Sci Adv. 2024 Feb 23; 10(8): eadk6295. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1126/sciadv.adk6295
PMCID:
PMC10889357
3.
Yian Wang, Chao Long, Li Yin, Renlu Liu, Yonghui Liao, Genhe He, Zuwen Liu
RSC Adv. 2024 Jan 31; 14(7): 4482–4491. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.1039/d3ra08820k
PMCID:
PMC10835706
4.
Ting Ye, Hailan Su, Guohua Zheng, Hongyan Meng, Wenhua Wang, Ying Guo
Genes (Basel) 2024 Jan; 15(1): 21. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.3390/genes15010021
PMCID:
PMC10815090
5.
Xia Luo, Yinping Gong, Feiyan Xu, Shuai Wang, Yingying Tao, Mengmeng Yang
Sci Rep. 2023; 13: 15866. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1038/s41598-023-42981-7
PMCID:
PMC10517015
6.
Dinh Minh Tran, Thi Huyen Nguyen
Data Brief. 2023 Oct; 50: 109551. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.1016/j.dib.2023.109551
PMCID:
PMC10514416
7.
Yujie Song, Litao Sun, Huan Wang, Shuning Zhang, Kai Fan, Yilin Mao, Jie Zhang, Xiao Han, Hao Chen, Yang Xu, Kangwei Sun, Zhaotang Ding, Yu Wang
BMC Microbiol. 2023; 23: 250. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.1186/s12866-023-02995-7
PMCID:
PMC10483718
8.
Shikha Singh, Surendra Singh, Scott B. Lukas, Stephen Machado, Amin Nouri, Francisco Calderon, Elizabeth R. Rieke, Shannon B. Cappellazzi
Sci Rep. 2023; 13: 13929. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.1038/s41598-023-41216-z
PMCID:
PMC10457325
9.
Otto Geiger, Alejandro Sanchez-Flores, Jonathan Padilla-Gomez, Mauro Degli Esposti
Sci Adv. 2023 Aug; 9(32): eadh0066. Published online 2023 Aug 9. doi: 10.1126/sciadv.adh0066
PMCID:
PMC10411912
10.
Leonora S. Bittleston, Charles J. Wolock, Junko Maeda, Valentina Infante, Jean-Michel Ané, Naomi E. Pierce, Anne Pringle
Appl Environ Microbiol. 2023 Jul; 89(7): e00812-23. Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1128/aem.00812-23
PMCID:
PMC10370301
11.
Hafiz Sohaib Ahmed Saqib, Linyang Sun, Gabor Pozsgai, Pingping Liang, Mohsan Ullah Goraya, Komivi Senyo Akutse, Minsheng You, Geoff M. Gurr, Shijun You
Front Microbiol. 2023; 14: 1172184. Published online 2023 May 15. doi: 10.3389/fmicb.2023.1172184
PMCID:
PMC10225636
12.
Hiroaki Fujita, Masayuki Ushio, Kenta Suzuki, Masato S. Abe, Masato Yamamichi, Yusuke Okazaki, Alberto Canarini, Ibuki Hayashi, Keitaro Fukushima, Shinji Fukuda, E. Toby Kiers, Hirokazu Toju
Front Microbiol. 2023; 14: 1153952. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.3389/fmicb.2023.1153952
PMCID:
PMC10126487
13.
Antonio Castellano-Hinojosa, Ute Albrecht, Sarah L. Strauss
Microbiome. 2023; 11: 79. Published online 2023 Apr 20. doi: 10.1186/s40168-023-01524-y
PMCID:
PMC10116748
14.
Nana Lv, Chengyuan Tao, Yannan Ou, Jiabao Wang, Xuhui Deng, Hongjun Liu, Zongzhuan Shen, Rong Li, Qirong Shen
Microbiol Spectr. 2023 Mar-Apr; 11(2): e03525-22. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.1128/spectrum.03525-22
PMCID:
PMC10100972
15.
Namuli Aidah, Ogwang Patrick Engeu, Tumuhairwe John Baptist, Vincent B. Muwanika, Mayega Johnson, Bazira Joel
PLoS One. 2023; 18(3): e0269662. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.1371/journal.pone.0269662
PMCID:
PMC10035820
16.
Yan-Meng Bi, Xi-Mei Zhang, Xiao-Lin Jiao, Jun-Fei Li, Na Peng, Gei-Lin Tian, Yi Wang, Wei-Wei Gao
Front Microbiol. 2023; 14: 1097742. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.3389/fmicb.2023.1097742
PMCID:
PMC9971623
17.
Siyu Chen, Da Yang, Yufei Wei, Lizhen He, Zujian Li, Shangdong Yang
Microorganisms. 2023 Feb; 11(2): 326. Published online 2023 Jan 28. doi: 10.3390/microorganisms11020326
PMCID:
PMC9959241
18.
Mingzheng Duan, Lingqiang Wang, Xiupeng Song, Xiaoqiu Zhang, Zeping Wang, Jingchao Lei, Meixin Yan
Braz J Microbiol. 2023 Mar; 54(1): 385–395. Published online 2022 Nov 12. doi: 10.1007/s42770-022-00871-6
PMCID:
PMC9944363
19.
Xuqing Li, Dingyi Li, Yugen Jiang, Jun Xu, Xiaoxu Ren, Ya Zhang, Hong Wang, Qiujun Lu, Jianli Yan, Temoor Ahmed, Bin Li, Kai Guo
Front Microbiol. 2023; 14: 1091380. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.3389/fmicb.2023.1091380
PMCID:
PMC9939755
20.
Manuel Balparda, Jessica Schmitz, Martin Duemmel, Isabell C Wuthenow, Marc Schmidt, Saleh Alseekh, Alisdair R Fernie, Martin J Lercher, Veronica G Maurino
Plant Physiol. 2023 Feb; 191(2): 1214–1233. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.1093/plphys/kiac526
PMCID:
PMC9922399

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center