U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 15

1.
Davis Fray, Callahan A. McGovern, Dale A. Casamatta, Bopaiah A. Biddanda, Sarah E. Hamsher
Ecol Evol. 2024 Mar; 14(3): e11162. Published online 2024 Mar 24. doi: 10.1002/ece3.11162
PMCID:
PMC10961586
2.
Zhelun Xu, Shanshan Zhong, Youli Yu, Yue Li, Chuang Li, Zhongyi Xu, Jun Liu, Congyan Wang, Daolin Du
Plants (Basel) 2023 Jul; 12(13): 2523. Published online 2023 Jul 1. doi: 10.3390/plants12132523
PMCID:
PMC10346794
3.
Joyce Yoon Mei Ding, Li Sim Ho, Julia Ibrahim, Chee Keng Teh, Kian Mau Goh
Front Microbiol. 2023; 14: 1091755. Published online 2023 Apr 27. doi: 10.3389/fmicb.2023.1091755
PMCID:
PMC10172575
4.
Lirui Liu, Wen-Cong Huang, Jie Pan, Jiayi Li, Yuhan Huang, Dayu Zou, Huan Du, Yang Liu, Meng Li
Microbiol Spectr. 2023 Jan-Feb; 11(1): e04110-22. Published online 2022 Dec 21. doi: 10.1128/spectrum.04110-22
PMCID:
PMC9927469
5.
Bin Huang, Yuxuan Chen, Zhouyang Pei, Lianqiang Jiang, Yu Zhang, Jing Wang, Jie Wang
Front Microbiol. 2022; 13: 1122611. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.3389/fmicb.2022.1122611
PMCID:
PMC9891460
6.
Yue Wang, Ting Li, Chongwei Li, Fuqiang Song
Microorganisms. 2020 Dec; 8(12): 2023. Published online 2020 Dec 17. doi: 10.3390/microorganisms8122023
PMCID:
PMC7765820
7.
Dinh Minh Tran, Thi Huyen Nguyen
Data Brief. 2023 Oct; 50: 109551. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.1016/j.dib.2023.109551
PMCID:
PMC10514416
8.
Otto Geiger, Alejandro Sanchez-Flores, Jonathan Padilla-Gomez, Mauro Degli Esposti
Sci Adv. 2023 Aug; 9(32): eadh0066. Published online 2023 Aug 9. doi: 10.1126/sciadv.adh0066
PMCID:
PMC10411912
9.
Hafiz Sohaib Ahmed Saqib, Linyang Sun, Gabor Pozsgai, Pingping Liang, Mohsan Ullah Goraya, Komivi Senyo Akutse, Minsheng You, Geoff M. Gurr, Shijun You
Front Microbiol. 2023; 14: 1172184. Published online 2023 May 15. doi: 10.3389/fmicb.2023.1172184
PMCID:
PMC10225636
10.
Wenzhi Cui, Yingying Liu, Wenguang Li, Lei Pei, Shuang Xu, Yuhuan Sun, Jianbo Liu, Fayuan Wang
Toxics. 2023 Jan; 11(1): 53. Published online 2023 Jan 4. doi: 10.3390/toxics11010053
PMCID:
PMC9861843
11.
Ana V. Lasa, M. Ángeles Guevara, Pablo J. Villadas, Antonio J. Fernández-González, María Teresa Cervera, Manuel Fernández-López
Data Brief. 2023 Feb; 46: 108805. Published online 2022 Dec 5. doi: 10.1016/j.dib.2022.108805
PMCID:
PMC9791801
12.
Yaoxiong Lu, Peng Gao, Yunsheng Wang, Wei Li, Xinwei Cui, Jiamin Zhou, Fuyuan Peng, Liangying Dai
Sci Rep. 2021; 11: 20840. Published online 2021 Oct 21. doi: 10.1038/s41598-021-99597-y
PMCID:
PMC8531344
13.
Jake Burgoyne, Robin Crepeau, Jacob Jensen, Hayden Smith, Gretchen Baker, Steven D. Leavitt
Microorganisms. 2021 Jun; 9(6): 1188. Published online 2021 May 31. doi: 10.3390/microorganisms9061188
PMCID:
PMC8227912
14.
Yaqi You, Ken Aho, Kathleen A. Lohse, Stacy G. Schwabedissen, Rhesa N. Ledbetter, Timothy S. Magnuson
Front Microbiol. 2021; 12: 569791. Published online 2021 May 6. doi: 10.3389/fmicb.2021.569791
PMCID:
PMC8134670
15.
Dale A. Pelletier, Zhou Li, Tse-Yuan S. Lu, Li Zhang, Zhenbin Hu, Geoffrey P. Morris, Tijana Glavina del Rio, Dongyu Wang, Jin-Gui Chen, Chongle Pan
Microbiol Resour Announc. 2020 Sep; 9(37): e00736-20. Published online 2020 Sep 10. doi: 10.1128/MRA.00736-20
PMCID:
PMC7484071

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center