U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 21

1.
Jinxing Liao, Zihan Li, Dan Xiong, Danyu Shen, Lu Wang, Xiaolong Shao, Tao Li, Guoliang Qian
Microbiol Spectr. 2023 Jan-Feb; 11(1): e03437-22. Published online 2022 Dec 7. doi: 10.1128/spectrum.03437-22
PMCID:
PMC9927378
2.
Zhujin Ding, Xu Wang, Yunlong Liu, Yancui Zheng, Hongping Li, Minying Zhang, Yang He, Hanliang Cheng, Jianhe Xu, Xiangning Chen, Xiaoheng Zhao
Front Immunol. 2022; 13: 863657. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.3389/fimmu.2022.863657
PMCID:
PMC9240629
3.
Agata Borowik, Jadwiga Wyszkowska, Mirosław Kucharski, Jan Kucharski
Int J Environ Res Public Health. 2019 Jul; 16(14): 2474. Published online 2019 Jul 11. doi: 10.3390/ijerph16142474
PMCID:
PMC6678237
4.
Ganesh-Kumar Selvaraj, Zhe Tian, Hong Zhang, Mohanapriya Jayaraman, Min Yang, Yu Zhang
AMB Express. 2018; 8: 12. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13568-018-0539-x
PMCID:
PMC5783987
5.
Elias Broman, Abbtesaim Jawad, Xiaofen Wu, Stephan Christel, Gaofeng Ni, Margarita Lopez-Fernandez, Jan-Eric Sundkvist, Mark Dopson
Biodegradation. 2017; 28(4): 287–301. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1007/s10532-017-9796-7
PMCID:
PMC5500686
6.
David R. Singleton, Alden C. Adrion, Michael D. Aitken
Appl Microbiol Biotechnol.
Published in final edited form as: Appl Microbiol Biotechnol. 2016 Dec; 100(23): 10165–10177. Published online 2016 Oct 1. doi: 10.1007/s00253-016-7867-z
PMCID:
PMC5380000
7.
Noriya Okutsu, Tomohiro Morohoshi, Xiaonan Xie, Norihiro Kato, Tsukasa Ikeda
Sensors (Basel) 2016 Jan; 16(1): 44. Published online 2015 Dec 30. doi: 10.3390/s16010044
PMCID:
PMC4732077
8.
Lin Liu, Shengzhe Zhang, Meizhong Luo, Gejiao Wang
Stand Genomic Sci. 2015; 10: 88. Published online 2015 Oct 27. doi: 10.1186/s40793-015-0070-5
PMCID:
PMC4624666
9.
Qinyuan Ma, Ya`ning Zhang, Xue Zheng, Fang Luan, Ping Han, Xianghe Zhang, Yanmiao Yin, Xiaoxiao Wang, Xiuzhen Gao
Front Microbiol. 2022; 13: 794738. Published online 2022 Mar 14. doi: 10.3389/fmicb.2022.794738
PMCID:
PMC8964289
10.
Ana Bejarano, Michele Perazzolli, Ilaria Pertot, Gerardo Puopolo
Front Microbiol. 2021; 12: 725403. Published online 2021 Aug 18. doi: 10.3389/fmicb.2021.725403
PMCID:
PMC8416617
11.
Meng-Fei Yu, Xin-Mao Zhao, Hang Cai, Jian-Ming Yi, Guo-Hua Hua
Animals (Basel) 2020 Oct; 10(10): 1812. Published online 2020 Oct 5. doi: 10.3390/ani10101812
PMCID:
PMC7601851
12.
Ran Sun, Zuxin Tu, Lin Fan, Zixia Qiao, Xiaoyan Liu, Sihai Hu, Guohua Zheng, Yaoguo Wu, Ruiwu Wang, Xiaohui Mi
Braz J Microbiol. 2020 Sep; 51(3): 1191–1207. Published online 2020 May 13. doi: 10.1007/s42770-020-00285-2
PMCID:
PMC7455635
13.
Jun Ling, Lan Zhou, Guichun Wu, Yancun Zhao, Tianping Jiang, Fengquan Liu
Front Microbiol. 2019; 10: 2748. Published online 2019 Dec 3. doi: 10.3389/fmicb.2019.02748
PMCID:
PMC6902743
14.
Agata Borowik, Jadwiga Wyszkowska, Anna Gałązka, Jan Kucharski
Environ Sci Pollut Res Int. 2019; 26(27): 27738–27751. Published online 2019 Jul 23. doi: 10.1007/s11356-019-05888-3
PMCID:
PMC6791909
15.
Jun Ling, Runjie Zhu, Pedro Laborda, Tianping Jiang, Yifan Jia, Yangyang Zhao, Fengquan Liu
Front Microbiol. 2019; 10: 1230. Published online 2019 Jun 18. doi: 10.3389/fmicb.2019.01230
PMCID:
PMC6591275
16.
Selena Tomada, Gerardo Puopolo, Michele Perazzolli, Rita Musetti, Nazia Loi, Ilaria Pertot
Front Microbiol. 2016; 7: 1136. Published online 2016 Jul 26. doi: 10.3389/fmicb.2016.01136
PMCID:
PMC4960238
17.
Yutthapong Sangnoi, Theerasak Anantapong, Akkharawit Kanjana-Opas
Springerplus. 2016; 5: 116. Published online 2016 Feb 4. doi: 10.1186/s40064-016-1747-y
PMCID:
PMC4742450
18.
Chuan Hao Tan, Kai Shyang Koh, Chao Xie, Joela Zhang, Xiao Hui Tan, Guo Ping Lee, Yan Zhou, Wun Jern Ng, Scott A Rice, Staffan Kjelleberg
NPJ Biofilms Microbiomes. 2015; 1: 15006. Published online 2015 May 27. doi: 10.1038/npjbiofilms.2015.6
PMCID:
PMC5515215
19.
Chuan Hao Tan, Kai Shyang Koh, Chao Xie, Martin Tay, Yan Zhou, Rohan Williams, Wun Jern Ng, Scott A Rice, Staffan Kjelleberg
ISME J. 2014 Jun; 8(6): 1186–1197. Published online 2014 Jan 16. doi: 10.1038/ismej.2013.240
PMCID:
PMC4030234
20.
Joeke Postma, Mirjam T. Schilder, Richard A. van Hoof
Microb Ecol. 2011; 62(4): 948–958. Published online 2011 Mar 30. doi: 10.1007/s00248-011-9847-2
PMCID:
PMC3206190

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center