U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 30

1.
Ningning Xiu, Chao Yang, Xiaowei Chen, Jianping Long, Pinghua Qu
Emerg Infect Dis. 2024 Jan; 30(1): 187–189. doi: 10.3201/eid3001.230858
PMCID:
PMC10756377
2.
Yingjian Liang, Minmin Lin, Lidi Qiu, Meizhu Chen, Cuiyan Tan, Changli Tu, Xiaobin Zheng, Jing Liu
BMC Infect Dis. 2023; 23: 772. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.1186/s12879-023-08615-z
PMCID:
PMC10634012
3.
Shengnan Li, Han Xia, Zeyu Wang, Xiehua Zhang, Tianqiang Song, Jia Li, Liang Xu, Ningning Zhang, Shu Fan, Qian Li, Qiaoling Zhang, Yingnan Ye, Jiayu Lv, Xiaofen Yue, Hongcheng Lv, Jinpu Yu, Wei Lu
Hepatology. 2023 Oct; 78(4): 1079–1091. Published online 2023 May 1. doi: 10.1097/HEP.0000000000000427
PMCID:
PMC10521776
4.
Xia Zhang, Fang Wang, Jifeng Yu, Zhongxing Jiang
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1135460. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.3389/fcimb.2023.1135460
PMCID:
PMC10311908
5.
Xi Zhao, Ming-Xuan Duan, Yan-Yu Lu, Lin-Peng Bai, Xiao-Yan Zhao
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1131258. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.3389/fcimb.2023.1131258
PMCID:
PMC10083406
6.
Peter A. C. Maple
Vaccines (Basel) 2023 Feb; 11(2): 232. Published online 2023 Jan 20. doi: 10.3390/vaccines11020232
PMCID:
PMC9963083
7.
Dong Zhao, Liping Guo, Dongli Lian, Yuchen Gu, Xu Yan, Hongxing Hu, Jing Yuan
Front Microbiol. 2022; 13: 919363. Published online 2022 Jul 1. doi: 10.3389/fmicb.2022.919363
PMCID:
PMC9283086
8.
Dao Wang, Weilin Wang, Yanjie Ding, Miaomiao Tang, Lei Zhang, Jiao Chen, Hongliang You
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 899028. Published online 2022 Jun 28. doi: 10.3389/fcimb.2022.899028
PMCID:
PMC9273861
9.
Anna Majewska, Beata Mlynarczyk-Bonikowska
Int J Mol Sci. 2022 Apr; 23(7): 3431. Published online 2022 Mar 22. doi: 10.3390/ijms23073431
PMCID:
PMC8998721
10.
Ayush Kumar, Georgia Stavrakis, Andrew H. Karaba
mBio. 2022 Jan-Feb; 13(1): e01737-21. Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1128/mbio.01737-21
PMCID:
PMC8764517
11.
Li Ding, Yanmin Liu, Xiaorong Wu, Minhao Wu, Xiaoqing Luo, Hui Ouyang, Jinyu Xia, Xi Liu, Tao Ding
Front Cell Infect Microbiol. 2021; 11: 708827. Published online 2021 Sep 13. doi: 10.3389/fcimb.2021.708827
PMCID:
PMC8475726
12.
Mercè Llabrés, Gabriel Riera, Francesc Rosselló, Gabriel Valiente
BMC Bioinformatics. 2020; 21(Suppl 6): 434. Published online 2020 Nov 18. doi: 10.1186/s12859-020-03733-w
PMCID:
PMC7671827
13.
Mark Achtman, Zhemin Zhou
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2020 Nov 23; 375(1812): 20190573. Published online 2020 Oct 5. doi: 10.1098/rstb.2019.0573
PMCID:
PMC7702799
14.
Ying Gao, Yan Wu, Dan Xu, Liang Bao, Xiao Ding, Lei Lv, Chenhui Ma, Tao Bian, Shuguang Han
Front Med (Lausanne) 2023; 10: 1150746. Published online 2023 Aug 21. doi: 10.3389/fmed.2023.1150746
PMCID:
PMC10475936
15.
Jilin Yang, Lingyi Li, Xiaolin Zhu, Chen He, Ting Li, Jiahong Qin, Yijie Wang
Infect Drug Resist. 2023; 16: 5121–5134. Published online 2023 Aug 8. doi: 10.2147/IDR.S421702
PMCID:
PMC10422961
16.
Abhilasha P Boruah, Adam Kroopnick, Riddhi Thakkar, Annie E Wapniarski, Carla Kim, Rachelle Dugue, Eileen Harrigan, W. Ian Lipkin, Nischay Mishra, Kiran T Thakur
Version 1. Res Sq. Preprint. 2023 Jul 11. doi: 10.21203/rs.3.rs-2675665/v1
PMCID:
PMC10371130
17.
Changjiang Yu, Wei Guo, Zhulai Zhang, Yuting Ma, Xiaobei Cao, Na Sun, Yingyao Cui, Yunshen Wang, Wenyu Cui, Yongsheng Xu, Jianghua Zhan
Infect Drug Resist. 2023; 16: 2395–2402. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.2147/IDR.S403851
PMCID:
PMC10128870
18.
Caiyan Zhang, Tingyan Liu, Yixue Wang, Weiming Chen, Jing Liu, Jinhao Tao, Zhengzheng Zhang, Xuemei Zhu, Zhenyu Zhang, Meixiu Ming, Mingbang Wang, Guoping Lu, Gangfeng Yan
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1082925. Published online 2023 Mar 16. doi: 10.3389/fcimb.2023.1082925
PMCID:
PMC10064343
19.
Jordan Ashworth, Dayna Mathie, Fiona Scott, Yuvaraj Mahendran, Mark Woolhouse, Oda Stoevesandt, Takafira Mduluza, Francisca Mutapi
Lancet Microbe. 2023 Apr; 4(4): e215–e227. Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1016/S2666-5247(22)00295-6
PMCID:
PMC9931394
20.
Vanessa Cristine de Souza Carneiro, Jéssica Gonçalves Pereira, Vanessa Salete de Paula
Mem Inst Oswaldo Cruz. 2022; 117: e220200. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.1590/0074-02760220200
PMCID:
PMC9677594

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center