U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1135

1.
Olivia E Mosley, Emilie Gios, Kim M Handley
ISME Commun. 2024 Jan; 4(1): ycae047. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.1093/ismeco/ycae047
PMCID:
PMC11033732
2.
Chao Cen, Qiuying Du, Bin Luo, Tonghua Wang, Jianwei Su, Xiaoshan Qin, Wenyan Zhang, Lijing Lu, Yang Liao, Yanqiang Huang, Yumei Liang
Open Life Sci. 2024; 19(1): 20220839. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1515/biol-2022-0839
PMCID:
PMC10997148
3.
Aurora Rosa-Masegosa, Alejandro Rodriguez-Sanchez, Susanna Gorrasi, Massimiliano Fenice, Alejandro Gonzalez-Martinez, Jesus Gonzalez-Lopez, Barbara Muñoz-Palazon
Microorganisms. 2024 Mar; 12(3): 433. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.3390/microorganisms12030433
PMCID:
PMC10972187
4.
Jing Yuan, Xuhan Deng, Xiaojing Xie, Liping Chen, Chaohai Wei, Chunhua Feng, Guanglei Qiu
ISME Commun. 2024 Jan; 4(1): ycae011. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1093/ismeco/ycae011
PMCID:
PMC10958769
5.
Ying Jin, Wenkang Chen, Jie Hu, Jinfeng Wang, Hongqiang Ren
ISME Commun. 2024 Jan; 4(1): ycae018. Published online 2024 Jan 27. doi: 10.1093/ismeco/ycae018
PMCID:
PMC10945367
6.
Gabriela Illarze, Amabelia del Pino, Pilar Irisarri
Microorganisms. 2024 Feb; 12(2): 305. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.3390/microorganisms12020305
PMCID:
PMC10893489
7.
Hong Cheng, Julie Sanchez Medina, Jianqiang Zhou, Eduardo Machado Pinho, Rui Meng, Liuwei Wang, Qiang He, Xosé Anxelu G. Morán, Pei-Ying Hong
Environ Sci Technol. 2024 Feb 6; 58(5): 2360–2372. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1021/acs.est.3c07702
PMCID:
PMC10851436
8.
Bingjie Xue, Li Tian, Yaqi Liu, Lingxiu Peng, Waheed Iqbal, Liangzhong Li, Yanping Mao
Environ Sci Ecotechnol. 2024 Sep; 21: 100390. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.1016/j.ese.2024.100390
PMCID:
PMC10847995
9.
Aleks Danov, Ofir Segev, Avi Bograd, Yedidya Ben Eliyahu, Noam Dotan, Tommy Kaplan, Asaf Levy
mBio. 2024 Jan; 15(1): e01911-23. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.1128/mbio.01911-23
PMCID:
PMC10790787
10.
Meenakshi Mukhopadhyay, Ashutosh Mukherjee, Sayak Ganguli, Archisman Chakraborti, Samrat Roy, Sudeshna Shyam Choudhury, Vetriselvan Subramaniyan, Vinoth Kumarasamy, Amany A. Sayed, Fatma M. El-Demerdash, Mikhlid H. Almutairi, Anca Şuţan, Bikram Dhara, Arup Kumar Mitra
Front Microbiol. 2023; 14: 1293302. Published online 2023 Dec 7. doi: 10.3389/fmicb.2023.1293302
PMCID:
PMC10752760
11.
Ekaterina O. Mikhailova
Molecules. 2023 Dec; 28(24): 8125. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.3390/molecules28248125
PMCID:
PMC10745377
12.
Amin Kassem, Lana Abbas, Oliver Coutinho, Somie Opara, Hawraa Najaf, Diana Kasperek, Keshav Pokhrel, Xiaohua Li, Sonia Tiquia-Arashiro
Front Microbiol. 2023; 14: 1304081. Published online 2023 Nov 21. doi: 10.3389/fmicb.2023.1304081
PMCID:
PMC10703385
13.
Dennis Alexander Tebbe, Charlotte Gruender, Leon Dlugosch, Kertu Lõhmus, Sönke Rolfes, Martin Könneke, Yin Chen, Bert Engelen, Hendrik Schäfer
ISME J. 2023 Dec; 17(12): 2340–2351. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.1038/s41396-023-01539-1
PMCID:
PMC10689795
14.
Tzu-Ting Lai, Chia-Wei Liou, Yu-Hsuan Tsai, Yuan-Yuan Lin, Wei-Li Wu
J Biomed Sci. 2023; 30: 92. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1186/s12929-023-00984-6
PMCID:
PMC10683179
15.
Manman Cheng, Haikun Zhang, Yan Li, Wenhao Chen
RSC Adv. 2023 Nov 22; 13(49): 34445–34454. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.1039/d3ra07093j
PMCID:
PMC10667860
16.
Liangzhi Li, Zhenghua Liu, Delong Meng, Yongjun Liu, Tianbo Liu, Chengying Jiang, Huaqun Yin
mSystems. 2023 Sep-Oct; 8(5): e00720-23. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1128/msystems.00720-23
PMCID:
PMC10654088
17.
Ming-Yi Chou, Trine B. Andersen, Marco E. Mechan Llontop, Nick Beculheimer, Alassane Sow, Nick Moreno, Ashley Shade, Bjoern Hamberger, Gregory Bonito
Microbiol Spectr. 2023 Sep-Oct; 11(5): e01332-23. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.1128/spectrum.01332-23
PMCID:
PMC10580827
18.
Shaomin Liu, Jiating Wu, Ziyan Hu, Mengyu Jiang
Front Microbiol. 2023; 14: 1239218. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.3389/fmicb.2023.1239218
PMCID:
PMC10502510
19.
Huifen Yin, Jiao Yu, Wei Wu, Xiaotian Li, Rong Hu
Sci Rep. 2023; 13: 15010. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.1038/s41598-023-41777-z
PMCID:
PMC10495440
20.
Jinha Kim, Myung Hwangbo, Chih-Hsuan Shih, Kung-Hui Chu
Water Res X. 2023 Sep 1; 20: 100187. Published online 2023 Jun 7. doi: 10.1016/j.wroa.2023.100187
PMCID:
PMC10477051

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center