U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 96831

1.
Ana Rita Cavaco, Ana Rita Matos, Andreia Figueiredo
Cell Mol Life Sci. 2021 May; 78(9): 4399–4415. Published online 2021 Feb 27. doi: 10.1007/s00018-021-03791-0
PMCID:
PMC11073031
2.
Yu-Fan Chuang, Andrew J. Phipps, Fan-Li Lin, Valerie Hecht, Alex W. Hewitt, Peng-Yuan Wang, Guei-Sheung Liu
Cell Mol Life Sci. 2021 Mar; 78(6): 2683–2708. Published online 2021 Jan 3. doi: 10.1007/s00018-020-03725-2
PMCID:
PMC11072787
3.
Sanna Abbasi, Gursimran Parmar, Rachel D. Kelly, Nileeka Balasuriya, Caroline Schild-Poulter
Cell Mol Life Sci. 2021 May; 78(10): 4589–4613. Published online 2021 Apr 15. doi: 10.1007/s00018-021-03801-1
PMCID:
PMC11071882
4.
Jing Xu, Rongbo Wang, Xiong Zhang, Wei Zhuang, Yang Zhang, Jianxin Lin, Penglin Zhan, Shanhu Chen, Heding Lu, Airong Wang, Changjian Liao
Front Plant Sci. 2024; 15: 1360024. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3389/fpls.2024.1360024
PMCID:
PMC11091349
5.
Zhenghua He, Jie Zhang, Haitao Jia, Shilong Zhang, Xiaopeng Sun, Elsayed Nishawy, Hui Zhang, Mingqiu Dai
Mol Breed. 2024 May; 44(5): 37. Published online 2024 May 13. doi: 10.1007/s11032-024-01474-9
PMCID:
PMC11091030
6.
Shivani Puri, Dinkar Sahal, Upendra Sharma
Anal Sci Adv. 2021 Dec; 2(11-12): 579–593. Published online 2021 Sep 30. doi: 10.1002/ansa.202100021
PMCID:
PMC10989556
7.
Sireesha Ganneru, Hussain Shaik, Kiranmayi Peddi, Mohana Krishna Reddy Mudiam
Anal Sci Adv. 2020 Oct; 1(3): 183–193. Published online 2020 Jul 16. doi: 10.1002/ansa.202000026
PMCID:
PMC10989140
8.
Margarita Takou, Emily S Bellis, Jesse R Lasky
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2024 Apr 28. doi: 10.1101/2024.04.25.591174
PMCID:
PMC11071634
9.
Nicholas Smirnoff, Glen L Wheeler
J Exp Bot. 2024 May 3; 75(9): 2604–2630. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1093/jxb/erad505
PMCID:
PMC11066809
10.
Francisco J Corpas, Salvador González-Gordo, José M Palma
J Exp Bot. 2024 May 3; 75(9): 2716–2732. Published online 2024 Mar 5. doi: 10.1093/jxb/erae092
PMCID:
PMC11066807
11.
Pierre Baldet, Kentaro Mori, Guillaume Decros, Bertrand Beauvoit, Sophie Colombié, Sylvain Prigent, Pierre Pétriacq, Yves Gibon
J Exp Bot. 2024 May 3; 75(9): 2631–2643. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.1093/jxb/erae032
PMCID:
PMC11066804
12.
Patricia L Conklin, Christine H Foyer, Robert D Hancock, Takahiro Ishikawa, Nicholas Smirnoff
J Exp Bot. 2024 May 3; 75(9): 2599–2603. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.1093/jxb/erae143
PMCID:
PMC11066792
13.
Maria Font-Farre, Daniel Brown, Reka Toth, Chidambareswaren Mahadevan, Melissa Brazier-Hicks, Kyoko Morimoto, Farnusch Kaschani, John Sinclair, Richard Dale, Samantha Hall, Melloney Morris, Markus Kaiser, Aaron T. Wright, Jonathan Burton, Renier A. L. van der Hoorn
Sci Rep. 2024; 14: 10091. Published online 2024 May 2. doi: 10.1038/s41598-024-60333-x
PMCID:
PMC11066006
14.
Wei-Ying Meng, Zi-Xin Wang, Yunfang Zhang, Yujun Hou, Jian-Huang Xue
J Biol Chem. 2024 Apr; 300(4): 106791. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1016/j.jbc.2024.106791
PMCID:
PMC11065753
15.
Dariusz Piesik, Natalia Miler, Grzegorz Lemańczyk, Alicja Tymoszuk, Karol Lisiecki, Jan Bocianowski, Krzysztof Krawczyk, Chris A. Mayhew
PLoS One. 2024; 19(5): e0302541. Published online 2024 May 2. doi: 10.1371/journal.pone.0302541
PMCID:
PMC11065281
16.
Xinran Gao, Zhichao Du, Kaiqiang Hao, Sijia Zhang, Jian Li, Jinxiu Guo, Zhiping Wang, Shixue Zhao, Lijun Sang, Mengnan An, Zihao Xia, Yuanhua Wu
Mol Plant Pathol. 2024 May; 25(5): e13462. Published online 2024 May 2. doi: 10.1111/mpp.13462
PMCID:
PMC11064800
17.
Yan Lu, Dongqi Liu, Xiangjiu Kong, Yang Song, Lan Jing
BMC Genom Data. 2024; 25: 39. Published online 2024 May 1. doi: 10.1186/s12863-024-01227-9
PMCID:
PMC11064331
18.
Bence Olasz, Luke Smithers, Genevieve L. Evans, Anandhi Anandan, Monika W. Murcha, Alice Vrielink
J Biol Chem. 2024 May; 300(5): 107258. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1016/j.jbc.2024.107258
PMCID:
PMC11063897
19.
Inmaculada Sánchez-Vicente, Pablo Albertos, Carlos Sanz, Brecht Wybouw, Bert De Rybel, Juan C. Begara-Morales, Mounira Chaki, Capilla Mata-Pérez, Juan B. Barroso, Oscar Lorenzo
Cell Rep. 2024 Apr 23; 43(4): 114091. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.1016/j.celrep.2024.114091
PMCID:
PMC11063630
20.
Liuchang Zheng, Jilong Zhang, Haiyan He, Zhigang Meng, Yuan Wang, Sandui Guo, Chengzhen Liang
Front Plant Sci. 2024; 15: 1381071. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3389/fpls.2024.1381071
PMCID:
PMC11063239

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center