U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 266

1.
Kuan Ren, Fengxia Zhou, Fan Zhang, Mingyu Yin, Yuwei Zhu, Shouyu Wang, Yan Chen, Tengjin Huang, Zixuan Wu, Jiale He, Anqi Zhang, Changyou Guo, Zhiwei Huang
Cell Res. 2024 May; 34(5): 370–385. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1038/s41422-024-00952-1
PMCID:
PMC11061315
2.
Xiao-Yan He, Ning-Hua Liu, Ji-Qing Liu, Ming Peng, Zhao-Jie Teng, Tie-Ji Gu, Xiu-Lan Chen, Yin Chen, Peng Wang, Chun-Yang Li, Jonathan D. Todd, Yu-Zhong Zhang, Xi-Ying Zhang
mBio. 2023 Nov-Dec; 14(6): e01467-23. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.1128/mbio.01467-23
PMCID:
PMC10746254
3.
James C. Kosmopoulos, Katherine M. Klier, Marguerite V. Langwig, Patricia Q. Tran, Karthik Anantharaman
Version 2. bioRxiv. Preprint. 2023 Oct 17 [revised 2023 Dec 12]. doi: 10.1101/2023.10.15.562385
PMCID:
PMC10614762
4.
Elisabeth Kallert, Malte Behrendt, Ariane Frey, Christian Kersten, Fabian Barthels
Chem Sci. 2023 Sep 20; 14(36): 9827–9837. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.1039/d3sc02993j
PMCID:
PMC10510756
5.
Yan Miao, Jilong Bian, Guanghui Dong, Tianhong Dai
Front Microbiol. 2023; 14: 1169791. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.3389/fmicb.2023.1169791
PMCID:
PMC10313334
6.
Qiao Du, Fang Peng, Qing Xiong, Kejin Xu, Kevin Yi Yang, Mingqiang Wang, Zhitian Wu, Shanying Li, Xiaorui Cheng, Xinjie Rao, Yuyouye Wang, Stephen Kwok-Wing Tsui, Xi Zeng
Viruses. 2023 Apr; 15(4): 909. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.3390/v15040909
PMCID:
PMC10145014
7.
Li-Hui Meng, Fei Ke, Qi-Ya Zhang, Zhe Zhao
Microbiol Spectr. 2023 Jan-Feb; 11(1): e02888-22. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.1128/spectrum.02888-22
PMCID:
PMC9927357
8.
Ananda S. Bhattacharjee, Frederik Schulz, Tanja Woyke, Beth N. Orcutt, Joaquín Martínez Martínez
ISME Commun. 2023; 3: 10. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.1038/s43705-022-00210-8
PMCID:
PMC9894930
9.
Julian Damashek, Aimee Oyinlade Okotie-Oyekan, Scott Michael Gifford, Alexey Vorobev, Mary Ann Moran, James Timothy Hollibaugh
ISME Commun. 2021; 1: 5. Published online 2021 Mar 22. doi: 10.1038/s43705-021-00002-6
PMCID:
PMC9723583
10.
Karel Šimek, Indranil Mukherjee, Tiberiu Szöke-Nagy, Markus Haber, Michaela M. Salcher, Rohit Ghai
ISME J. 2023 Jan; 17(1): 84–94. Published online 2022 Oct 7. doi: 10.1038/s41396-022-01326-4
PMCID:
PMC9751141
11.
Alejandro Palomo, Arnaud Dechesne, Anders G. Pedersen, Barth F. Smets
Microbiome. 2022; 10: 204. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.1186/s40168-022-01411-y
PMCID:
PMC9714041
12.
Jianchang Tao, Wenxiu Wang, JL Weissman, Yongyu Zhang, Songze Chen, Yuanqing Zhu, Chuanlun Zhang, Shengwei Hou
Sci Data. 2022; 9: 605. Published online 2022 Oct 7. doi: 10.1038/s41597-022-01734-3
PMCID:
PMC9546851
13.
David M. Needham, Camille Poirier, Charles Bachy, Emma E. George, Susanne Wilken, Charmaine C. M. Yung, Alexander J. Limardo, Michael Morando, Lisa Sudek, Rex R. Malmstrom, Patrick J. Keeling, Alyson E. Santoro, Alexandra Z. Worden
Nat Microbiol. 2022; 7(9): 1466–1479. Published online 2022 Aug 15. doi: 10.1038/s41564-022-01174-0
PMCID:
PMC9418006
14.
Mari Yoshinaga, Takuro Nakayama, Yuji Inagaki
Front Microbiol. 2022; 13: 913088. Published online 2022 Aug 5. doi: 10.3389/fmicb.2022.913088
PMCID:
PMC9389158
15.
Yosuke Nishimura, Susumu Yoshizawa
Sci Data. 2022; 9: 305. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.1038/s41597-022-01392-5
PMCID:
PMC9205870
16.
Miguel Angel Cevallos, Mauro Degli Esposti
Microorganisms. 2022 Feb; 10(2): 455. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.3390/microorganisms10020455
PMCID:
PMC8879329
17.
Yang Yu, Jie Yang, Zhao-Jie Teng, Li-Yuan Zheng, Qi Sheng, Ping-Yi Li, Hui-Hui Fu, Chun-Yang Li, Yin Chen, Yu-Zhong Zhang, Jun-Mei Ding, Xiu-Lan Chen
Appl Environ Microbiol. 2022 Feb; 88(3): e02219-21. Prepublished online 2021 Nov 24. Published online 2022 Feb 8. doi: 10.1128/aem.02219-21
PMCID:
PMC8824272
18.
Varada Khot, Jackie Zorz, Daniel A. Gittins, Anirban Chakraborty, Emma Bell, María A. Bautista, Alexandre J. Paquette, Alyse K. Hawley, Breda Novotnik, Casey R. J. Hubert, Marc Strous, Srijak Bhatnagar
Front Microbiol. 2021; 12: 764058. Published online 2022 Jan 7. doi: 10.3389/fmicb.2021.764058
PMCID:
PMC8767102
19.
Jan Zrimec, Mariia Kokina, Sara Jonasson, Francisco Zorrilla, Aleksej Zelezniak
mBio. 2021 Sep-Oct; 12(5): e02155-21. Published online 2021 Oct 26. doi: 10.1128/mBio.02155-21
PMCID:
PMC8546865
20.
Neelam M. Nathani, Kaushambee J. Dave, Priyanka P. Vatsa, Mayur S. Mahajan, Parth Sharma, Chandrashekar Mootapally
Sci Data. 2021; 8: 194. Published online 2021 Jul 28. doi: 10.1038/s41597-021-00957-0
PMCID:
PMC8319310

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center