U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 39721

1.
Yiyu Hu, Yanqing Sun, Qian-Hao Zhu, Longjiang Fan, Jianhua Li
Curr Genomics. 2023 Feb 14; 23(6): 369–384. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.2174/1389202924666221201140603
PMCID:
PMC10173419
2.
Christopher M. Dundas, José R. Dinneny
Biodes Res. 2022; 2022: 9858049. Published online 2022 Sep 1. doi: 10.34133/2022/9858049
PMCID:
PMC10521742
3.
Emily G. Brooks, Estefania Elorriaga, Yang Liu, James R. Duduit, Guoliang Yuan, Chung-Jui Tsai, Gerald A. Tuskan, Thomas G. Ranney, Xiaohan Yang, Wusheng Liu
Biodes Res. 2023; 5: 0013. Published online 2023 Jul 7. doi: 10.34133/bdr.0013
PMCID:
PMC10328392
4.
Weixuan Wang, Zikun Lin, Weiran Wang, Meixin Shang, Haofeng Lv, Quanli Zong, Junliang Li, Bin Liang, Weiwei Zhou
Food Chem X. 2023 Oct 30; 19: 100847. Published online 2023 Aug 19. doi: 10.1016/j.fochx.2023.100847
PMCID:
PMC10534238
5.
Rouhollah Amini, Parisa Zafarani-Moattar, Mohammad Reza Shakiba, Alireza Hasanfard
Sci Rep. 2023; 13: 16176. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1038/s41598-023-43539-3
PMCID:
PMC10533844
6.
Hugues de Verdal, Cédric Baertschi, Julien Frouin, Constanza Quintero, Yolima Ospina, Maria Fernanda Alvarez, Tuong-Vi Cao, Jérôme Bartholomé, Cécile Grenier
Rice (N Y) 2023; 16: 43. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1186/s12284-023-00661-0
PMCID:
PMC10533757
7.
Haoran Wang, Man Feng, Yujie Jiang, Dejie Du, Chaoqun Dong, Zhaoheng Zhang, Wenxi Wang, Jing Liu, Xiangqing Liu, Sufang Li, Yongming Chen, Weilong Guo, Mingming Xin, Yingyin Yao, Zhongfu Ni, Qixin Sun, Huiru Peng, Jie Liu
Plant Cell. 2023 Oct; 35(10): 3889–3910. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.1093/plcell/koad192
PMCID:
PMC10533334
8.
Jian Li, Honghao Li, Huayi Liu, Yunzi Luo
J Fungi (Basel) 2023 Sep; 9(9): 907. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3390/jof9090907
PMCID:
PMC10533046
9.
Thanawan Gateta, Sabaiporn Nacoon, Wasan Seemakram, Jindarat Ekprasert, Piyada Theerakulpisut, Jirawat Sanitchon, Nakarin Suwannarach, Sophon Boonlue
J Fungi (Basel) 2023 Sep; 9(9): 937. Published online 2023 Sep 16. doi: 10.3390/jof9090937
PMCID:
PMC10532753
10.
Salman Naveed, Nitant Gandhi, Grant Billings, Zachary Jones, B. Todd Campbell, Michael Jones, Sachin Rustgi
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 14174. Published online 2023 Sep 16. doi: 10.3390/ijms241814174
PMCID:
PMC10532291
11.
Kai Zhao, Siyuan Nan, Yajing Li, Changhong Yu, Lieding Zhou, Jia Hu, Xia Jin, Youzhi Han, Shengji Wang
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 14118. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.3390/ijms241814118
PMCID:
PMC10532138
12.
Xiurong Yang, Shuangyong Yan, Yuejiao Li, Guangsheng Li, Shuqin Sun, Junling Li, Zhongqiu Cui, Jianfei Huo, Yue Sun, Xiaojing Wang, Fangzhou Liu
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 14310. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.3390/ijms241814310
PMCID:
PMC10532033
13.
Jinfen Wen, Minghua Deng, Kai Zhao, Huidan Zhou, Rui Wu, Mengjuan Li, Hong Cheng, Pingping Li, Ruihao Zhang, Junheng Lv
Genes (Basel) 2023 Sep; 14(9): 1737. Published online 2023 Aug 30. doi: 10.3390/genes14091737
PMCID:
PMC10531376
14.
Ming Li, Tao Liu, Rui Cao, Qibin Cao, Wei Tong, Weining Song
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 14120. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.3390/ijms241814120
PMCID:
PMC10531347
15.
Jacob A. Lewis, Bixia Zhang, Rishi Harza, Nathan Palmer, Gautam Sarath, Scott E. Sattler, Paul Twigg, Wilfred Vermerris, ChulHee Kang
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 13901. Published online 2023 Sep 9. doi: 10.3390/ijms241813901
PMCID:
PMC10531346
16.
Yangming Ma, Yanfang Wen, Cheng Wang, Ziniu Wu, Xiaojuan Yuan, Ying Xiong, Kairui Chen, Limei He, Yue Zhang, Zhonglin Wang, Leilei Li, Zhiyuan Yang, Yongjian Sun, Zhongkui Chen, Jun Ma
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 13989. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.3390/ijms241813989
PMCID:
PMC10531140
17.
Xiao Meng, Mingyue Lu, Zelin Xia, Huilong Li, Duo Liu, Ke Li, Pengcheng Yin, Geng Wang, Chunjiang Zhou
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 13839. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.3390/ijms241813839
PMCID:
PMC10531066
18.
Rashi Anand, Dhanasekar Divya, Sudeshna Mazumdar-Leighton, Jagadish S. Bentur, Suresh Nair
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 13982. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.3390/ijms241813982
PMCID:
PMC10531025
19.
Wenqi Feng, Hongwanjun Zhang, Yang Cao, Cheng Yang, Muhammad Hayder Bin Khalid, Qingqing Yang, Wanchen Li, Yingge Wang, Fengling Fu, Haoqiang Yu
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(18): 14036. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.3390/ijms241814036
PMCID:
PMC10530998
20.
Neeraj Chaudhary, Romesh Kumar Salgotra, Bhagirath Singh Chauhan
Genes (Basel) 2023 Sep; 14(9): 1770. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3390/genes14091770
PMCID:
PMC10530810

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center