U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 424

1.
Priyanka Mishra, Adrian Roggen, Karin Ljung, Maria C. Albani, Alice Vayssières
Front Plant Sci. 2024; 15: 1352830. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fpls.2024.1352830
PMCID:
PMC11062184
2.
Mehtab-Singh, Rajiv K. Tripathi, Wubishet A. Bekele, Nicholas A. Tinker, Jaswinder Singh
Sci Rep. 2024; 14: 9928. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.1038/s41598-024-60739-7
PMCID:
PMC11061197
3.
Robert Maple, Pan Zhu, Jo Hepworth, Jia-Wei Wang, Caroline Dean
Plant Physiol. 2024 May; 195(1): 190–212. Published online 2024 Feb 28. doi: 10.1093/plphys/kiae109
PMCID:
PMC11060688
4.
Tao Xiong, Zaibao Zhang, Tianyu Fan, Fan Ye, Ziyi Ye
BMC Genomics. 2024; 25: 350. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.1186/s12864-024-10257-7
PMCID:
PMC11000326
5.
Jose A. Algarra, Paloma Cariñanos, María M. Ramos-Lorente
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 783. Published online 2024 Mar 10. doi: 10.3390/plants13060783
PMCID:
PMC10975130
6.
Lei Zhao, Wei Zhou, Jun He, De-Zhu Li, Hong-Tao Li
eLife. 2024; 12: RP89941. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.7554/eLife.89941
PMCID:
PMC10942601
7.
Ruixue Zhou, Xinsheng Qin, Junjun Hou, Yining Liu
Front Plant Sci. 2024; 15: 1285050. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.3389/fpls.2024.1285050
PMCID:
PMC10864531
8.
Jörg Wunder, Andrea Fulgione, Per Toräng, Stefan Wötzel, Michel Herzog, José Ramón Obeso, Yiannis Kourmpetis, Roeland van Ham, Thomas Odong, Marco Bink, Ulla Kemi, Jon Ågren, George Coupland
Proc Biol Sci. 2023 Nov; 290(2011): 20231401. Published online November 22, 2023. doi: 10.1098/rspb.2023.1401
PMCID:
PMC10688268
9.
Caroline Rosa Silva, Amanda Flávia da Silva Rovida, Juliane Gabriele Martins, Paloma Nathane Nunes de Freitas, Luiz Ricardo Olchanheski, Luciana Grange, Sônia Alvim Veiga Pileggi, Marcos Pileggi
PLoS One. 2023; 18(11): e0292967. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1371/journal.pone.0292967
PMCID:
PMC10645333
10.
Zishu Xu, Yi Duan, Hui Liu, Mingchao Xu, Zhi Zhang, Ling Xu
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(17): 13601. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.3390/ijms241713601
PMCID:
PMC10487794
11.
Fei Shen, Shixiao Xu, Qi Shen, Changwei Bi, Martin A. Lysak
Nat Commun. 2023; 14: 4102. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.1038/s41467-023-39800-y
PMCID:
PMC10368706
12.
Hyo Ju Lee, Yi Lee, Sang-Choon Lee, Chang-Kug Kim, Ji-Nam Kang, Soo-Jin Kwon, Sang-Ho Kang
Front Plant Sci. 2023; 14: 1183406. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.3389/fpls.2023.1183406
PMCID:
PMC10352487
13.
Sakineh Abbasi
Front Plant Sci. 2023; 14: 1074279. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.3389/fpls.2023.1074279
PMCID:
PMC10290171
14.
Rui Yu, Zhiying Xiong, Xinhui Zhu, Panpan Feng, Ziyi Hu, Rongxiang Fang, Yuman Zhang, Qinglin Liu
Hortic Res. 2023 Jun; 10(6): uhad083. Published online 2023 Apr 25. doi: 10.1093/hr/uhad083
PMCID:
PMC10266950
15.
Feng Li, Jing-Jing Yang, Zong-Yi Sun, Lei Wang, Le-Yao Qi, Sina A, Yi-Qun Liu, Hong-Mei Zhang, Lei-Fan Dang, Shu-Jing Wang, Chun-Xiong Luo, Wei-Feng Nian, Seth O’Conner, Long-Zhen Ju, Wei-Peng Quan, Xiao-Kang Li, Chao Wang, De-Peng Wang, Han-Li You, Zhu-Kuan Cheng, Jia Yan, Fu-Chou Tang, De-Chang Yang, Chu-Wei Xia, Ge Gao, Yan Wang, Bao-Cai Zhang, Yi-Hua Zhou, Xing Guo, Sun-Huan Xiang, Huan Liu, Tian-Bo Peng, Xiao-Dong Su, Yong Chen, Qi Ouyang, Dong-Hui Wang, Da-Ming Zhang, Zhi-Hong Xu, Hong-Wei Hou, Shu-Nong Bai, Ling Li
PNAS Nexus. 2023 May; 2(5): pgad141. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.1093/pnasnexus/pgad141
PMCID:
PMC10169700
16.
Alexander Calderwood, Jo Hepworth, Shannon Woodhouse, Lorelei Bilham, D. Marc Jones, Eleri Tudor, Mubarak Ali, Caroline Dean, Rachel Wells, Judith A. Irwin, Richard J. Morris
Quant Plant Biol. 2021; 2: e4. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.1017/qpb.2021.6
PMCID:
PMC10095958
17.
Arielle R Johnson, Yuanzheng Yue, Sarah B Carey, Se Jin Park, Lars H Kruse, Ashley Bao, Asher Pasha, Alex Harkess, Nicholas J Provart, Gaurav D Moghe, Margaret H Frank
Genome Biol Evol. 2023 Mar; 15(3): evad018. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.1093/gbe/evad018
PMCID:
PMC10018070
18.
Nora Walden, Michael Eric Schranz
Genome Biol Evol. 2023 Mar; 15(3): evad034. Published online 2023 Feb 28. doi: 10.1093/gbe/evad034
PMCID:
PMC10016055
19.
Zongming Yang, Pingjuan Zhao, Xuehua Luo, Wentao Peng, Zifan Liu, Guishui Xie, Mengyue Wang, Feng An
Int J Mol Sci. 2023 Mar; 24(5): 4516. Published online 2023 Feb 24. doi: 10.3390/ijms24054516
PMCID:
PMC10003554
20.
Yuantao Tan, Yaoke Duan, Qing Chi, Rong Wang, Yue Yin, Dongjie Cui, Shuang Li, Aiying Wang, Ruonan Ma, Bing Li, Zhen Jiao, Hao Sun
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3346. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.3390/ijms24043346
PMCID:
PMC9968129

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center