U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 56275

1.
Jiali Chen, Yuhang Xiao, Dongmei Li, Shiqing Zhang, Yingzi Wu, Qing Zhang, Weibin Bai
Imeta. 2023 Feb; 2(1): e69. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.1002/imt2.69
PMCID:
PMC10989969
2.
Rongjin Luo, Yanmin Chang, Huaizhen Liang, Weifeng Zhang, Yu Song, Gaocai Li, Cao Yang
Imeta. 2023 May; 2(2): e86. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.1002/imt2.86
PMCID:
PMC10989913
3.
Feilong Deng, Yanhua Han, Yushan Huang, Desheng Li, Jianmin Chai, Linhua Deng, Ming Wei, Kai Wu, HuaBin Zhao, Guan Yang, Jiangchao Zhao, Ying Li, Chengdong Wang
Imeta. 2024 Feb; 3(1): e171. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1002/imt2.171
PMCID:
PMC10989137
4.
Shaina Mooshian, Sarah J Deitschel, Jamie M Haggerty, Christine L Guenther
J Feline Med Surg. 2019 Feb; 21(2): 173–177. Published online 2018 May 18. doi: 10.1177/1098612X18767570
PMCID:
PMC10814609
5.
Emily Vrijsen, Nausikaa Devriendt, Femke Mortier, Emmelie Stock, Bart Van Goethem, Hilde de Rooster
J Feline Med Surg. 2021 Aug; 23(8): 759–769. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.1177/1098612X20975374
PMCID:
PMC10812192
6.
J Feline Med Surg. 2021 Sep; 23(9): 851–858. Published online 2021 Aug 25. doi: 10.1177/1098612X211037875
PMCID:
PMC10812147
7.
Friederike K Klenk, Vanessa DeSimoi, Georg Wolf, Bianka S Schulz
J Feline Med Surg. 2021 Feb; 23(2): 181–184. Published online 2020 Mar 31. doi: 10.1177/1098612X20913352
PMCID:
PMC10741356
8.
Lon M. Chubiz
EcoSal Plus. 2023 Dec; 11(1): eesp-0010-2022. Published online 2023 Apr 4. doi: 10.1128/ecosalplus.esp-0010-2022
PMCID:
PMC10729928
9.
Neha Thakur, Sarita Negi, Jagdeep S Thakur, Ripu Daman Arora
BMJ Case Rep. 2022; 15(6): e247111. Published online 2022 Jun 5. doi: 10.1136/bcr-2021-247111
PMCID:
PMC9171190
10.
Yuan Yao, Hongwei Sun, Wurihan, Gegeheng, Gezi, Kirsten Skarstad, Lifei Fan, Morigen
mLife. 2023 Jun; 2(2): 126–140. Published online 2023 Jun 30. doi: 10.1002/mlf2.12075
PMCID:
PMC10989985
11.
Gong Li, Ling Jia, Lei Wan, Lijuan Xia, Ang Gao, Runshi Yang, Ruanyang Sun, Minge Wang, Juan Du, Xinlei Lian, Rongmin Zhang, Liangxing Fang, Xiaoping Liao, Yahong Liu, Bao‐Tao Liu, Jian Sun
mLife. 2023 Sep; 2(3): 317–327. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1002/mlf2.12086
PMCID:
PMC10989919
12.
Weilong Shang, Zhen Hu, Mengyang Li, Yuting Wang, Yifan Rao, Li Tan, Juan Chen, Xiaonan Huang, Lu Liu, He Liu, Zuwen Guo, Huagang Peng, Yi Yang, Qiwen Hu, Shu Li, Xiaomei Hu, Jiao Zou, Xiancai Rao
mLife. 2023 Dec; 2(4): 462–478. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.1002/mlf2.12091
PMCID:
PMC10989145
13.
Bowen Li, Bo Yang, Xiaoming Liu, Jianxin Zhao, R. Paul Ross, Catherine Stanton, Hao Zhang, Wei Chen
Cell Mol Life Sci. 2022 Sep; 79(9): 470. Published online 2022 Aug 6. doi: 10.1007/s00018-022-04498-6
PMCID:
PMC11072763
14.
Arif Luqman, Jongkon Saising, Yulianto Ade Prasetya, Aparna Viswanathan Ammanath, Andini, Siti Nur Amala, Enny Zulaika, Nengah Dwianita Kuswytasari, Friedrich Goetz, Anjar Tri Wibowo
Iran J Med Sci. 2024 May; 49(5): 302–312. Published online 2024 May 1. doi: 10.30476/IJMS.2023.98767.3087
PMCID:
PMC11091268
15.
Sun Hee Na, Joong Sik Eom, Yu Bin Seo, Sun Hee Park, Young Keun Kim, Wonkeun Song, Eunjung Lee, Sung Ran Kim, Hyeon Mi Yoo, Heekyung Chun, Myoung Jin Shin, Su Hyun Kim, Ji Youn Choi, Nan hyoung Cho, Jin Hwa Kim, Hee-jung Son, Su ha Han, Jacob Lee
J Korean Med Sci. 2024 May 13; 39(18): e151. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3346/jkms.2024.39.e151
PMCID:
PMC11091233
16.
Qudsia Sarwer, Muhammad Shoaib Amjad, Ansar Mehmood, Zakia Binish, Ghazala Mustafa, Atikah Farooq, Mirza Faisal Qaseem, Fozia Abasi, José Manuel Pérez de la Lastra
Molecules. 2024 May; 29(9): 1922. Published online 2024 Apr 23. doi: 10.3390/molecules29091922
PMCID:
PMC11085472
17.
Costanza Vicentini, Silvia Corcione, Giuseppina Lo Moro, Alessandro Mara, Francesco Giuseppe De Rosa, Carla Maria Zotti, on behalf of the collaborating group “Unità Prevenzione Rischio Infettivo (UPRI), Regione Piemonte”
Antimicrob Resist Infect Control. 2024; 13: 48. Published online 2024 May 9. doi: 10.1186/s13756-024-01407-3
PMCID:
PMC11084085
18.
Ethan Khong, Joseph J. Oh, Julian M. Jimenez, Roland Liu, Sage Dunham, Alisha Monsibais, Alison Rhoads, Pooja Ghatbale, Andrew Garcia, Ana Georgina Cobián Güemes, Alisha N. Blanc, Megan Chiu, Peiting Kuo, Marissa Proost, Ahnika Kline, Saima Aslam, Robert T. Schooley, Katrine Whiteson, Stephanie I. Fraley, David T. Pride
Microbiol Spectr. 2024 May; 12(5): e03221-23. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.1128/spectrum.03221-23
PMCID:
PMC11064537
19.
Tingting Xu, Jingjie Song, Jialong Liu, Lili Huang, Zhao Li, Kai Zhou
Microbiol Spectr. 2024 May; 12(5): e03685-23. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.1128/spectrum.03685-23
PMCID:
PMC11064524
20.
Yuanhan Zhao, Ke Lin, Haocheng Zhang, Yanliang Zhang, Shaling Li, Shengguo Zhang, Wei Zhang, Aiming Zhou, Yangyang Zhuang, Jie Chen, Caixia Wu, Wei Zhou, Xiaoju He, Qiaoyan Yue, Meng Zhang, Yan Huang, Liang Li, Liang Hong, Fujing Cai, Lisu Huang, Zhengshang Ruan, Shanshan Xu, Yan Zhang, Xiaohua Chen, Jie Chen, Ying Ye, Tingting Bian, Jiabin Li, Jun Yin, Xiang Li, Lijing Jiang, Chen Lei, Jun Liu, Ying Zhang, Jialin Jin, Jingwen Ai, Jingye Pan, Wenhong Zhang
Microbiol Spectr. 2024 May; 12(5): e02558-23. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.1128/spectrum.02558-23
PMCID:
PMC11064489

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center