U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 29

1.
Xunfan Wei, Zhuoxiao Sui, Mengyuan Guo, Sicong Chen, Zongqi Zhang, Jin Geng, Jinhua Xiao, Dawei Huang
Braz J Microbiol. 2023 Mar; 54(1): 223–238. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.1007/s42770-022-00882-3
PMCID:
PMC9944152
2.
Parul Chaudhary, Upasana Agri, Anuj Chaudhary, Ashish Kumar, Govind Kumar
Front Microbiol. 2022; 13: 933017. Published online 2022 Oct 17. doi: 10.3389/fmicb.2022.933017
PMCID:
PMC9618965
3.
Lu Bai, Jonghoon Kim, Kwang-Hee Son, Chung-Wook Chung, Dong-Ha Shin, Bon-Hwan Ku, Do Young Kim, Ho-Yong Park
Biomolecules. 2021 Nov; 11(11): 1735. Published online 2021 Nov 21. doi: 10.3390/biom11111735
PMCID:
PMC8615386
4.
Samrin Shaikh, Varsha Shriram, Tushar Khare, Vinay Kumar
Physiol Mol Biol Plants. 2020 Mar; 26(3): 593–604. Published online 2020 Feb 20. doi: 10.1007/s12298-020-00774-6
PMCID:
PMC7078398
5.
Alei Zhang, Yumei He, Guoguang Wei, Jie Zhou, Weiliang Dong, Kequan Chen, Pingkai Ouyang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 179. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s13068-018-1169-x
PMCID:
PMC6020246
6.
Thomas A. Scott, Daniel Heine, Zhiwei Qin, Barrie Wilkinson
Nat Commun. 2017; 8: 15935. Published online 2017 Jun 26. doi: 10.1038/ncomms15935
PMCID:
PMC5490192
7.
Alessandro Tanca, Valeria Manghina, Cristina Fraumene, Antonio Palomba, Marcello Abbondio, Massimo Deligios, Michael Silverman, Sergio Uzzau
Front Microbiol. 2017; 8: 391. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.3389/fmicb.2017.00391
PMCID:
PMC5348496
8.
Sara Skøtt Paulsen, Birgitte Andersen, Lone Gram, Henrique Machado
Mar Drugs. 2016 Dec; 14(12): 230. Published online 2016 Dec 16. doi: 10.3390/md14120230
PMCID:
PMC5192467
9.
Marina Duarte Pinto Lobo, Fredy Davi Albuquerque Silva, Patrícia Gadelha de Castro Landim, Paloma Ribeiro da Cruz, Thaís Lima de Brito, Suelen Carneiro de Medeiros, José Tadeu Abreu Oliveira, Ilka Maria Vasconcelos, Humberto D’Muniz Pereira, Thalles Barbosa Grangeiro
BMC Biotechnol. 2013; 13: 46. Published online 2013 Jun 1. doi: 10.1186/1472-6750-13-46
PMCID:
PMC3701571
10.
Reeba Thomas, Tamo Fukamizo, Wipa Suginta
Bioresour Bioprocess. 2022 Dec; 9(1): 86. Published online 2022 Aug 20. doi: 10.1186/s40643-022-00574-8
PMCID:
PMC10991452
11.
Davis Fray, Callahan A. McGovern, Dale A. Casamatta, Bopaiah A. Biddanda, Sarah E. Hamsher
Ecol Evol. 2024 Mar; 14(3): e11162. Published online 2024 Mar 24. doi: 10.1002/ece3.11162
PMCID:
PMC10961586
12.
Yang Zhang, Delong Pan, Peiyao Xiao, Qianqian Xu, Fan Geng, Xinyu Zhang, Xiuling Zhou, Hong Xu
Front Microbiol. 2023; 14: 1097492. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.3389/fmicb.2023.1097492
PMCID:
PMC10057547
13.
Siriporn Taokaew, Worawut Kriangkrai
Biology (Basel) 2023 Jan; 12(1): 87. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.3390/biology12010087
PMCID:
PMC9855443
14.
Chengyong Wang, Xueman Chen, Ning Zhou, Yan Chen, Alei Zhang, Kequan Chen, Pingkai Ouyang
Front Microbiol. 2022; 13: 790301. Published online 2022 Feb 24. doi: 10.3389/fmicb.2022.790301
PMCID:
PMC8908422
15.
Song Yu, Bingxuan Jia, Huikang Lin, Shuo Zhang, Dianzhen Yu, Na Liu, Aibo Wu
Toxins (Basel) 2022 Mar; 14(3): 163. Published online 2022 Feb 23. doi: 10.3390/toxins14030163
PMCID:
PMC8954478
16.
Vikram Poria, Anuj Rana, Arti Kumari, Jasneet Grewal, Kumar Pranaw, Surender Singh
Biology (Basel) 2021 Dec; 10(12): 1319. Published online 2021 Dec 12. doi: 10.3390/biology10121319
PMCID:
PMC8698876
17.
Yongmei Lyu, Feng Zheng, Chuanxing Qiu, Meng Wang, Dujun Wang, Xiaoyang Zhang, Josef Voglmeir, Li Liu, Xiaohong Yu
Foods. 2021 Nov; 10(11): 2808. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.3390/foods10112808
PMCID:
PMC8619855
18.
Silje B. Lorentzen, Magnus Ø. Arntzen, Thomas Hahn, Tina R. Tuveng, Morten Sørlie, Susanne Zibek, Gustav Vaaje-Kolstad, Vincent G. H. Eijsink
J Proteome Res. 2021 Aug 6; 20(8): 4041–4052. Published online 2021 Jun 30. doi: 10.1021/acs.jproteome.1c00358
PMCID:
PMC8802321
19.
Xing-Huan Xie, Xin Fu, Xing-Yu Yan, Wen-Fang Peng, Li-Xin Kang
Mar Drugs. 2021 Jul; 19(7): 356. Published online 2021 Jun 23. doi: 10.3390/md19070356
PMCID:
PMC8307900
20.
Michael O. Eze
Genes (Basel) 2021 Jan; 12(1): 98. Published online 2021 Jan 14. doi: 10.3390/genes12010098
PMCID:
PMC7828808

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center