U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination
Yoshihiro Fujiwara, Masaru Kawato, Jan Yde Poulsen, Hitoshi Ida, Yoshito Chikaraishi, Naohiko Ohkouchi, Kazumasa Oguri, Shinpei Gotoh, Genki Ozawa, Sho Tanaka, Masaki Miya, Tetsuya Sado, Katsunori Kimoto, Takashi Toyofuku, Shinji Tsuchida
Sci Rep. 2021; 11: 2490. Published online 2021 Jan 25. doi: 10.1038/s41598-020-80203-6
PMCID:
PMC7835233

Supplemental Content

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center