U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 2402

1.
Arif Luqman, Jongkon Saising, Yulianto Ade Prasetya, Aparna Viswanathan Ammanath, Andini, Siti Nur Amala, Enny Zulaika, Nengah Dwianita Kuswytasari, Friedrich Goetz, Anjar Tri Wibowo
Iran J Med Sci. 2024 May; 49(5): 302–312. Published online 2024 May 1. doi: 10.30476/IJMS.2023.98767.3087
PMCID:
PMC11091268
2.
Xin-Yi Wei, Jing Zhang, Yin Zhang, Wen-Zhen Fu, Long-Gen Zhong, Yi-Duo Pan, Jian Sun, Xiao-Ping Liao, Ya-Hong Liu, Yu-Feng Zhou
BMC Vet Res. 2024; 20: 147. Published online 2024 Apr 20. doi: 10.1186/s12917-024-03988-y
PMCID:
PMC11031915
3.
Manuel T. Anlauf, Florestan L. Bilsing, Jens Reiners, Olivia Spitz, Eymen Hachani, Sander H. J. Smits, Lutz Schmitt
Sci Rep. 2024; 14: 8994. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.1038/s41598-024-59759-0
PMCID:
PMC11026475
4.
Marufa Nasreen, Daniel Ellis, Jennifer Hosmer, Ama-Tawiah Essilfie, Emmanuelle Fantino, Peter Sly, Alastair G. McEwan, Ulrike Kappler
Front Microbiol. 2024; 15: 1359513. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.3389/fmicb.2024.1359513
PMCID:
PMC11024254
5.
Flavia Guarneri, Claudia Romeo, Federico Scali, Simona Zoppi, Nicoletta Formenti, Antonio Marco Maisano, Salvatore Catania, Marcelo Gottschalk, G. Loris Alborali
Vet Res. 2024; 55: 48. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.1186/s13567-024-01305-x
PMCID:
PMC11005290
6.
Zixin Bao, Yuting Gao, Yitong Song, Ning Ding, Wei Li, Qiong Wu, Xiaomei Zhang, Yang Zheng, Junming Li, Xuejun Hu
Front Bioeng Biotechnol. 2024; 12: 1370685. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3389/fbioe.2024.1370685
PMCID:
PMC10987854
7.
Geng Wang, Hechao Zhu, Cunlin Zhan, Pin Chen, Bin Wu, Zhong Peng, Ping Qian, Guofu Cheng
Microorganisms. 2024 Mar; 12(3): 427. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.3390/microorganisms12030427
PMCID:
PMC10971858
8.
Roger D. Pechous, Priyangi A. Malaviarachchi, Zhuo Xing, Avrium Douglas, Samantha D. Crane, Hayley M. Theriot, Zijing Zhang, Alireza Ghaffarieh, Lu Huang, Y. Eugene Yu, Xuming Zhang
Biomedicines. 2024 Mar; 12(3): 543. Published online 2024 Feb 28. doi: 10.3390/biomedicines12030543
PMCID:
PMC10967796
9.
Jiajia Wan, Lu Dai, Huasong Xiao, Wendie Zhang, Rui Zhang, Tingting Xie, Yizhen Jia, Xuejun Gao, Jing Huang, Feng Liu
J Bacteriol. 2024 Mar; 206(3): e00429-23. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1128/jb.00429-23
PMCID:
PMC10955882
10.
Miklós Tenk, Gergely Tóth, Zsuzsanna Márton, Rita Sárközi, Alejandra Szórádi, László Makrai, Nimród Pálmai, Tamás Szalai, Mihály Albert, László Fodor
Vet Sci. 2024 Feb; 11(2): 62. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3390/vetsci11020062
PMCID:
PMC10892955
11.
Asad Murtaza, Nguyen-Thanh Hoa, Do Dieu-Huong, Haroon Afzal, Muhammad Hamza Tariq, Li-Ting Cheng, Yao-Chi Chung
Vaccines (Basel) 2024 Feb; 12(2): 139. Published online 2024 Jan 29. doi: 10.3390/vaccines12020139
PMCID:
PMC10892538
12.
Alba Meléndez, María Teresa Tejedor, Olga Mitjana, María Victoria Falceto, Laura Garza-Moreno
Vet Sci. 2024 Feb; 11(2): 84. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.3390/vetsci11020084
PMCID:
PMC10891890
13.
Xintong Yang, Xingzheng Li, Qi Bao, Zhen Wang, Sang He, Xiaolu Qu, Yueting Tang, Bangmin Song, Jieping Huang, Guoqiang Yi
Genes (Basel) 2024 Feb; 15(2): 166. Published online 2024 Jan 27. doi: 10.3390/genes15020166
PMCID:
PMC10888464
14.
Jingsheng Huang, Weichao Kang, Dandan Yi, Shuxin Zhu, Yifei Xiang, Chengzhi Liu, Han Li, Dejia Dai, Jieyu Su, Jiakang He, Zhengmin Liang
Virulence. 2024; 15(1): 2316459. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1080/21505594.2024.2316459
PMCID:
PMC10880497
15.
Máximo Petrocchi Rilo, César Bernardo Gutiérrez Martín, Vanessa Acebes Fernández, Álvaro Aguarón Turrientes, Alba González Fernández, Rubén Miguélez Pérez, Sonia Martínez Martínez
Vet Sci. 2024 Jan; 11(1): 40. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/vetsci11010040
PMCID:
PMC10819597
16.
Enrica Sozzi, Gabriele Leo, Cristina Bertasio, Giovanni Loris Alborali, Cristian Salogni, Matteo Tonni, Nicoletta Formenti, Davide Lelli, Ana Moreno, Tiziana Trogu, Sabrina Canziani, Clara Tolini, Monica Pierangela Cerioli, Antonio Lavazza
Pathogens. 2024 Jan; 13(1): 85. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/pathogens13010085
PMCID:
PMC10819322
17.
Gerardo Ramírez-Rico, Moises Martinez-Castillo, Lucero Ruiz-Mazón, Erika Patricia Meneses-Romero, José Arturo Flores Palacios, Efrén Díaz-Aparicio, Erasmo Negrete Abascal, Mireya de la Garza
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 1289. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.3390/ijms25021289
PMCID:
PMC10816954
18.
Qilin Huang, Wei Li, Xiaohan Jing, Chen Liu, Saad Ahmad, Lina Huang, Guanyu Zhao, Zhaorong Li, Zhengying Qiu, Ruihua Xin
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 1027. Published online 2024 Jan 14. doi: 10.3390/ijms25021027
PMCID:
PMC10816821
19.
Mickaël Cargnel, Moira Kelly, Hein Imberechts, Boudewijn Catry, Maria-Eleni Filippitzi
Antibiotics (Basel) 2024 Jan; 13(1): 84. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.3390/antibiotics13010084
PMCID:
PMC10812551
20.
Fangfang Guo, Rong Quan, Yifang Cui, Xiaoya Cao, Tong Wen, Fuzhou Xu
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1324760. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.3389/fcimb.2023.1324760
PMCID:
PMC10806198

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center