U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1120

1.
Xinwei Tang, Shiyu Xu, Zhen Yang, Kang Wang, Ke Dai, Yiwen Zhang, Bangdi Hu, Yu Wang, Sanjie Cao, Xiaobo Huang, Qigui Yan, Rui Wu, Qin Zhao, Senyan Du, Xintian Wen, Yiping Wen
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(8): 4570. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.3390/ijms25084570
PMCID:
PMC11050538
2.
Bingbing Zong, Yong Xiao, Peiyi Wang, Wei Liu, Mingxing Ren, Changyan Li, Shulin Fu, Yanyan Zhang, Yinsheng Qiu
Biomolecules. 2024 Apr; 14(4): 452. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3390/biom14040452
PMCID:
PMC11047829
3.
Xin-Yi Wei, Jing Zhang, Yin Zhang, Wen-Zhen Fu, Long-Gen Zhong, Yi-Duo Pan, Jian Sun, Xiao-Ping Liao, Ya-Hong Liu, Yu-Feng Zhou
BMC Vet Res. 2024; 20: 147. Published online 2024 Apr 20. doi: 10.1186/s12917-024-03988-y
PMCID:
PMC11031915
4.
Lodovico Sterzi, Riccardo Nodari, Federico Di Marco, Maria Laura Ferrando, Francesca Saluzzo, Andrea Spitaleri, Hamed Allahverdi, Stella Papaleo, Simona Panelli, Sara Giordana Rimoldi, Gherard Batisti Biffignandi, Marta Corbella, Annalisa Cavallero, Paola Prati, Claudio Farina, Daniela Maria Cirillo, Gianvincenzo Zuccotti, Claudio Bandi, Francesco Comandatore
Commun Biol. 2024; 7: 468. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.1038/s42003-024-06069-w
PMCID:
PMC11023947
5.
Jingyang Li, Siyu Liu, Qiaoli Dong, Yunjian Fu, Yamin Sun, Ronghui Luo, Xinyue Tian, Ling Guo, Wei Liu, Yinsheng Qiu, Qirong Lu, Chun Ye, Bingbing Zong, Shulin Fu
BMC Vet Res. 2024; 20: 141. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.1186/s12917-024-03993-1
PMCID:
PMC10998357
6.
Geng Wang, Hechao Zhu, Cunlin Zhan, Pin Chen, Bin Wu, Zhong Peng, Ping Qian, Guofu Cheng
Microorganisms. 2024 Mar; 12(3): 427. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.3390/microorganisms12030427
PMCID:
PMC10971858
7.
8.
Miklós Tenk, Gergely Tóth, Zsuzsanna Márton, Rita Sárközi, Alejandra Szórádi, László Makrai, Nimród Pálmai, Tamás Szalai, Mihály Albert, László Fodor
Vet Sci. 2024 Feb; 11(2): 62. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3390/vetsci11020062
PMCID:
PMC10892955
9.
Lei Wang, Wenqing Wu, Lifeng Zhao, Zhanwei Zhu, Xinzhi Yao, Jie Fan, Hongjian Chen, Wenbo Song, Xi Huang, Lin Hua, Ping Qian, Huanchun Chen, Zhong Peng, Bin Wu
Front Vet Sci. 2024; 11: 1324768. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.3389/fvets.2024.1324768
PMCID:
PMC10879436
10.
Honglin Xie, Riteng Zhang, Ruhai Guo, Yining Zhang, Jingya Zhang, Hui Li, Qiang Fu, Xinglong Wang
Front Cell Infect Microbiol. 2024; 14: 1339131. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.3389/fcimb.2024.1339131
PMCID:
PMC10876813
11.
Vinicius Buiatte, Ana Fonseca, Paloma Alonso Madureira, Andréia Cristina Nakashima Vaz, Polyana Cristine Tizioto, Ana Maria Centola Vidal, Erika Ganda, Vera Letticie de Azevedo Ruiz
Sci Rep. 2024; 14: 4119. Published online 2024 Feb 19. doi: 10.1038/s41598-024-54269-5
PMCID:
PMC10876639
12.
Philipp Felgendreff, Josephine M. Lawrence, Seyed M. Hosseiniasl, Julie F. Jacobs, Bruce P. Amiot, Lisa Felgendreff, Anna Minshew, Ahmer Sultan, Boyukkhanim Ahmadzada, Michael C. Rahe, Scott L. Nyberg
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1277045. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.3389/fcimb.2023.1277045
PMCID:
PMC10847572
13.
Máximo Petrocchi Rilo, César Bernardo Gutiérrez Martín, Vanessa Acebes Fernández, Álvaro Aguarón Turrientes, Alba González Fernández, Rubén Miguélez Pérez, Sonia Martínez Martínez
Vet Sci. 2024 Jan; 11(1): 40. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/vetsci11010040
PMCID:
PMC10819597
14.
Enrica Sozzi, Gabriele Leo, Cristina Bertasio, Giovanni Loris Alborali, Cristian Salogni, Matteo Tonni, Nicoletta Formenti, Davide Lelli, Ana Moreno, Tiziana Trogu, Sabrina Canziani, Clara Tolini, Monica Pierangela Cerioli, Antonio Lavazza
Pathogens. 2024 Jan; 13(1): 85. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/pathogens13010085
PMCID:
PMC10819322
15.
Gerardo Ramírez-Rico, Moises Martinez-Castillo, Lucero Ruiz-Mazón, Erika Patricia Meneses-Romero, José Arturo Flores Palacios, Efrén Díaz-Aparicio, Erasmo Negrete Abascal, Mireya de la Garza
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 1289. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.3390/ijms25021289
PMCID:
PMC10816954
16.
Pengpeng Xia, Xin Ma, Li Yan, Siqi Lian, Xiangyu Li, Yi Luo, Ziyue Chen, Xingduo Ji
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 1029. Published online 2024 Jan 14. doi: 10.3390/ijms25021029
PMCID:
PMC10816078
17.
Fangfang Guo, Rong Quan, Yifang Cui, Xiaoya Cao, Tong Wen, Fuzhou Xu
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1324760. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.3389/fcimb.2023.1324760
PMCID:
PMC10806198
18.
BioMed Research International
Biomed Res Int. 2024; 2024: 9817125. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.1155/2024/9817125
PMCID:
PMC10791333
19.
Masoumeh Azimirad, Amir Sadeghi, Nazanin Hosseinkhan, Seyedeh Zohre Mirbagheri, Masoud Alebouyeh
Germs. 2023 Sep; 13(3): 238–253. Published online 2023 Sep 30. doi: 10.18683/germs.2023.1390
PMCID:
PMC10748839
20.
Xuhua Chen, Kathy Mou, Weili Lu, Loni Schumacher, Nubia Resende-De-Macedo, Panchan Sitthicharoenchai, Rachel Derscheid, Eric Burrough, Ganwu Li
mSphere. 2023 Nov-Dec; 8(6): e00404-23. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1128/msphere.00404-23
PMCID:
PMC10732033

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center