U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 57766

1.
Xue Cai, Zhangzhi Xue, Fang-Fang Zeng, Jun Tang, Liang Yue, Bo Wang, Weigang Ge, Yuting Xie, Zelei Miao, Wanglong Gou, Yuanqing Fu, Sainan Li, Jinlong Gao, Menglei Shuai, Ke Zhang, Fengzhe Xu, Yunyi Tian, Nan Xiang, Yan Zhou, Peng-Fei Shan, Yi Zhu, Yu-ming Chen, Ju-Sheng Zheng, Tiannan Guo
Cell Rep Med. 2023 Sep 19; 4(9): 101172. Published online 2023 Aug 30. doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101172
PMCID:
PMC10518601
2.
J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2023 Sep; 14(Suppl 1): 3–59. Published online 2023 Sep 24. doi: 10.1002/jcsm.13325
PMCID:
PMC10518434
3.
Emma Bohn, Tammy T. Y. Lau, Omar Wagih, Tehmina Masud, Daniele Merico
Front Mol Biosci. 2023; 10: 1257550. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.3389/fmolb.2023.1257550
PMCID:
PMC10517338
4.
Ian Tattersall
Version 1. F1000Res. 2023; 12: 565. Published online 2023 May 30. doi: 10.12688/f1000research.131636.1
PMCID:
PMC10517302
5.
Steven Henikoff, Jorja G. Henikoff, Kami Ahmad, Ronald M. Paranal, Derek H. Janssens, Zachary R. Russell, Frank Szulzewsky, Sita Kugel, Eric C. Holland
Nat Commun. 2023; 14: 5930. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1038/s41467-023-41666-z
PMCID:
PMC10516967
6.
Chad Nakagawa, Manjunatha Kadlera Nagaraj, Juan Carlos Hernandez, Dinesh Babu Uthay Kumar, Vivek Shukla, Risa Machida, Jörg Schüttrumpf, Linda Sher, Patrizia Farci, Lopa Mishra, Stanley M. Tahara, Jing-Hsiung James Ou, Keigo Machida
Front Immunol. 2023; 14: 1204907. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.3389/fimmu.2023.1204907
PMCID:
PMC10516572
7.
Marco Vidal-Cordasco, Gabriele Terlato, David Ocio, Ana B. Marín-Arroyo
Sci Adv. 2023 Sep 22; 9(38): eadi4099. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1126/sciadv.adi4099
PMCID:
PMC10516502
8.
Koji Shichi, Ted Goebel, Masami Izuho, Kenji Kashiwaya
Sci Adv. 2023 Sep 22; 9(38): eadi0189. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1126/sciadv.adi0189
PMCID:
PMC10516500
9.
Shican Zhou, Kai Fan, Ju Lai, Shiwang Tan, Zimu Zhang, Jingwen Li, Xiayue Xu, Chunyan Yao, BoJin Long, Chuanliang Zhao, Shaoqing Yu
Front Genet. 2023; 14: 1228028. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.3389/fgene.2023.1228028
PMCID:
PMC10514917
10.
MUNEEBA MALIK, MAMOONA MAQBOOL, TOOBA NISAR, TAZEEM AKHTER, JAVED AHMED UJAN, ALANOOD S. ALGARNI, FAKHRIA A. AL JOUFI, SULTAN SHAFI K. ALANAZI, MOHAMMAD HADI ALMOTARED, MOUNIR M. SALEM BEKHIT, MUHAMMAD JAMIL
Oncol Res. 2023; 31(6): 899–916. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.32604/or.2023.030760
PMCID:
PMC10513959
11.
Lin Yang, Yan Zhao, Ruochen Qu, Yan Fu, Chunhua Zhou, Jing Yu
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1256045. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3389/fendo.2023.1256045
PMCID:
PMC10513492
12.
Quan Cao, Lian Liu, Yugang Hu, Sheng Cao, Tuantuan Tan, Xin Huang, Qing Deng, Jinling Chen, Ruiqiang Guo, Qing Zhou
Front Immunol. 2023; 14: 1248056. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3389/fimmu.2023.1248056
PMCID:
PMC10513435
13.
Xuguang Liu, Yaqi Duan, Guoping Wang, Pengcheng Zhu
Diagn Pathol. 2023; 18: 105. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1186/s13000-023-01382-0
PMCID:
PMC10512592
14.
Roberto Coppo, Jumpei Kondo, Kunishige Onuma, Masahiro Inoue
STAR Protoc. 2023 Sep 15; 4(3): 102395. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1016/j.xpro.2023.102395
PMCID:
PMC10511865
15.
Laura F. Fielden, Jakob D. Busch, Sandra G. Merkt, Iniyan Ganesan, Conny Steiert, Hanna B. Hasselblatt, Jon V. Busto, Christophe Wirth, Nicole Zufall, Sibylle Jungbluth, Katja Noll, Julia M. Dung, Ludmila Butenko, Karina von der Malsburg, Hans-Georg Koch, Carola Hunte, Martin van der Laan, Nils Wiedemann
Nature. 2023; 621(7979): 627–634. Published online 2023 Aug 1. doi: 10.1038/s41586-023-06477-8
PMCID:
PMC10511324
16.
Daniël P Melters, Keir C Neuman, Reda S Bentahar, Tatini Rakshit, Yamini Dalal
eLife. 2023; 12: e86709. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.7554/eLife.86709
PMCID:
PMC10511241
17.
Feifan Jia, Yuanyuan Chen, Gaojie Xin, Lingmei Li, Zixin Liu, Sujuan Xu, Jiaming Gao, Hongxu Meng, Yue Shi, Yanlei Ma, Lei Li, Jianhua Fu
Chin Med. 2023; 18: 120. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.1186/s13020-023-00810-z
PMCID:
PMC10510173
18.
Fan-Lin Meng, Xiao-Ling Huang, Wen-Yan Qin, Kun-Bang Liu, Yan Wang, Ming Li, Yong-Hong Ren, Yan-Ze Li, Yi-Min Sun
Biomark Res. 2023; 11: 83. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.1186/s40364-023-00523-3
PMCID:
PMC10510128
19.
Zhenshan Zhang, Jun Sun, Chao Jin, Likun Zhang, Leilei Wu, Gendong Tian
Oncol Lett. 2023 Oct; 26(4): 457. Published online 2023 Sep 6. doi: 10.3892/ol.2023.14044
PMCID:
PMC10509777
20.
Giuseppe Gianini Figueirêdo Leite, Milena Karina Colo Brunialti, Paula M. Peçanha-Pietrobom, Paulo R. Abrão Ferreira, Jaquelina Sonoe Ota-Arakaki, Edecio Cunha-Neto, Bianca Lima Ferreira, Graziella E. Ronsein, Alexandre Keiji Tashima, Reinaldo Salomão
iScience. 2023 Oct 20; 26(10): 107824. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1016/j.isci.2023.107824
PMCID:
PMC10509719

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center