U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 60066

1.
Congqiang Zhang, Stella Amelia Sultan, Rehka T, Xixian Chen
Bioresour Bioprocess. 2021 Dec; 8(1): 72. Published online 2021 Aug 11. doi: 10.1186/s40643-021-00425-y
PMCID:
PMC10992897
2.
Yeon-Ju Jeong, Min-Ju Seo, Bong Hyun Sung, Jeong-Sun Kim, Soo-Jin Yeom
Bioresour Bioprocess. 2024 Dec; 11(1): 9. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.1186/s40643-024-00727-x
PMCID:
PMC10992282
3.
Ying-Chen Yi, I-Tai Shih, Tzu-Hsuan Yu, Yen-Ju Lee, I-Son Ng
Bioresour Bioprocess. 2021 Dec; 8(1): 100. Published online 2021 Oct 13. doi: 10.1186/s40643-021-00455-6
PMCID:
PMC10991938
4.
Dongfang Wang, Ligang Xu, Yukun Liu, Chuntao Wang, Zhikai Xu, Fan Yang, Zhanfei Li, Xiangjun Bai, Yiliu Liao, Xiangping Liu, Yuchang Wang
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e29062. Published online 2024 Mar 30. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29062
PMCID:
PMC11004882
5.
Zhenguo Luo, Shu Yan, Yu Chao, Ming Shen
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28935. Published online 2024 Mar 31. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28935
PMCID:
PMC11004814
6.
Xiaodong Gu, Jingyuan Hou, Jiawei Rao, Ruiqiang Weng, Sudong Liu
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28882. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28882
PMCID:
PMC11004576
7.
Zi-Fang Shen, Lin Li, Jing-Yi Wang, Jian Liao, Yun-Ran Zhang, Xue-Ming Zhu, Zi-He Wang, Jian-Ping Lu, Xiao-Hong Liu, Fu-Cheng Lin
Cell Commun Signal. 2024; 22: 222. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.1186/s12964-024-01598-7
PMCID:
PMC11003145
8.
Yan Zhang, Haitao Sun, Yu Ji, Fang Nie, Rong Wang, Wei Han
Cancer Pathog Ther. 2024 Apr; 2(2): 121–131. Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1016/j.cpt.2023.06.003
PMCID:
PMC11002747
9.
Till Grandjean, Natarajan Perumal, Caroline Manicam, Björn Matthey, Tao Wu, Daniel G. E. Thiem, Stefan Stein, Dirk Henrich, Peer W. Kämmerer, Bilal Al-Nawas, Ulrike Ritz, Sebastian Blatt
Front Bioeng Biotechnol. 2024; 12: 1363380. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3389/fbioe.2024.1363380
PMCID:
PMC11002213
10.
Tianli Wei, Shuguang Shan, Zhaojun Jia, Yingxue Ding
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28678. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28678
PMCID:
PMC11002060
11.
N. Di Marzio, R. Tognato, E. Della Bella, V. De Giorgis, M. Manfredi, A. Cochis, M. Alini, T. Serra
Biomater Biosyst. 2024 Jun; 14: 100094. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1016/j.bbiosy.2024.100094
PMCID:
PMC11001772
12.
Rana Salihoglu, Johannes Balkenhol, Gudrun Dandekar, Chunguang Liang, Thomas Dandekar, Elena Bencurova
Comput Struct Biotechnol J. 2024 Dec; 23: 1376–1386. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.1016/j.csbj.2024.03.024
PMCID:
PMC11001601
13.
Golnaz Atri Roozbahani, Miriam Kokal-Ribaudo, Mehdi Heidari Horestani, Thanakorn Pungsrinont, Aria Baniahmad
Cell Commun Signal. 2024; 22: 219. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.1186/s12964-024-01584-z
PMCID:
PMC11000412
14.
Brunno Felipe Ramos Caetano, Viviana Loureiro Rocha, Bruno Cesar Rossini, Lucilene Delazari Dos Santos, Deilson Elgui De Oliveira
Tumour Virus Res. 2024 Jun; 17: 200276. Published online 2023 Dec 29. doi: 10.1016/j.tvr.2023.200276
PMCID:
PMC11000110
15.
Jonathan Haycock, Tanja Maehr, Akbar Dastjerdi, Falko Steinbach
Front Immunol. 2024; 15: 1329820. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.3389/fimmu.2024.1329820
PMCID:
PMC10999609
16.
Benjamin Koch, Mahmoud Shehata, Christin Müller-Ruttloff, Shady A. Gouda, Nils Wetzstein, Sammy Patyna, Anica Scholz, Tobias Schmid, Ursula Dietrich, Christian Münch, John Ziebuhr, Helmut Geiger, Luis Martinez-Sobrido, Patrick C. Baer, Ahmed Mostafa, Stephan Pleschka
Front Cell Infect Microbiol. 2024; 14: 1363407. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.3389/fcimb.2024.1363407
PMCID:
PMC10999593
17.
Ziwen Qin, Yujuan Chen, Na Liu, Yonggang Wang, Lili Su, Bin Liang, Chuanjun Huang
Front Pharmacol. 2024; 15: 1361379. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.3389/fphar.2024.1361379
PMCID:
PMC10999575
18.
Jens-Christian Svenning, Melodie A. McGeoch, Signe Normand, Alejandro Ordonez, Felix Riede
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. May 27, 2024; 379(1902): 20230008. Published online April 8, 2024. doi: 10.1098/rstb.2023.0008
PMCID:
PMC10999270
19.
Ali Forouharmehr, Narges Nazifi, Amin Jaydari
Arch Razi Inst. 2023 Oct; 78(5): 1483–1495. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.22092/ARI.2023.78.5.1483
PMCID:
PMC10998950
20.
Maximo Berto Martinez Benitez, Yussel Pérez Navarro, Elisa Azuara-Liceaga, Angeles Tecalco Cruz, Jesús Valdés Flores, Lilia Lopez-Canovas
Int J Mol Med. 2024 May; 53(5): 44. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.3892/ijmm.2024.5368
PMCID:
PMC10998718

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center