U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 166

1.
Jooin Bang, Oh-Hyeong Lee, Geun-Jeon Kim, Dong-Il Sun, Sang-Yeon Kim
Medicina (Kaunas) 2023 Oct; 59(10): 1873. Published online 2023 Oct 21. doi: 10.3390/medicina59101873
PMCID:
PMC10608416
2.
Jeong Wook Kang, Hyeon-Kyoung Cheong, Su Il Kim, Min Kyeong Lee, Young Chan Lee, In-Hwan Oh, Young-Gyu Eun
Cancers (Basel) 2023 Sep; 15(18): 4454. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3390/cancers15184454
PMCID:
PMC10526337
3.
Alina-Georgiana Vulcu Cordunianu, Gabriel Ganea, Mihai Alexandru Cordunianu, Daniel Cochior, Cosmin Alec Moldovan, Razvan Adam
World J Clin Cases. 2023 Aug 26; 11(24): 5666–5677. Published online 2023 Aug 26. doi: 10.12998/wjcc.v11.i24.5666
PMCID:
PMC10506015
4.
Yifan Yang, Ling Feng, Qi Zhong, Yang Zhang, Zhigang Huang, Shurong Zhang, Shuling Li, Junmao Gao, Lizhen Hou, Hongzhi Ma, Shizhi He, Qian Shi, Meng Lian, Yanming Zhao, Xixi Shen, Jiaming Chen, Lingwa Wang, Haiyang Li, Shaoshi Chen, Jiaqi Xu, Ru Wang, Jugao Fang
Cancer Med. 2023 Aug; 12(16): 17078–17086. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.1002/cam4.6354
PMCID:
PMC10501291
5.
Sihao Chen, Shanshan He, Dan Wang, Yi Liu, Shilong Shao, Li Tang, Chao Li, Qiuling Shi, Jifeng Liu, Feng Wang, Shichuan Zhang
Biomol Biomed. 2023 Oct 1; 23(5): 902–913. Published online 2023 Oct 1. doi: 10.17305/bb.2023.8978
PMCID:
PMC10494849
6.
Yu-Chun Lin, Gigin Lin, Sumit Pandey, Chih-Hua Yeh, Jiun-Jie Wang, Chien-Yu Lin, Tsung-Ying Ho, Sheung-Fat Ko, Shu-Hang Ng
Eur Radiol. 2023; 33(9): 6548–6556. Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1007/s00330-023-09827-2
PMCID:
PMC10415433
7.
Yoichiro Ono, Kenshi Yao, Yasuhiro Takaki, Satoshi Ishikawa, Kentaro Imamura, Akihiro Koga, Kensei Ohtsu, Takao Kanemitsu, Masaki Miyaoka, Takashi Hisabe, Toshiharu Ueki, Atsuko Ota, Hiroshi Tanabe, Seiji Haraoka, Satoshi Nimura, Akinori Iwashita, Susumu Sato, Rumie Wakasaki
Clin Endosc. 2023 May; 56(3): 315–324. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.5946/ce.2022.072
PMCID:
PMC10244144
8.
Santu Saha, Rachel Howarth, Sweta Sharma-Saha, Charles Kelly
Biol Open. 2023 May 15; 12(5): bio059949. Published online 2023 May 17. doi: 10.1242/bio.059949
PMCID:
PMC10214853
9.
李 敬雅, 贾 立峰, 唐 峰, 陈 小玲, 李 海, 袁 伟
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2020 Jul 5; 34(7): 639-642, 646. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2020.07.015
PMCID:
PMC10133100
10.
寅 王, 大鹏 雷
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2022 Feb 3; 36(2): 158–162. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2022.02.018
PMCID:
PMC10128304
11.
Carlos M. Chiesa-Estomba, Miguel Mayo-Yanez, Orlando Guntinas-Lichius, Vincent Vander-Poorten, Robert P. Takes, Remco de Bree, Gyorgy B. Halmos, Nabil F. Saba, Sandra Nuyts, Alfio Ferlito
Biomedicines. 2023 Mar; 11(3): 805. Published online 2023 Mar 6. doi: 10.3390/biomedicines11030805
PMCID:
PMC10045560
12.
Kotaro Sugawara, Takashi Fukuda, Yutaka Kishimoto, Daiji Oka, Satoru Shirakura, Hiroaki Kanda, Yoshiyuki Kawashima
World J Surg Oncol. 2023; 21: 107. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.1186/s12957-023-02999-7
PMCID:
PMC10041727
13.
Xiaolin Wang, Deshang Chen, Guoying Han, Xiaomin Wang, Xuebao Liu, Binbin Xu, Weiwei Liu, Hui Li, Mingjie Zhang, Shiyin Ma, Yuefeng Han
Open Med (Wars) 2023; 18(1): 20230669. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.1515/med-2023-0669
PMCID:
PMC10024346
14.
Qi‐Wei Liang, Shu‐Yi Hong, Liang Peng, Jing Liao, Wei‐Ping Wen, Wei Sun
Cancer Med. 2023 Feb; 12(3): 2929–2936. Published online 2022 Sep 4. doi: 10.1002/cam4.5208
PMCID:
PMC9939181
15.
Pierre Mattei, Jocelyn Gal, Emmanuel Chamorey, Olivier Dassonville, Gilles Poissonnet, Déborah Aloi, Médéric Barret, Inga Safta, Esma Saada, Anne Sudaka, Dorian Culié, Alexandre Bozec
J Clin Med. 2023 Feb; 12(3): 1131. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.3390/jcm12031131
PMCID:
PMC9918009
16.
Shinya Sugimoto, Tomohito Fuke, Daisuke Kobayashi, Mamika Kaneko, Taishi Temma, Tatsuma Nomura, Nobuyuki Tsuda, Mayu Kawabata, Ryutaro Matsushima, Hirohisa Hisada, Satoshi Hayashi, Toji Murabayashi, Jun Oyamada, Akira Kamei, Nobukazu Fuwa, Tadashi Yabana, Hiroyuki Yamada, Hayato Nakagawa
Case Rep Gastroenterol. 2023 Jan-Dec; 17(1): 1–13. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.1159/000528424
PMCID:
PMC9841794
17.
Jingwei Yao, Yubo Ding, Xiong Liu, Jialu Huang, Minghui Zhang, Yu Zhang, Yufan Lv, Zhuoyi Xie, Jianhong Zuo
Sci Rep. 2023; 13: 107. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.1038/s41598-022-27273-w
PMCID:
PMC9810646
18.
Yu-Hsuan Lin, Jenn-Ren Hsiao, Yuan-Hua Wu, Jeffrey S. Chang, Chun-Yen Ou, Wei-Ting Lee, Cheng-Chih Huang, Chan-Chi Chang, Yu-Hsuan Lai, Sen-Tien Tsai, Wei-Ting Hsueh, Chia-Jui Yen, Chen-Lin Lin, Yu-Shan Chen, Shih-Sheng Jiang, Yu-Chu Su, Shang-Yin Wu
Ann Surg Oncol. 2023; 30(2): 1169–1181. Published online 2022 Nov 6. doi: 10.1245/s10434-022-12744-1
PMCID:
PMC9807465
19.
Tiing Yee Siow, Chih-Hua Yeh, Gigin Lin, Chien-Yu Lin, Hung-Ming Wang, Chun-Ta Liao, Cheng-Hong Toh, Sheng-Chieh Chan, Ching-Po Lin, Shu-Hang Ng
Cancers (Basel) 2022 Dec; 14(24): 6119. Published online 2022 Dec 12. doi: 10.3390/cancers14246119
PMCID:
PMC9775984
20.
Xi Luo, Xiaodong Huang, Jingwei Luo, Jianping Xiao, Kai Wang, Yuan Qu, Xuesong Chen, Ye Zhang, Runye Wu, Jingbo Wang, Jianghu Zhang, Guozhen Xu, Li Gao, Shaoyan Liu, Xiaolei Wang, Xiaohui He, Dehong Luo, Junlin Yi
BMC Cancer. 2022; 22: 1235. Published online 2022 Nov 29. doi: 10.1186/s12885-022-10306-y
PMCID:
PMC9706919

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center