U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 4400

1.
Richard A Malthaner, Rebecca KS Wong, R Bryan Rumble, Lisa Zuraw, members of the Gastrointestinal Cancer Disease Site Group of Cancer Care Ontario's Program in Evidence-based Care
BMC Cancer. 2004; 4: 67. Published online 2004 Sep 24. doi: 10.1186/1471-2407-4-67
PMCID:
PMC522817
2.
Yugo Suzuki, Mako Koseki, Akira Matsui, Daisuke Kikuchi, Shu Hoteya
Intern Med. 2023 Nov 1; 62(21): 3131–3135. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.2169/internalmedicine.1637-23
PMCID:
PMC10686731
3.
RAPHAELLA PAULA FERREIRA, DANILO SAAVEDRA BUSSYGUIN, HYGOR TROMBETTA, VICTOR JOSE DORNELAS MELO, DANIELE REZENDE XIMENEZ, VINICIUS BASSO PRETI, GERARDO CRISTINO GAVARRETE VALLADARES, FLAVIO DANIEL SAAVEDRA TOMASICH, PHILLIPE ABREU
Rev Col Bras Cir. 2021; 48: e20202723. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.1590/0100-6991e-20202723
PMCID:
PMC10683445
4.
Yun-Chen Hsieh, Jian-Sheng Wu
Medicine (Baltimore) 2023 Nov 24; 102(47): e36014. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.1097/MD.0000000000036014
PMCID:
PMC10681379
5.
Chen Qi, Liwen Hu, Chi Zhang, Kang Wang, Bingmei Qiu, Jun Yi, Yi Shen
World J Surg Oncol. 2023; 21: 369. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1186/s12957-023-03239-8
PMCID:
PMC10680323
6.
Mi Jung Kwon, Ho Suk Kang, Hyo Geun Choi, Joo-Hee Kim, Ji Hee Kim, Woo Jin Bang, Sung Kwang Hong, Nan Young Kim, Sangkyoon Hong, Hong Kyu Lee
J Clin Med. 2023 Nov; 12(22): 7086. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3390/jcm12227086
PMCID:
PMC10672319
7.
Rakesh Acharya, Ananya Mahapatra, Henu Kumar Verma, L. V. K. S. Bhaskar
Curr Oncol. 2023 Nov; 30(11): 9542–9568. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.3390/curroncol30110691
PMCID:
PMC10670555
8.
Chu-Pin Pai, Ling-I Chien, Chien-Sheng Huang, Han-Shui Hsu, Po-Kuei Hsu
Cancers (Basel) 2023 Nov; 15(22): 5421. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3390/cancers15225421
PMCID:
PMC10670551
9.
Hyunjee V. Kwak, Kian C. Banks, Yun-Yi Hung, Nathan J. Alcasid, Cynthia J. Susai, Ashish Patel, Simon Ashiku, Jeffrey B. Velotta
Cancers (Basel) 2023 Nov; 15(22): 5317. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3390/cancers15225317
PMCID:
PMC10669669
10.
Wing-Keen Yap, Ing-Tsung Hsiao, Wing-Lake Yap, Tsung-You Tsai, Yi-An Lu, Chan-Keng Yang, Meng-Ting Peng, En-Lin Su, Shih-Chun Cheng
Biomedicines. 2023 Nov; 11(11): 3072. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.3390/biomedicines11113072
PMCID:
PMC10669191
11.
Iatagan R. Josino, Bruno C. Martins, Andressa A. Machado, Gustavo R. de A. Lima, Martin A. C. Cordero, Amanda A. M. Pombo, Rubens A. A. Sallum, Ulysses Ribeiro Jr, Jr, Todd H. Baron, Fauze Maluf-Filho
Clin Endosc. 2023 Nov; 56(6): 761–768. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.5946/ce.2022.297
PMCID:
PMC10665617
12.
Kai-Yao Yang, Arvind Mukundan, Yu-Ming Tsao, Xian-Hong Shi, Chien-Wei Huang, Hsiang-Chen Wang
Sci Rep. 2023; 13: 20502. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.1038/s41598-023-47833-y
PMCID:
PMC10665456
13.
Qianwen Xiao, Yafei Zhang, Anshun Zhao, Zhikang Duan, Jun Yao
Front Bioeng Biotechnol. 2023; 11: 1268454. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.3389/fbioe.2023.1268454
PMCID:
PMC10657196
14.
Thomas Boerner, Rebecca Carr, Meier Hsu, Kay See Tan, Carlie Sigel, Laura Tang, Caitlin Harrington, Geoffrey Y. Ku, David H. Ilson, Yelena Y. Janjigian, Abraham J. Wu, Smita Sihag, Manjit S. Bains, Matthew J. Bott, James M. Isbell, Bernard J. Park, David R. Jones, Daniela Molena
Int J Surg. 2023 Nov; 109(11): 3251–3261. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.1097/JS9.0000000000000609
PMCID:
PMC10651231
15.
Dingyu Rao, Hua Lu, Xiongwei Wang, Zhonghong Lai, Jiali Zhang, Haibin Shen, Defa Huang
eLife. 2023; 12: e86209. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.7554/eLife.86209
PMCID:
PMC10651172
16.
Nobuhito Ito, Masahiro Tajika, Tsutomu Tanaka, Keisaku Yamada, Akihiro Takagi, Sachiyo Onishi, Tetsuya Abe, Eiji Higaki, Hironori Fujieda, Yoshitaka Inaba, Kei Muro, Hiroki Kawashima, Yasumasa Niwa
J Clin Med. 2023 Nov; 12(21): 6738. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.3390/jcm12216738
PMCID:
PMC10650720
17.
Cancer Manag Res. 2023; 15: 1269–1270. Published online 2023 Nov 11. doi: 10.2147/CMAR.S449002
PMCID:
PMC10648951
18.
Wei Sun, Xiaoyu Zhang, Zeting Qiu
Transl Cancer Res. 2023 Oct 31; 12(10): 2693–2705. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.21037/tcr-23-185
PMCID:
PMC10643951
19.
Yanxin Liu, Yunfei Bai, Jinbang Zhang, Reginaldo Silva-Filho, Qingchun Zhu, Zhen Lei
J Gastrointest Oncol. 2023 Oct 31; 14(5): 2006–2017. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.21037/jgo-23-684
PMCID:
PMC10643601
20.
Yujie Chen, Feng Wang
J Gastrointest Oncol. 2023 Oct 31; 14(5): 1993–2005. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.21037/jgo-23-667
PMCID:
PMC10643577

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center