U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 263

1.
Ai Zhuang, Xiang Gu, Tongxin Ge, Shaoyun Wang, Shengfang Ge, Peiwei Chai, Renbing Jia, Xianqun Fan
Cancer Commun (Lond) 2023 Nov; 43(11): 1185–1206. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.1002/cac2.12471
PMCID:
PMC10631484
2.
Mike Wu, Serdar Yavuzyiğitoğlu, Erwin Brosens, Wishal D. Ramdas, Emine Kiliç, on behalf of the Rotterdam Ocular Melanoma Study Group (ROMS)
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2023 Oct; 64(13): 45. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.1167/iovs.64.13.45
PMCID:
PMC10617638
3.
Jean Carlos dos Santos da Luz, Ana Claudia Voges, Leandro Guariglia D'Agostino
Vet Res Forum. 2023; 14(10): 575–578. Published online 2023 Oct 15. doi: 10.30466/vrf.2023.1983391.3721
PMCID:
PMC10612393
4.
Yao Tan, Yijie Lu, Sheng Chen, Chang Zou, Bo Qin
Front Oncol. 2023; 13: 1161759. Published online 2023 May 31. doi: 10.3389/fonc.2023.1161759
PMCID:
PMC10265996
5.
Ebenezer Obaloluwa Olaniyi, Temitope Emmanuel Komolafe, Oyebade Kayode Oyedotun, Tolulope Tofunmi Oyemakinde, Mohamed Abdelaziz, Adnan Khashman
J Biomed Phys Eng. 2023 Feb; 13(1): 77–88. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.31661/jbpe.v0i0.2101-1268
PMCID:
PMC9923246
6.
Léo Piquet, Kelly Coutant, Andrew Mitchell, Amel Ben Anes, Enola Bollmann, Nathan Schoonjans, Julie Bérubé, François Bordeleau, Alain Brisson, Solange Landreville
Cells. 2022 Dec; 11(23): 3828. Published online 2022 Nov 29. doi: 10.3390/cells11233828
PMCID:
PMC9736613
7.
Ludi Yang, Gaoming Wang, Hanhan Shi, Shichong Jia, Jing Ruan, Ran Cui, Shengfang Ge
Front Oncol. 2022; 12: 964902. Published online 2022 Oct 20. doi: 10.3389/fonc.2022.964902
PMCID:
PMC9630341
8.
Andreea Cătălina Tinca, Raluca Moraru, Iuliu Gabriel Cocuz, Mihaela Cornelia Șincu, Raluca Niculescu, Adrian Horațiu Sabău, Diana Maria Chiorean, Andreea Raluca Szoke, Silviu-Horia Morariu, Ovidiu Simion Cotoi
Biomedicines. 2022 Oct; 10(10): 2500. Published online 2022 Oct 7. doi: 10.3390/biomedicines10102500
PMCID:
PMC9599614
9.
Selin Kestel, Feriha Pınar Uyar Göçün, Betül Öğüt, Özlem Erdem
J Pathol Transl Med. 2022 Jul; 56(4): 187–198. Published online 2022 May 3. doi: 10.4132/jptm.2022.03.10
PMCID:
PMC9288897
10.
Ai Zhuang, Peiwei Chai, Shaoyun Wang, Sipeng Zuo, Jie Yu, Shichong Jia, Shengfang Ge, Renbing Jia, Yixiong Zhou, Wodong Shi, Xiaofang Xu, Jing Ruan, Xianqun Fan
Clin Transl Med. 2022 Jan; 12(1): e660. Published online 2022 Jan 24. doi: 10.1002/ctm2.660
PMCID:
PMC8787022
11.
Lu Zhao, Wenwen Xia, Yan Zhang, Peng Zou, Qiwen Zhu, Rong Zhang
Front Oncol. 2021; 11: 781162. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.3389/fonc.2021.781162
PMCID:
PMC8685375
12.
Yu-Yun Huang, Tzu-Yu Hou, Wei-Kuang Yu, Chieh-Chih Tsai, Shu-Ching Kao, Wen-Ming Hsu, Jui-Ling (Catherine) Liu
Cancers (Basel) 2021 Dec; 13(23): 5926. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.3390/cancers13235926
PMCID:
PMC8657155
13.
Timothy T. Xu, Jose S. Pulido, Christopher L. Deufel, Kimberly S. Corbin, Ivy A. Petersen, Lauren A. Dalvin
Eye (Lond) 2021 Oct; 35(10): 2754–2762. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.1038/s41433-020-01295-y
PMCID:
PMC8452726
14.
Yasmin Sani Aprilliantina, Hera Dwi Novita, Elfina G Sadono, Rosy Aldina
Med Arch. 2021 Jun; 75(3): 180–183. doi: 10.5455/medarh.2021.75.180-183
PMCID:
PMC8385747
15.
K A Tong, A G Osborn, N Mamalis, R P Harrie, N B Call
AJNR Am J Neuroradiol. 1993 Nov-Dec; 14(6): 1359-66.
PMCID:
PMC8367512
16.
Srijan Valasapalli, Achuta Kumar Guddati
Int J Gen Med. 2021; 14: 4171–4176. Published online 2021 Aug 5. doi: 10.2147/IJGM.S299144
PMCID:
PMC8354021
17.
Yongsook C Lee, Shih-Chi Lin, Yongbok Kim
Cureus. 2021 Jun; 13(6): e15980. Published online 2021 Jun 28. doi: 10.7759/cureus.15980
PMCID:
PMC8317005
18.
Vivian Chua, Jane Mattei, Anna Han, Lauren Johnston, Kyleigh LiPira, Sara M. Selig, Richard D. Carvajal, Andrew E. Aplin, Sapna P. Patel
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2021 Jan 1; 27(1): 28–33. Published online 2020 Oct 15. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-20-2536
PMCID:
PMC8213456
19.
Fanglin He, Jie Yu, Jie Yang, Shaoyun Wang, Ai Zhuang, Hanhan Shi, Xiang Gu, Xiaofang Xu, Peiwei Chai, Renbing Jia
Mol Ther. 2021 Jun 2; 29(6): 2121–2133. Published online 2021 Feb 15. doi: 10.1016/j.ymthe.2021.02.014
PMCID:
PMC8178445
20.
Jie Yu, Peiwei Chai, Minyue Xie, Shengfang Ge, Jing Ruan, Xianqun Fan, Renbing Jia
Genome Biol. 2021; 22: 85. Published online 2021 Mar 16. doi: 10.1186/s13059-021-02308-z
PMCID:
PMC7962360

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center