U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 5220

1.
Richard S. Legro, Silva A. Arslanian, David A. Ehrmann, Kathleen M. Hoeger, M. Hassan Murad, Renato Pasquali, Corrine K. Welt
J Clin Endocrinol Metab. 2013 Dec; 98(12): 4565–4592. Published online 2013 Nov 20. doi: 10.1210/jc.2013-2350
PMCID:
PMC5399492
2.
Jiayi Guo, Yajie Chang, Zhi Zeng, Huijun Liu, Xiaoyan Liang, Haitao Zeng, Jintao Peng
BMC Womens Health. 2023; 23: 628. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1186/s12905-023-02759-5
PMCID:
PMC10683087
3.
Абсатарова Ю. С., Евсеева Ю. С., Андреева Е. Н.
Probl Endokrinol (Mosk) 2023; 69(5): 107–114. Russian. Published online 2023 Nov 12. doi: 10.14341/probl13350
PMCID:
PMC10680539
4.
Ying Liu, Yunmei Guo, Xin Yan, Rui Ding, Huiwen Tan, Yousha Wang, Xueting Wang, Lianhong Wang
BMJ Open. 2023; 13(11): e071051. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.1136/bmjopen-2022-071051
PMCID:
PMC10680007
5.
Leili Rahmatnezhad, Lida Moghaddam-Banaem, Tahereh Behroozi-Lak, Afshin Shiva, Javad Rasouli
Reprod Biol Endocrinol. 2023; 21: 113. Published online 2023 Nov 25. doi: 10.1186/s12958-023-01160-z
PMCID:
PMC10675950
6.
Guan Guixue, Pu Yifu, Gao Yuan, Liu Xialei, Shi Fan, Sun Qian, Xu Jinjin, Zhang Linna, Zhang Xiaozuo, Feng Wen, Yang Wen
J Ovarian Res. 2023; 16: 230. Published online 2023 Nov 25. doi: 10.1186/s13048-023-01310-2
PMCID:
PMC10675861
7.
Lara Mastnak, Rok Herman, Simona Ferjan, Andrej Janež, Mojca Jensterle
Life (Basel) 2023 Nov; 13(11): 2124. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.3390/life13112124
PMCID:
PMC10672473
8.
Chen-Hua Zhang, Xiang-Yi Liu, Jing Wang
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16247. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3390/ijms242216247
PMCID:
PMC10671516
9.
Beata Vivien Boldis, Ilona Grünberger, Agneta Cederström, Jonas Björk, Anton Nilsson, Jonas Helgertz
Int J Environ Res Public Health. 2023 Nov; 20(22): 7083. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.3390/ijerph20227083
PMCID:
PMC10671095
10.
Natalia Zeber-Lubecka, Maria Kulecka, Katarzyna Suchta, Michalina Dąbrowska, Michał Ciebiera, Ewa E. Hennig
Antioxidants (Basel) 2023 Nov; 12(11): 1983. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3390/antiox12111983
PMCID:
PMC10669137
11.
Dorina Ujvari, Anastasia Trouva, Angelica Lindén Hirschberg, Eszter Vanky
BMJ Open. 2023; 13(11): e073619. Published online 2023 Nov 21. doi: 10.1136/bmjopen-2023-073619
PMCID:
PMC10668301
12.
Gislaine Satyko Kogure, Victor Barbosa Ribeiro, Maria Célia Mendes, Rui Alberto Ferriani, Cristiana Libardi Miranda Furtado, Rosana Maria dos Reis
Arch Endocrinol Metab. 2023; 67(5): e000627. Published online 2023 May 29. doi: 10.20945/2359-3997000000627
PMCID:
PMC10665059
13.
Dushyanth Srinivasan, Holly F. Lofton
Obes Pillars. 2022 Jun; 2: 100016. Published online 2022 Apr 10. doi: 10.1016/j.obpill.2022.100016
PMCID:
PMC10661916
14.
Xinghua Li, Ihsan Ullah, Chunxia Hou, Yuqiang Liu, Keyuan Xiao
Medicine (Baltimore) 2023 Nov 17; 102(46): e36118. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.1097/MD.0000000000036118
PMCID:
PMC10659600
15.
Negin Nikrad, Mahdieh Abbasalizad Farhangi, Fatemeh Pourteymour Fard Tabrizi, Maryam Vaezi, Ata Mahmoudpour, Mehran Mesgari-Abbasi
J Ovarian Res. 2023; 16: 216. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.1186/s13048-023-01288-x
PMCID:
PMC10652637
16.
Runxiang Cao, Lanlan Chen, Yutong Liu, Xuyutian Wang, Ruolin Ma, Qian Zhao, Ye Du
J Ovarian Res. 2023; 16: 215. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.1186/s13048-023-01306-y
PMCID:
PMC10644512
17.
Jiekee Lim, Jieyun Li, Xiao Feng, Lu Feng, Yumo Xia, Xinang Xiao, Yiqin Wang, Zhaoxia Xu
BMC Complement Med Ther. 2023; 23: 409. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.1186/s12906-023-04249-5
PMCID:
PMC10644435
18.
Mahta Hadidi, Keyvan Karimabadi, Elham Ghanbari, Leila Rezakhani, Mozafar Khazaei
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1269266. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.3389/fendo.2023.1269266
PMCID:
PMC10642184
19.
Shuwen Chen, Zaixin Guo, Qi Yu
Hum Genomics. 2023; 17: 100. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.1186/s40246-023-00550-z
PMCID:
PMC10641977
20.
Anjali Agrawal, IV, Apoorva Dave, Arpita Jaiswal
Cureus. 2023 Oct; 15(10): e46859. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.7759/cureus.46859
PMCID:
PMC10637759

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center