U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 631

1.
Xin Liu, Xing Li, Limin Liao
Front Physiol. 2024; 15: 1341220. Published online 2024 Jan 29. doi: 10.3389/fphys.2024.1341220
PMCID:
PMC10867635
2.
Ziwei Chen, Shaobo Wu, Li Huang, Jing Li, Xueying Li, Yu Zeng, Zejun Chen, Ming Chen
Heliyon. 2024 Feb 15; 10(3): e24987. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e24987
PMCID:
PMC10850519
3.
Natechanok Thipboonchoo, Somsak Fongsupa, Sanya Sureram, Suliporn Sa-nguansak, Chatchai Kesornpun, Prasat Kittakoop, Sunhapas Soodvilai
Heliyon. 2024 Feb 15; 10(3): e24983. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e24983
PMCID:
PMC10839986
4.
Jun Jian, Yunxun Liu, Qingyuan Zheng, Jingsong Wang, Zhengyu Jiang, Xiuheng Liu, Zhiyuan Chen, Shanshan Wan, Hao Liu, Lei Wang
Cell Death Discov. 2024; 10: 17. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.1038/s41420-023-01785-4
PMCID:
PMC10776755
5.
Teng-Xiang Khoo, Shaojing Wang, Brenton Chambers, Angus McMillan, Guy Yates
JFMS Open Rep. 2023 Jul-Dec; 9(2): 20551169231210449. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.1177/20551169231210449
PMCID:
PMC10729628
6.
Jing Wang, Birui Shi, Yueqing Pan, Zhuan Yang, Wei Zou, Menghua Liu
Molecules. 2023 Dec; 28(23): 7690. Published online 2023 Nov 21. doi: 10.3390/molecules28237690
PMCID:
PMC10707915
7.
Devrim Akıncı, Emre Ünal, Türkmen Turan Çiftçi, Orhan Şeref Özkan, Okan Akhan
Diagn Interv Radiol. 2023 Mar; 29(2): 312–317. Published online 2023 Mar 29. doi: 10.5152/dir.2022.21638
PMCID:
PMC10679700
8.
André Avarese Figueiredo, Augusto de Azevedo Barreto, Humberto Elias Lopes, José Murillo Bastos Netto
J Clin Tuberc Other Mycobact Dis. 2023 Dec; 33: 100402. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.1016/j.jctube.2023.100402
PMCID:
PMC10616550
9.
Ji Eun Heo, Dae Young Jeon, Jongsoo Lee, Hyun Ho Han, Won Sik Jang
Yonsei Med J. 2023 Nov; 64(11): 665–669. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.3349/ymj.2023.0117
PMCID:
PMC10613761
10.
Kyoka Homma, Yuki Enoki, Sato Uchida, Kazuaki Taguchi, Kazuaki Matsumoto
FASEB Bioadv. 2023 Oct; 5(10): 377–394. Published online 2023 Aug 19. doi: 10.1096/fba.2023-00045
PMCID:
PMC10551277
11.
Xinyu Cui, Yaowen Hu, Genhong Zhang, Li Zhao, Tong Ye, Qingyan Zhang, Jing Liu, Chunming Jiang, Wei Zhu
Cent Eur J Immunol. 2023; 48(2): 81–91. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.5114/ceji.2023.129975
PMCID:
PMC10485685
12.
Orel Carmona, Asaf Shvero, Dorit E. Zilberman, Zohar A. Dotan, Nir Kleinmann
J Clin Med. 2023 Aug; 12(16): 5251. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.3390/jcm12165251
PMCID:
PMC10455996
13.
Yashu Wang, Xinna Deng, Zhaohua Yang, Haijiang Wu
Medicine (Baltimore) 2023 Aug 11; 102(32): e34713. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.1097/MD.0000000000034713
PMCID:
PMC10419432
14.
Haopu Hu, Mingrui Wang, Xinwei Tang, Chin-Hui Lai, Qi Wang, Kexin Xu, Tao Xu, Hao Hu
Medicine (Baltimore) 2023 Jul 28; 102(30): e34309. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.1097/MD.0000000000034309
PMCID:
PMC10378878
15.
Ping-lan Lin, Tao-tao Weng, Lian-xiang Duan, Lin-zhang Zhang, Xia Wei, Sheng-lan Qi, Jia-wen You, Yu Cao, Guang-bo Ge, Wei Liu, Xiao-li He, Jing Hu
Heliyon. 2023 Jul; 9(7): e17908. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e17908
PMCID:
PMC10362328
16.
Nathan Feil, Daniel Kwan, Cameron Fateri, Lindsey Spiegelman, Roozbeh Houshyar
J Educ Teach Emerg Med. 2022 Apr; 7(2): V28–V32. Published online 2022 Apr 15. doi: 10.21980/J8F345
PMCID:
PMC10332742
17.
Chad Bambrick, Dalia Khader, Therese Mead
J Educ Teach Emerg Med. 2021 Oct; 6(4): V12–V14. Published online 2021 Oct 15. doi: 10.21980/J8206G
PMCID:
PMC10332735
18.
Jun Ding, Sheng Cui, Song Yu Li, Lin Yan Cui, Qi Yan Nan, Xue Jing Lin, Mei Ying Xuan, Jian Jin, Shang Guo Piao, Yu Ji Jiang, Hai Lan Zheng, Ji Zhe Jin, Byung Ha Chung, Chul Woo Yang, Jing Hao Cui, Can Li
PLoS One. 2023; 18(6): e0286903. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.1371/journal.pone.0286903
PMCID:
PMC10263316
19.
Isabelle Merindol, Catherine Vachon, Tristan Juette, Marilyn Dunn
J Vet Intern Med. 2023 May-Jun; 37(3): 1047–1058. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.1111/jvim.16709
PMCID:
PMC10229371
20.
Chan Ho Kim, Hye-Young Kang, Gyuri Kim, Jimin Park, Bo Young Nam, Jung Tak Park, Seung Hyeok Han, Shin-Wook Kang, Tae-Hyun Yoo
Front Pharmacol. 2023; 14: 1172269. Published online 2023 May 16. doi: 10.3389/fphar.2023.1172269
PMCID:
PMC10227196

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center