U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 334

1.
Viola Bianca Serio, Maria Palmieri, Simona Innamorato, Lorenzo Loberti, Chiara Fallerini, Francesca Ariani, Enrica Antolini, Jasmine Covarelli, Massimo Vaghi, Elisa Frullanti, Alessandra Renieri, Anna Maria Pinto
Front Genet. 2023; 14: 1213283. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.3389/fgene.2023.1213283
PMCID:
PMC10469863
2.
Xiaocong Wu, Hui Chen, Chao You, Zongjun Peng
Hereditas. 2023; 160: 21. Published online 2023 May 11. doi: 10.1186/s41065-023-00279-8
PMCID:
PMC10173633
3.
Liang Han, Yu Wang, Yao Huang, Jiahui Yan, Tingting Li, Xin Ba, Weiji Lin, Ying Huang, Zhe Chen, Shenghao Tu, Kai Qin
Transl Cancer Res. 2023 Feb 28; 12(2): 413–420. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.21037/tcr-22-2116
PMCID:
PMC10007871
4.
Abir Khazaal, Seid Miad Zandavi, Andrei Smolnikov, Shadma Fatima, Fatemeh Vafaee
Int J Mol Sci. 2023 Mar; 24(5): 4796. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.3390/ijms24054796
PMCID:
PMC10003012
5.
Jiaying Liu, Xiaona Chang, Guixiang Xiao, Jingmin Zhong, Bo Huang, Jiwei Zhang, Beibei Gao, Gang Peng, Xiu Nie
Front Oncol. 2022; 12: 1014859. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.3389/fonc.2022.1014859
PMCID:
PMC9706001
6.
Xiaoxuan Wu, Peng Song, Shun Wang, Zhirong Qian, Jianming Ying, Shugeng Gao, Wenbin Li
Front Genet. 2022; 13: 860940. Published online 2022 Apr 26. doi: 10.3389/fgene.2022.860940
PMCID:
PMC9086290
7.
Kensaku Makino, Satoshi Tsutsumi, Yuki Takaki, Senshu Nonaka, Hidehiro Okura, Hisato Ishii
Radiol Case Rep. 2022 Jan; 17(1): 5–12. Published online 2021 Oct 28. doi: 10.1016/j.radcr.2021.09.057
PMCID:
PMC8567180
8.
Enoch Chang, Marina Z. Joel, Hannah Y. Chang, Justin Du, Omaditya Khanna, Antonio Omuro, Veronica Chiang, Sanjay Aneja
Sci Rep. 2021; 11: 9758. Published online 2021 May 7. doi: 10.1038/s41598-021-89114-6
PMCID:
PMC8105371
9.
Marina Paola Gardiman, Matteo Fassan, Enrico Orvieto, Loredana Iaria, Milena Calderone, Rodica Mardari, Domenico DAavella, Giorgio Perilongo
Brain Pathol. 2012 Nov; 22(6): 865–868. Published online 2012 Oct 11. doi: 10.1111/j.1750-3639.2012.00639.x
PMCID:
PMC8029456
10.
Yugo Takaki, Takahiro Yamashita, Natsumi Kataoka, Satomi Yokoyama, Tadashi Anan, Kimitoshi Nakamura, Kazuhiko Yoshimoto, Shintaro Hayashida, Hirotoshi Yamamoto, Taizo Hibi, Masahiro Migita
Clin Case Rep. 2020 Nov; 8(11): 2314–2315. Published online 2020 Jul 17. doi: 10.1002/ccr3.3138
PMCID:
PMC7669406
11.
Enoch Chang, Marina Joel, Hannah Y. Chang, Justin Du, Omaditya Khanna, Antonio Omuro, Veronica Chiang, Sanjay Aneja
Version 1. medRxiv. Preprint. 2020 Nov 6. doi: 10.1101/2020.11.04.20226159
PMCID:
PMC7654896
12.
Jiaping Li, Wei Jiang, Jinwang Wei, Jianwei Zhang, Linbo Cai, Minjie Luo, Zhan Wang, Wending Sun, Shengzhou Wang, Chen Wang, Chun Dai, Jun Liu, Guan Wang, Jiping Wang, Qiang Xu, Yanhong Deng
J Transl Med. 2020; 18: 293. Published online 2020 Aug 1. doi: 10.1186/s12967-020-02449-y
PMCID:
PMC7395971
13.
Jian Zhang, Jianli Luo, Huali Jiang, Tao Xie, Jieling Zheng, Yunhong Tian, Rong Li, Baiyao Wang, Jie Lin, Anan Xu, Xiaoting Huang, Yawei Yuan
Front Oncol. 2020; 10: 339. Published online 2020 Mar 10. doi: 10.3389/fonc.2020.00339
PMCID:
PMC7076908
14.
Jian Zhang, Jianli Luo, Huali Jiang, Tao Xie, Jieling Zheng, Yunhong Tian, Rong Li, Baiyao Wang, Jie Lin, Anan Xu, Xiaoting Huang, Yawei Yuan
Front Oncol. 2019; 9: 1214. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.3389/fonc.2019.01214
PMCID:
PMC6857622
15.
Can-Can Hui, Xue Zhang, Jian-Ran Sun, Da-Tong Deng
World J Clin Cases. 2019 Oct 6; 7(19): 3132–3137. Published online 2019 Oct 6. doi: 10.12998/wjcc.v7.i19.3132
PMCID:
PMC6795725
16.
Caie Li, Qiming Zhao, Xiangyang Wu, Jing Yu
J Int Med Res. 2019 May; 47(5): 2262–2268. Published online 2019 Mar 21. doi: 10.1177/0300060519834454
PMCID:
PMC6567750
17.
Diego Sanchez-Martinez, Nerea Allende-Vega, Stefania Orecchioni, Giovanna Talarico, Amelie Cornillon, Dang-Nghiem Vo, Celine Rene, Zhao-Yang Lu, Ewelina Krzywinska, Alberto Anel, Eva M. Galvez, Julian Pardo, Bruno Robert, Pierre Martineau, Yosr Hicheri, Francesco Bertolini, Guillaume Cartron, Martin Villalba
Theranostics. 2018; 8(14): 3856–3869. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.7150/thno.25149
PMCID:
PMC6071536
18.
Vasyl Eisenberg, Katerina Shamalov, Shimrit Meir, Shiran Hoogi, Rhitajit Sarkar, Shirel Pinker, Gal Markel, Angel Porgador, Cyrille J. Cohen
Front Immunol. 2017; 8: 1212. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.3389/fimmu.2017.01212
PMCID:
PMC5649149
19.
Masataka Yokode, Yukimasa Yamashita, Yoh Zen
Mol Clin Oncol. 2017 Mar; 6(3): 315–320. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.3892/mco.2017.1139
PMCID:
PMC5403312
20.
Stephanie A Harmon, Michael J Tuite, Robert Jeraj
Phys Med Biol.
Published in final edited form as: Phys Med Biol. 2016 Oct 21; 61(20): 7282–7299. Published online 2016 Oct 3. doi: 10.1088/0031-9155/61/20/7282
PMCID:
PMC5288736

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center