U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 77

1.
Pazhanichamy Kalailingam, Apoorva Verma, Ying Hui Lee, Thirumaran Thanabalu
Cancers (Basel) 2023 Sep; 15(18): 4455. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3390/cancers15184455
PMCID:
PMC10526518
2.
Hai Yu, Shuping Xie, Xinkai Zheng, Qiqi Zhao, Xichun Xia, Wai-Kit Ming, Leong Nga Cheng, Xi Duan, WenHsien Ethan Huang, Fang Huang, Jun Lyu, Liehua Deng
Int J Clin Pract. 2023; 2023: 3016994. Published online 2023 Feb 24. doi: 10.1155/2023/3016994
PMCID:
PMC9984263
3.
Ching-Yu Liao, Li-An Huang, Yu-Hsuan Lin
Diagnostics (Basel) 2021 Nov; 11(11): 1961. Published online 2021 Oct 22. doi: 10.3390/diagnostics11111961
PMCID:
PMC8623806
4.
Kamal Kant Sahu, Ellen I Roberts, Yayan Chen, Vinod Mohan
Int Med Case Rep J. 2021; 14: 381–384. Published online 2021 Jun 4. doi: 10.2147/IMCRJ.S304707
PMCID:
PMC8186998
5.
Naoya Murakami, Seiichi Yoshimoto, Masakazu Uematsu, Tairo Kashihara, Kana Takahashi, Koji Inaba, Kae Okuma, Hiroshi Igaki, Yuko Nakayama, Koji Masui, Ken Yoshida, Jun Itami
BJR Case Rep. 2020 Dec 1; 6(4): 20200005. Published online 2020 Aug 21. doi: 10.1259/bjrcr.20200005
PMCID:
PMC7709071
6.
Francesco Broccolo, Giulia Ciccarese, Agostino Rossi, Luca Anselmi, Francesco Drago, Antonio Toniolo
Infect Agent Cancer. 2018; 13: 32. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1186/s13027-018-0205-6
PMCID:
PMC6230228
7.
T. Yanagawa, Y. Hayashi, H. Yoshida, Y. Yura, S. Nagamine, T. Bando, M. Sato
Am J Pathol. 1986 Sep; 124(3): 496–509.
PMCID:
PMC1888346
8.
Hui-Hui Xu, Hui-Li Wang, Tong-Jin Xing, Xue-Quan Wang
Front Immunol. 2022; 13: 851622. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.3389/fimmu.2022.851622
PMCID:
PMC9341272
9.
Justin Bubola, Christina M. MacMillan, Ilan Weinreb, Ian Witterick, David Swanson, Lei Zhang, Cristina R. Antonescu, Brendan C. Dickson
Head Neck Pathol. 2021 Dec; 15(4): 1284–1288. Published online 2021 Jan 4. doi: 10.1007/s12105-020-01249-6
PMCID:
PMC8633219
10.
Yo Suzuki, Yuki Fukumura, Miki Asahina, Mitsuhisa Fujimaki, Shinichi Ohba, Fumihiko Matsumoto, Isao Kurahayashi, Takashi Yao, Katsuhisa Ikeda
Head Neck Pathol. 2021 Sep; 15(3): 743–756. Published online 2021 Jan 11. doi: 10.1007/s12105-020-01261-w
PMCID:
PMC8385027
11.
Ying Ding, Lihua Zhang, Lingchuan Guo, Chunyan Wu, Jianhua Zhou, Yongchun Zhou, Jie Ma, Xiao Li, Pan Ji, Ming Wang, Weidong Zhu, Chenxi Shi, Sanen Li, Wei Wu, Wei Zhu, Desheng Xiao, Chunyan Fu, Qiuyan He, Rui Sun, Xinru Mao, Analyn Lizaso, Bing Li, Han Han‐Zhang, Zhihong Zhang
Thorac Cancer. 2020 Jan; 11(1): 103–112. Published online 2019 Nov 6. doi: 10.1111/1759-7714.13208
PMCID:
PMC6938761
12.
Desheng Xiao, Jiantao Jia, Ying Shi, Chunyan Fu, Ling Chen, Yiqun Jiang, Li Zhou, Shuang Liu, Yongguang Tao
Oncotarget. 2015 Sep 22; 6(28): 25499–25505. Published online 2015 Aug 6. doi: 10.18632/oncotarget.4548
PMCID:
PMC4694847
13.
Hui Shien See, Yoke Yeow Yap, Wai Kien Yip, Heng Fong Seow
World J Surg Oncol. 2008; 6: 18. Published online 2008 Feb 15. doi: 10.1186/1477-7819-6-18
PMCID:
PMC2265716
14.
Mark A. Rubin, Bernard Kleter, Ming Zhou, Gustavo Ayala, Antonio L. Cubilla, Wim G. V. Quint, Edyta C. Pirog
Am J Pathol. 2001 Oct; 159(4): 1211–1218. doi: 10.1016/S0002-9440(10)62506-0
PMCID:
PMC1850485
15.
Пачуашвили Н. В., Рослякова А. А., Порубаева Э. Э., Бельцевич Д. Г., Гадзыра А. Н., Дрогалов Н. А., Лазарева А. А., Урусова Л. С.
Probl Endokrinol (Mosk) 2023; 69(4): 11–20. Russian. Published online 2023 Aug 30. doi: 10.14341/probl13195
PMCID:
PMC10520903
16.
Giulia Wanka, Julia Jueckstock, Carl Mathis Wild, Aurelia Vattai, Sophie Fürst, Helene H. Heidegger, Christina Kuhn, Elisa Schmoeckel, Udo Jeschke, Christian Dannecker
J Cancer Res Clin Oncol. 2023; 149(9): 6191–6201. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1007/s00432-023-04579-4
PMCID:
PMC10356867
17.
吴 平安, 袁 国艳, 陆 钊群, 杨 思懿, 朱 洪蕾, 周 汝民, 何 伟成, 蔡 继福, 曾 敬贤
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2021 May 5; 35(5): 448–452. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2021.05.015
PMCID:
PMC10128483
18.
Xue Li, Min Jing, Yanbo Dai, Xiaoming Xing
Medicine (Baltimore) 2023 Apr 14; 102(15): e33500. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.1097/MD.0000000000033500
PMCID:
PMC10101248
19.
Huy Gia Vuong, Thoa Le, Trang T.B. Le, Hieu Trong Le, Edward T. El-Rassi, Kibwei A. McKinney, Ian F. Dunn
Front Oncol. 2023; 13: 1117865. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.3389/fonc.2023.1117865
PMCID:
PMC10014713
20.
Devaki Priyanka R, Sundaram Arunachalam, Kalaivani Amitkumar, Jaison Jacob John, Muthu Sudalaimuthu
Cureus. 2023 Jan; 15(1): e34155. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.7759/cureus.34155
PMCID:
PMC9949686

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center