U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 71

1.
Mao Zhang, Yu Chen, Fang Niu, Xiaohui Luo, Jiangping Li, Wei Hu
Aging (Albany NY) 2023 Nov 15; 15(21): 11875–11890. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.18632/aging.205154
PMCID:
PMC10683622
2.
Yu Zhou, Huoying Cai, Lin Huang, Mingshan Wang, Ruiming Liu, Siwen Wang, Yuansen Qin, Chen Yao, Zuojun Hu
Pharmgenomics Pers Med. 2023; 16: 913–924. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.2147/PGPM.S424359
PMCID:
PMC10612483
3.
You-Yuan Yuan, Wen-Dong Cao, Xiao-Hong Zhang, Rong-Xin Du, Xue-Qi Wang, Jing Li, Juan Chen, Jun-Zi Yang, Jia-Qi Chen
J Health Popul Nutr. 2023; 42: 115. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1186/s41043-023-00454-7
PMCID:
PMC10612356
4.
Journal of Healthcare Engineering
J Healthc Eng. 2023; 2023: 9843756. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1155/2023/9843756
PMCID:
PMC10584434
5.
Computational and Mathematical Methods in Medicine
Comput Math Methods Med. 2023; 2023: 9871829. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1155/2023/9871829
PMCID:
PMC10322258
6.
Yulian Liu, Yuzhi Cui, Zongqi Zhou, Bin Liu, Zheng Liu, Gang Li
Dis Markers. 2023; 2023: 1316821. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.1155/2023/1316821
PMCID:
PMC9974256
7.
Bo Yang, Zhang Xiaping
Front Surg. 2022; 9: 1031108. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3389/fsurg.2022.1031108
PMCID:
PMC9872960
8.
Z Su, Y Li, S Yang, J Guo, L Guo,, Y Gu
Ann R Coll Surg Engl. 2022 Nov; 104(9): 667–672. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.1308/rcsann.2021.0335
PMCID:
PMC9685997
9.
Keqin Chen, Changmiao Hou, Lei Xu, Hanwu Peng, Chaogui He, Jing Liu, Guoqing Wang, Shaoshuai Huang, Xiehong Liu
Cardiovasc Ther. 2022; 2022: 3889419. Published online 2022 Nov 14. doi: 10.1155/2022/3889419
PMCID:
PMC9678445
10.
Yanlin Yang
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 4793547. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/4793547
PMCID:
PMC9522490
11.
Deshuang Xiao, Jun Song
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 9190292. Published online 2022 Aug 4. doi: 10.1155/2022/9190292
PMCID:
PMC9371862
12.
Jie Zeng, Cong Lu, Hui Huang, Jianxin Huang
Biomed Res Int. 2022; 2022: 3361605. Published online 2022 Jul 26. doi: 10.1155/2022/3361605
PMCID:
PMC9345694
13.
Liyuan Cui, Lanting Chen, Yuxin Dai, JingMin Ou, Mingke Qiu, Songcun Wang
Front Immunol. 2022; 13: 871362. Published online 2022 Jun 10. doi: 10.3389/fimmu.2022.871362
PMCID:
PMC9229777
14.
Ji Sun, Qiang Deng, Jun Wang, Shoupeng Duan, Huaqiang Chen, Huixin Zhou, Zhen Zhou, Fu Yu, Fuding Guo, Chengzhe Liu, Saiting Xu, Lingpeng Song, Yijun Wang, Hui Feng, Lilei Yu
Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 853583. Published online 2022 Apr 4. doi: 10.3389/fcvm.2022.853583
PMCID:
PMC9013761
15.
Yue Wu, Suming Tian, Chunye Li, Weibo Zhang, Qianqian Xing, Gang Chen
Pain Ther. 2022 Mar; 11(1): 209–223. Published online 2022 Jan 15. doi: 10.1007/s40122-021-00347-9
PMCID:
PMC8861241
16.
Yangdong He, Chaoying Xie, You Xia, Jiaxi Rang, Liming Peng
Am J Transl Res. 2021; 13(9): 10527–10535. Published online 2021 Sep 15.
PMCID:
PMC8506995
17.
斌 王, 伟 刘, 永新 霍, 中平 宫, 伟 王, 睿峥 郝, 钧 方, 荐 张, 文平 蒋
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2018 Dec; 32(12): 1576–1580. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.201806124
PMCID:
PMC8414223
18.
庄 金满, 李 天润, 李 选, 栾 景源, 王 昌明, 冯 琦琛, 韩 金涛
Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2021 Aug 18; 53(4): 740–743. Chinese. Published online 2021 Jun 17. doi: 10.19723/j.issn.1671-167X.2021.04.020
PMCID:
PMC8365068
19.
Ruhang Zhou, Hongyan Zhai, Zhiming Yin, Jian Cui, Nan Hu
J Healthc Eng. 2021; 2021: 9975583. Published online 2021 Jul 27. doi: 10.1155/2021/9975583
PMCID:
PMC8331279
20.
Meng Ye, Xiang-Jiang Guo, Ke-Jia Kan, Qi-Hong Ni, Jia-Quan Chen, Han Wang, Xin Qian, Guan-Hua Xue, Hao-Yu Deng, Lan Zhang
Chin Med J (Engl) 2021 Jan 5; 134(1): 73–80. Published online 2020 Dec 8. doi: 10.1097/CM9.0000000000001255
PMCID:
PMC7862813

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center