U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 125

1.
Dalal R. Fatani, Omar S. Alsuhaibani, Adel H. Alsuhaibani
Saudi J Ophthalmol. 2023 Apr-Jun; 37(2): 94–99. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.4103/sjopt.sjopt_54_22
PMCID:
PMC10365251
2.
Yu-Cheng Yan, Lu Zhou, Jin-Cai Fan
Int J Ophthalmol. 2023; 16(5): 680–686. Published online 2023 May 18. doi: 10.18240/ijo.2023.05.02
PMCID:
PMC10172100
3.
Vidya S Mooss, V Kavitha, H N Ravishankar, Mallikarjun M Heralgi, Saba Aafreen
Indian J Ophthalmol. 2022 Oct; 70(10): 3618–3624. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.4103/ijo.IJO_776_22
PMCID:
PMC9789851
4.
Yuan Wang, Qian Wu, Wenhong Cao, Lijuan Huang, Wen Liu, Cheng Li, Ningdong Li
Mol Vis. 2022; 28: 352–358. Published online 2022 Oct 6.
PMCID:
PMC9603904
5.
Saba Alkhairy, Hania Saeed, Samir Saeed
Cureus. 2022 Jul; 14(7): e27432. Published online 2022 Jul 29. doi: 10.7759/cureus.27432
PMCID:
PMC9420221
6.
Gaofeng Li, Anqi Fu, Bo Zhang, Wei Ding, Huawei Ouyang, Suqi Xu, Xiren Long, Xiaojia Liu
JPRAS Open. 2022 Sep; 33: 57–62. Published online 2022 Mar 17. doi: 10.1016/j.jpra.2022.02.012
PMCID:
PMC9256828
7.
Ahmed Ali Amer, Marwa Mahmoud Abdellah, Nader Hussein Fouad Hassan, Amr Mounir
BMC Ophthalmol. 2022; 22: 226. Published online 2022 May 19. doi: 10.1186/s12886-022-02455-2
PMCID:
PMC9118630
8.
Tingting Meng, Wenzhe Zhang, Rongrong Zhang, Jie Li, Yuan Gao, Yingying Qin, Xue Jiao
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 829153. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fendo.2022.829153
PMCID:
PMC9097277
9.
Ninghua Liu, Aijuan He, Dan Wu, Lan Gong, Nan Song
Eye (Lond) 2022 Apr; 36(4): 844–849. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.1038/s41433-021-01550-w
PMCID:
PMC8956697
10.
Omar Nabih, Lamiaa Arab, Loubna El Maaloum, Bouchra Allali, Asmaa El Kettani
Int J Surg Case Rep. 2022 Mar; 92: 106845. Published online 2022 Feb 21. doi: 10.1016/j.ijscr.2022.106845
PMCID:
PMC8881523
11.
Tianling Cheng, Xiaobin Yuan, Shaopeng Yuan, Jianying Zhu, Shengjian Tang, Yujie Zhang
Open Life Sci. 2021; 16(1): 1268–1277. Published online 2021 Dec 10. doi: 10.1515/biol-2021-0129
PMCID:
PMC8665901
12.
Marissa L. Bonus, Rachel Pothast, Julie D. Lamb, Eve C. Feinberg, Lia A. Bernardi
F S Rep. 2021 Sep; 2(3): 332–337. Published online 2021 May 27. doi: 10.1016/j.xfre.2021.05.006
PMCID:
PMC8441554
13.
春安 曲, 悦 刘, 晓雨 王, 敏 李, 东岳 李, 胜建 唐
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2018 Jun; 32(6): 714–717. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.201712065
PMCID:
PMC8413997
14.
芳芳 郭, 官森 宁
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2019 Feb; 33(2): 203–206. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.201805097
PMCID:
PMC8337615
15.
Wei-Ning Rong, Mei-Jiao Ma, Wei Yang, Shi-Qin Yuan, Xun-Lun Sheng
Int J Ophthalmol. 2021; 14(4): 504–509. Published online 2021 Apr 18. doi: 10.18240/ijo.2021.04.04
PMCID:
PMC8025160
16.
Fang Li, Huifang Chen, Yefei Wang, Jie Yang, Yixiong Zhou, Xin Song, Jiayan Fan
Front Genet. 2021; 12: 616112. Published online 2021 Mar 16. doi: 10.3389/fgene.2021.616112
PMCID:
PMC8007913
17.
Cécile Méjécase, Chandni Nigam, Mariya Moosajee, John C. Bladen
Genes (Basel) 2021 Mar; 12(3): 364. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.3390/genes12030364
PMCID:
PMC7998575
18.
Abhinav Kumar Gupta, Deepak Chand Gupta, Saqib Ahmad Khan, Syed Mohd Razi
J ASEAN Fed Endocr Soc. 2017; 32(1): 68–71. Published online 2017 May 9. doi: 10.15605/jafes.032.01.13
PMCID:
PMC7784145
19.
Jingmei Hu, Hanni Ke, Wei Luo, Yajuan Yang, Hongli Liu, Guangyu Li, Yingying Qin, Jinlong Ma, Shidou Zhao
J Assist Reprod Genet. 2020 Jan; 37(1): 223–229. Published online 2019 Dec 10. doi: 10.1007/s10815-019-01651-2
PMCID:
PMC7000634
20.
Barbara Grzechocińska, Damian Warzecha, Maria Wypchło, Rafal Ploski, Mirosław Wielgoś
BMC Med Genet. 2019; 20: 132. Published online 2019 Jul 31. doi: 10.1186/s12881-019-0865-0
PMCID:
PMC6670140

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center