U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 6

1.
Weilong Zhang, Ping Yang, Yaru Yang, Shuozi Liu, Yongdeng Xu, Chaoling Wu, Jing Wang, Cuiling Liu, Hui Liu, Shuangshuang Li, Wei Huang, Hongmei Jing
J Transl Med. 2024; 22: 414. Published online 2024 May 1. doi: 10.1186/s12967-024-05140-8
PMCID:
PMC11064289
2.
Ye Shen, Lihong Wang, Jinping Ou, Bingjie Wang, Xinan Cen
Int J Med Sci. 2022; 19(2): 225–232. Published online 2022 Jan 1. doi: 10.7150/ijms.65517
PMCID:
PMC8795795
3.
Xiaolong Alan Zhou, Abner Louissaint, Jr., Alexander Wenzel, Jingyi Yang, Maria Estela Martinez-Escala, Andrea P. Moy, Elizabeth A. Morgan, Christian N. Paxton, Bo Hong, Erica F. Andersen, Joan Guitart, Amir Behdad, Lorenzo Cerroni, David M. Weinstock, Jaehyuk Choi
J Invest Dermatol.
Published in final edited form as: J Invest Dermatol. 2018 Nov; 138(11): 2365–2376. Published online 2018 May 30. doi: 10.1016/j.jid.2018.04.038
PMCID:
PMC6200585
4.
Ling-Wen Ding, Qiao-Yang Sun, Anand Mayakonda, Kar-Tong Tan, Wenwen Chien, De-Chen Lin, Yan-Yi Jiang, Liang Xu, Manoj Garg, Zhen-Tang Lao, Michael Lill, Henry Yang, Allen Eng Juh Yeoh, H. Phillip Koeffler
J Hematol Oncol. 2017; 10: 65. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1186/s13045-017-0434-y
PMCID:
PMC5335697
5.
Bjoern Chapuy, Margaretha G. M. Roemer, Chip Stewart, Yuxiang Tan, Ryan P. Abo, Liye Zhang, Andrew J. Dunford, David M. Meredith, Aaron R. Thorner, Ekaterina S. Jordanova, Gang Liu, Friedrich Feuerhake, Matthew D. Ducar, Gerald Illerhaus, Daniel Gusenleitner, Erica A. Linden, Heather H. Sun, Heather Homer, Miyuki Aono, Geraldine S. Pinkus, Azra H. Ligon, Keith L. Ligon, Judith A. Ferry, Gordon J. Freeman, Paul van Hummelen, Todd R. Golub, Gad Getz, Scott J. Rodig, Daphne de Jong, Stefano Monti, Margaret A. Shipp
Blood. 2016 Feb 18; 127(7): 869–881. Prepublished online 2015 Dec 23. doi: 10.1182/blood-2015-10-673236
PMCID:
PMC4760091
6.
Katsushi Tajima, Kei Kohno, Yosuke Shiono, Ikuko Suzuki, Yuichi Kato, Yuki Hiroshima, Masakazu Yamamoto, Hiroya Ohtake, Akiko Iwaba, Mitsunori Yamakawa, Takeo Kato
Int J Clin Exp Pathol. 2013; 6(3): 536–542. Published online 2013 Feb 15.
PMCID:
PMC3563184

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center