U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 2135

1.
Nanna Dahl Rendtorff, Helena Gásdal Karstensen, Marianne Lodahl, John Tolmie, Catherine McWilliam, Mads Bak, Niels Tommerup, Lusine Nazaryan-Petersen, Henricus Kunst, Melanie Wong, Shelagh Joss, Valerio Carelli, Lisbeth Tranebjærg
Sci Rep. 2022; 12: 14959. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1038/s41598-022-18040-y
PMCID:
PMC9440042
2.
Yilin Kang, Alexander J Anderson, Thomas Daniel Jackson, Catherine S Palmer, David P De Souza, Kenji M Fujihara, Tegan Stait, Ann E Frazier, Nicholas J Clemons, Deidreia Tull, David R Thorburn, Malcolm J McConville, Michael T Ryan, David A Stroud, Diana Stojanovski
eLife. 2020; 9: e56968. Published online 2020 Mar 18. doi: 10.7554/eLife.56968
PMCID:
PMC7080502
3.
Yilin Kang, Alexander J Anderson, Thomas Daniel Jackson, Catherine S Palmer, David P De Souza, Kenji M Fujihara, Tegan Stait, Ann E Frazier, Nicholas J Clemons, Deidreia Tull, David R Thorburn, Malcolm J McConville, Michael T Ryan, David A Stroud, Diana Stojanovski
eLife. 2019; 8: e48828. Published online 2019 Nov 4. doi: 10.7554/eLife.48828
PMCID:
PMC6861005
4.
Hongyang Wang, Li Wang, Ju Yang, Linwei Yin, Lan Lan, Jin Li, Qiujing Zhang, Dayong Wang, Jing Guan, Qiuju Wang
BMC Med Genet. 2019; 20: 11. Published online 2019 Jan 11. doi: 10.1186/s12881-018-0741-3
PMCID:
PMC6330410
5.
Fayez Bahmad, Jr., Saumil N. Merchant, Joseph B. Nadol, Jr., Lisbeth Tranebjærg
Laryngoscope.
Published in final edited form as: Laryngoscope. 2007 Jul; 117(7): 1202–1208. doi: 10.1097/MLG.0b013e3180581944
PMCID:
PMC2515094
6.
Katy Jeannot, Susie Gaillot, Pauline Triponney, Sylvain Portets, Valentin Pourchet, Damien Fournier, Anaïs Potron
Microorganisms. 2023 Aug; 11(8): 1971. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.3390/microorganisms11081971
PMCID:
PMC10458114
7.
Nihad Mammadli, Jorge Ejarque, Javier Alvarez, Rosa M. Badia
Version 2. Open Res Eur. 2022; 2: 66. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.12688/openreseurope.14569.2
PMCID:
PMC10446079
8.
Zhenghua Zhou, Wen Hu, Ming Li, Rongxian Xu, Lei Shi, Chengyu Huang
Public Health Nutr. 2014 Mar; 17(3): 519–528. Published online 2013 Feb 1. doi: 10.1017/S1368980012005629
PMCID:
PMC10282413
9.
Eulalia Sousa, Maria Abreu, Nataliya Tkachenko, João Rocha, Cláudia Falcão Reis
Front Neurol. 2023; 14: 1161940. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3389/fneur.2023.1161940
PMCID:
PMC10267341
10.
Huihui Wang, Li Liu, Qinying Liu, Jianfeng Zheng, Qiuhong Zheng, Yuwei Chen, Hongmei Xia, Qiaoling Wu, Yang Sun
J Ovarian Res. 2023; 16: 94. Published online 2023 May 13. doi: 10.1186/s13048-023-01157-7
PMCID:
PMC10182643
11.
Tatsuya Ogawa, Kazui Fukumoto, Hiroshi Machida, Koyo Norinaga
Heliyon. 2023 Apr; 9(4): e15061. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15061
PMCID:
PMC10119579
12.
L.E. Joensen, P. Lindgreen, K. Olesen, M. Nygaard, D. Hessler, H.U. Andersen, J.O. Christensen, U.L. Kielgast, K. Nørgaard, U. Pedersen-Bjergaard, I. Willaing
Heliyon. 2023 Apr; 9(4): e14633. Published online 2023 Mar 18. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14633
PMCID:
PMC10060568
13.
Jingfang Xu, Xinjuan Yin, Yanan Zhang, Feng Zhang, Xiaobei Tian, Qiaona Wu, Jie Hu, Kexin Wang, Zehua Zhang, Suwen Su, Zengjuan Liu
Am J Transl Res. 2023; 15(2): 745–754. Published online 2023 Feb 15.
PMCID:
PMC10006811
14.
Jingwen Suo, Lize Gu, Xingyu Yan, Sijia Yang, Xiaoya Hu, Licheng Wang
BMC Bioinformatics. 2023; 24: 34. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.1186/s12859-023-05157-8
PMCID:
PMC9890771
15.
Jonas B. Michaelis, Süleyman Bozkurt, Jasmin A. Schäfer, Christian Münch
Bio Protoc. 2022 Dec 20; 12(24): e4578 . Published online 2022 Dec 20. doi: 10.21769/BioProtoc.4578
PMCID:
PMC9797355
16.
Fabiola Vieira de Carvalho, Ligia Nunes de Morais Ribeiro, Ludmilla David de Moura, Gustavo Henrique Rodrigues da Silva, Hery Mitsutake, Talita Cesarim Mendonça, Gabriela Geronimo, Marcia Cristina Breitkreitz, Eneida de Paula
Molecules. 2022 Dec; 27(24): 8838. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.3390/molecules27248838
PMCID:
PMC9788038
17.
Paul Follansbee
Materials (Basel) 2022 Nov; 15(22): 7874. Published online 2022 Nov 8. doi: 10.3390/ma15227874
PMCID:
PMC9697962
18.
Reineke A. Schoot, Julia C. Chisholm, Michela Casanova, Veronique Minard-Colin, Birgit Geoerger, Alison L. Cameron, Beatrice Coppadoro, Ilaria Zanetti, Daniel Orbach, Anna Kelsey, Timothy Rogers, Cecile Guizani, Markus Elze, Myriam Ben-Arush, Kieran McHugh, Rick R. van Rijn, Sima Ferman, Soledad Gallego, Andrea Ferrari, Meriel Jenney, Gianni Bisogno, Johannes H.M. Merks
J Clin Oncol. 2022 Nov 10; 40(32): 3730–3740. Published online 2022 Jun 16. doi: 10.1200/JCO.21.02981
PMCID:
PMC9649279
19.
Abdul Basith Fithroni, Kazuko Kobayashi, Hirotaka Uji, Manabu Ishimoto, Masaru Akehi, Takashi Ohtsuki, Eiji Matsuura
Cells. 2022 Oct; 11(20): 3307. Published online 2022 Oct 21. doi: 10.3390/cells11203307
PMCID:
PMC9600043
20.
Fei Yao, Xiaoying Huang, Zhufu Xie, Jie Chen, Ling Zhang, Qiang Wang, Hui Long, Jue Jiang, Qingming Wu
Carcinogenesis. 2022 Sep; 43(9): 895–907. Published online 2022 Aug 1. doi: 10.1093/carcin/bgac065
PMCID:
PMC9587682

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center