U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 351

1.
S. K. Dutcher, W. Gibbons, W. B. Inwood
Genetics. 1988 Dec; 120(4): 965–976. doi: 10.1093/genetics/120.4.965
PMCID:
PMC1203588
2.
John Paietta, Malcolm L. Sargent
Genetics. 1983 May; 104(1): 11–21. doi: 10.1093/genetics/104.1.11
PMCID:
PMC1202057
3.
Olcay Şah, Dilşad Türkdoğan, Selda Küçük, Gülnur Takış, Ruslan Asadov, Gülten Öztürk, Olcay Ünver, Gazanfer Ekinci
Turk Arch Pediatr. 2021 Jul; 56(4): 356–365. Published online 2021 Jul 1. doi: 10.5152/TurkArchPediatr.2021.20148
PMCID:
PMC8655965
4.
Laura Lossi, Claudia Castagna, Alberto Granato, Adalberto Merighi
J Clin Med. 2019 Dec; 8(12): 2088. Published online 2019 Dec 1. doi: 10.3390/jcm8122088
PMCID:
PMC6947477
5.
Ki Sang Park, Hyuk Heo, Young Keun Choi
Healthc Inform Res. 2013 Sep; 19(3): 222–228. Published online 2013 Sep 30. doi: 10.4258/hir.2013.19.3.222
PMCID:
PMC3810530
6.
Ya-Jun Wang, Jian-Bo Cao, Jing Yang, Tong Liu, Hua-Li Yu, Zi-Xuan He, Shi-Lai Bao, Xiao-Xiao He, Xiao-Juan Zhu
Cell Mol Life Sci. 2024; 81(1): 123. Published online 2024 Mar 8. doi: 10.1007/s00018-024-05154-x
PMCID:
PMC10923982
7.
Erfan Zaker, Negar Nouri, Mojtaba Movahedinia, Ali Dadbinpour, Mohammad Yahya Vahidi Mehrjardi
Mol Genet Genomic Med. 2024 Feb; 12(2): e2412. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1002/mgg3.2412
PMCID:
PMC10891437
8.
Robert Kleyner, Nathaniel Ung, Mohammad Arif, Elaine Marchi, Karen Amble, Maureen Gavin, Ricardo Madrid, Gholson Lyon
Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2023 Dec; 9(4): a006303. doi: 10.1101/mcs.a006303
PMCID:
PMC10815276
9.
Huilun H. Wang, Liangguang L. Lin, Zexin J. Li, Xiaoqiong Wei, Omar Askander, Gerarda Cappuccio, Mais O. Hashem, Laurence Hubert, Arnold Munnich, Mashael Alqahtani, Qi Pang, Margit Burmeister, You Lu, Karine Poirier, Claude Besmond, Shengyi Sun, Nicola Brunetti-Pierri, Fowzan S. Alkuraya, Ling Qi
J Clin Invest. 2024 Jan 16; 134(2): e170054. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.1172/JCI170054
PMCID:
PMC10786691
10.
Niu Li, Yufei Xu, Hongzhu Chen, Jingqi Lin, Lama AlAbdi, Mir Reza Bekheirnia, Guoqiang Li, Yoel Gofin, Nasim Bekheirnia, Eissa Faqeih, Lina Chen, Guoying Chang, Jie Tang, Ruen Yao, Tingting Yu, Xiumin Wang, Wei Fu, Qihua Fu, Yiping Shen, Fowzan S. Alkuraya, Keren Machol, Jian Wang
eBioMedicine. 2024 Jan; 99: 104940. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.1016/j.ebiom.2023.104940
PMCID:
PMC10784679
11.
Fan Yang, Yu Ding, Yirou Wang, Qingwen Zhang, Hao Li, Tingting Yu, Guoying Chang, Xiumin Wang
Medicine (Baltimore) 2024 Jan 12; 103(2): e35908. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.1097/MD.0000000000035908
PMCID:
PMC10783315
12.
Antonella Gambadauro, Giuseppe Donato Mangano, Karol Galletta, Francesca Granata, Antonella Riva, Laura Massella, Isabella Guzzo, Giovanni Farello, Giovanna Scorrano, Ludovica Di Francesco, Giulio Di Donato, Carolina Ianni, Armando Di Ludovico, Saverio La Bella, Pasquale Striano, Stephanie Efthymiou, Henry Houlden, Rosaria Nardello, Roberto Chimenz
Genes (Basel) 2023 Dec; 14(12): 2143. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.3390/genes14122143
PMCID:
PMC10743110
13.
Hugo H. Abarca-Barriga, Renzo Punil Luciano, Flor Vásquez Sotomayor
Genes (Basel) 2023 Dec; 14(12): 2212. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.3390/genes14122212
PMCID:
PMC10742884
14.
T. COSTE, C. ALOUI, F. PETIT, S. MOUTTON, L. DEVISME, C. F. WELLS, N. LEBOUCQ, P. VERPILLAT, M. YVERT, F. RIVIER, E. TOURNIER-LASSERVE
Ultrasound Obstet Gynecol.
Published in final edited form as: Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 Dec; 60(6): 805–811. doi: 10.1002/uog.26046
PMCID:
PMC10695434
15.
Qing Wu, Li Ma, Lena Joesch-Cohen, Michael Schmidt, Ece D. Gamsiz Uzun, Eric M. Morrow
Biol Open. 2023 Nov 15; 12(11): bio059778. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.1242/bio.059778
PMCID:
PMC10695175
16.
Hailan He, Huiwen Zhang, Hui Chen, Fang He, Fei Yin, Tobias Stauber, Xiaomin Zou, Jing Peng
CNS Neurosci Ther. 2023 Dec; 29(12): 4059–4069. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1111/cns.14329
PMCID:
PMC10651982
17.
Wei Wang, Wei Wang, Siming Peng, Sihao Gao, Meiying Quan, Lijuan Gou, Changyan Wang, Zhixing Sun, Zhuo Li, Dongmei Lian, Hongmei Song
Pediatr Rheumatol Online J. 2023; 21: 117. Published online 2023 Oct 12. doi: 10.1186/s12969-023-00899-4
PMCID:
PMC10571391
18.
Yanyan Qian, Yinmo Jiang, Ji Wang, Gang Li, Bingbing Wu, Yuanfeng Zhou, Xiu Xu, Huijun Wang
Genes (Basel) 2023 Sep; 14(9): 1750. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.3390/genes14091750
PMCID:
PMC10531206
19.
Flaviana Marzano, Matteo Chiara, Arianna Consiglio, Gabriele D’Amato, Mattia Gentile, Valentina Mirabelli, Maria Piane, Camilla Savio, Marco Fabiani, Domenica D’Elia, Elisabetta Sbisà, Gioacchino Scarano, Fortunato Lonardo, Apollonia Tullo, Graziano Pesole, Maria Felicia Faienza
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(15): 12291. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.3390/ijms241512291
PMCID:
PMC10418986
20.
Mary Bergwell, Amy Smith, Ellie Smith, Carter Dierlam, Ramon Duran, Erin Haastrup, Rebekah Napier-Jameson, Rory Seidel, William Potter, Adam Norris, Jyoti Iyer
Genetics. 2023 Aug; 224(4): iyad105. Published online 2023 Jun 4. doi: 10.1093/genetics/iyad105
PMCID:
PMC10411591

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center