U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 317

1.
Juan Ren, Rui Liu, Tong Zhao, Jie Lu, Cuicui Liu, Tingting Hou, Yongxiang Wang, Lin Cong, Yifeng Du, Shi Tang, Chengxuan Qiu
Sleep Breath. 2024; 28(3): 1459–1464. Published online 2024 Feb 19. doi: 10.1007/s11325-024-03004-5
PMCID:
PMC11196351
2.
Valerie Martinet, Laura Sinkunaite, Marie Bruyneel
Sleep Sci. 2024 Jun; 17(2): e208–e211. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.1055/s-0043-1777832
PMCID:
PMC11152635
3.
Yuanhang Pan, Di Zhao, Xinbo Zhang, Na Yuan, Lei Yang, Yuanyuan Jia, Yanzhao Guo, Ze Chen, Zezhi Wang, Shuyi Qu, Junxiang Bao, Yonghong Liu
Nat Sci Sleep. 2024; 16: 639–652. Published online 2024 May 31. doi: 10.2147/NSS.S456903
PMCID:
PMC11149636
4.
Chiu-Jui Huang, Nai-Wei Hsu, Hsi-Chung Chen
Ann Med. 2024; 56(1): 2352028. Published online 2024 May 27. doi: 10.1080/07853890.2024.2352028
PMCID:
PMC11136468
5.
Ivon Johana Avila Ovalle, Ana Cristina Arango Arango, Freiser Eceomo Cruz Mosquera, Nathalia Andrea Gómez-Barreiro, Yerly Alexandra Márquez-Pérez, Claudia Lorena Perlaza, Katherine Lozano Gómez, Sary Zamora-Vidal, Marcela Nayibe Garzón-Morera
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2024 Mar 27; 81(1): 40–52. Spanish. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.31053/1853.0605.v81.n1.41826
PMCID:
PMC11110658
6.
Anna Karolinna Ribeiro Souza, Rhaissa Siqueira Sandes, Raquel Fernandes Vanderlei Vasco, Edoarda Vasco de Albuquerque Albuquerque
Rev Assoc Med Bras (1992) 2024; 70(3): e20231141. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1590/1806-9282.20231141
PMCID:
PMC11042822
7.
Timothy Howarth, Masoumeh Tashakori, Tuomas Karhu, Matias Rusanen, Henna Pitkänen, Arie Oksenberg, Sami Nikkonen
Front Neurol. 2024; 15: 1367860. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.3389/fneur.2024.1367860
PMCID:
PMC11026663
8.
Viviane Akemi Kakazu, Rafael Zambelli Pinto, Vinicius Dokkedal-Silva, Guilherme Luiz Fernandes, Cynthia Gobbi, Monica Levy Andersen, Sergio Tufik, Gabriel Natan Pires, Priscila Kalil Morelhão
Sleep Biol Rhythms. 2022 Apr; 20(2): 287–295. Published online 2022 Jan 6. doi: 10.1007/s41105-021-00368-z
PMCID:
PMC10899936
9.
Wenwen Wu, Lihui Pu, Xiuying Hu, Qian Chen, Guan Wang, Yanyan Wang
Front Neurosci. 2024; 18: 1359908. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3389/fnins.2024.1359908
PMCID:
PMC10897017
10.
Matthew O. Goodman, Hassan S. Dashti, Jacqueline M. Lane, Daniel P. Windred, Angus Burns, Samuel E. Jones, Tamar Sofer, Shaun M. Purcell, Xiaofeng Zhu, Hanna M. Ollila, Simon D. Kyle, Kai Spiegelhalder, Yuksel Peker, Tianyi Huang, Sean W. Cain, Andrew J. K. Phillips, Richa Saxena, Martin K. Rutter, Susan Redline, Heming Wang
J Am Heart Assoc. 2023 Dec 19; 12(24): e030568. Published online 2023 Dec 12. doi: 10.1161/JAHA.122.030568
PMCID:
PMC10863774
11.
Joerg S. Steier, Richard K. Bogan, Irene M. Cano-Pumarega, John A. Fleetham, Giuseppe Insalaco, Chitra Lal, Jean-Louis Pépin, Winfried J. Randerath, Susan Redline, Atul Malhotra
Sleep Med.
Published in final edited form as: Sleep Med. 2023 Dec; 112: 104–115. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.1016/j.sleep.2023.10.001
PMCID:
PMC10841517
12.
Yazeed Almansouri, Abdulrahman Alsuwatt, Mazen Alzahrani, Muteb S Alsuwat, Sr., Riyadh Alamrai, Wasaif S Alsuwat, Bader H Almansouri, Abdulkareem F Al Bahis
Cureus. 2023 Dec; 15(12): e50716. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.7759/cureus.50716
PMCID:
PMC10792344
13.
Ana Carolynne Santos Neves, Sulyvan Italo Daher Chaves, Pedro Paulo Simões Siqueira, Karla Michelle Lima Alves, Luciana Moraes Studart-Pereira, Anna Myrna Jaguaribe-de-Lima
Sleep Sci. 2023 Sep; 16(3): e294–e299. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.1055/s-0043-1772807
PMCID:
PMC10773498
14.
Mingyang Tang, Shuo Huang, Weitong Guo, Junfang Zhou, Zhencan Huang, Wanru Li, Qingqing Sun, Zan Wang
Front Immunol. 2023; 14: 1302514. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.3389/fimmu.2023.1302514
PMCID:
PMC10761546
15.
Huy Quang Quach, Nathaniel D. Warner, Inna G. Ovsyannikova, Naima Covassin, Gregory A. Poland, Virend K. Somers, Richard B. Kennedy
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1229035. Published online 2023 Dec 12. doi: 10.3389/fcimb.2023.1229035
PMCID:
PMC10749933
16.
Zhiyi Tan, Qiaoling Zeng, Xuehan Hu, Duoduo Di, Lele Chen, Zhijian Lin, Guanxun Cheng
Front Aging Neurosci. 2023; 15: 1282962. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.3389/fnagi.2023.1282962
PMCID:
PMC10731041
17.
Yudong Shi, Wei Li, Changhao Chen, Xiaoping Yuan, Yingying Yang, Song Wang, Zhiwei Liu, Feng Geng, Jiawei Wang, Xiangfen Luo, Xiangwang Wen, Lei Xia, Huanzhong Liu
Psychiatry Investig. 2023 Nov; 20(11): 1018–1026. Published online 2023 Nov 21. doi: 10.30773/pi.2023.0013
PMCID:
PMC10678154
18.
Francesco Di Bello, Cristiano Scandurra, Benedetta Muzii, Claudia Colla’ Ruvolo, Gianluigi Califano, Edoardo Mocini, Massimiliano Creta, Luigi Napolitano, Simone Morra, Agostino Fraia, Vincenzo Bochicchio, Giovanni Salzano, Luigi Angelo Vaira, Francesco Mangiapia, Gaetano Motta, Giovanni Motta, Nelson Mauro Maldonato, Nicola Longo, Elena Cantone
J Clin Med. 2023 Nov; 12(22): 6965. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3390/jcm12226965
PMCID:
PMC10672561
19.
Michael Vera Ricaurte, Jamshaid Akhtar, Palak Patel, Akshay Sundaram, Kirti K Kharel, Mohammad Kagzi
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e45976. Published online 2023 Sep 26. doi: 10.7759/cureus.45976
PMCID:
PMC10600639
20.
Yumei Liu, Ling Xue, Jun Zhao, Kaixin Dou, Guojun Wang, Anmu Xie
Clin Transl Sci. 2023 Oct; 16(10): 2033–2045. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.1111/cts.13610
PMCID:
PMC10582661

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center