U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 79

1.
Maria Conticchio, Riccardo Inchingolo, Antonella Delvecchio, Francesca Ratti, Maximiliano Gelli, Massimiliano Ferdinando Anelli, Alexis Laurent, Giulio Cesare Vitali, Paolo Magistri, Giacomo Assirati, Emanuele Felli, Taiga Wakabayashi, Patrick Pessaux, Tullio Piardi, Fabrizio di Benedetto, Nicola de'Angelis, Javier Briceño, Antonio Rampoldi, Renè Adam, Daniel Cherqui, Luca Antonio Aldrighetti, Riccardo Memeo
World J Hepatol. 2023 Dec 27; 15(12): 1307–1314. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.4254/wjh.v15.i12.1307
PMCID:
PMC10784806
2.
Christiana J. Crook, Daneng Li
Curr Oncol Rep. 2023; 25(10): 1191–1201. Published online 2023 Sep 9. doi: 10.1007/s11912-023-01455-9
PMCID:
PMC10556166
3.
Jihyun An, Hyo Jeong Kang, Eunsil Yu, Han Chu Lee, Ju Hyun Shim
J Liver Cancer. 2022 Mar; 22(1): 40–50. Published online 2022 Mar 17. doi: 10.17998/jlc.2022.03.06
PMCID:
PMC10035709
4.
Mei Zhao, Shanwen Chen, Conggui Li, Yingying Du, Ping Li
Cancers (Basel) 2023 Feb; 15(3): 600. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.3390/cancers15030600
PMCID:
PMC9913451
5.
Thomas U Marron, Maria Isabel Fiel, Pauline Hamon, Nathalie Fiaschi, Edward Kim, Stephen C Ward, Zhen Zhao, Joel Kim, Paul Kennedy, Ganesh Gunasekaran, Parissa Tabrizian, Deborah Doroshow, Meredith Legg, Ashley Hammad, Assaf Magen, Alice O Kamphorst, Muhammed Shareef, Namita T Gupta, Raquel Deering, Wei Wang, Fang Wang, Pradeep Thanigaimani, Jayakumar Mani, Leanna Troncoso, Alexandra Tabachnikova, Christie Chang, Guray Akturk, Mark Buckup, Steven Hamel, Giorgio Ioannou, Clotilde Hennequin, Hajra Jamal, Haley Brown, Antoinette Bonaccorso, Daniel Labow, Umut Sarpel, Talia Rosenbloom, Max W Sung, Baijun Kou, Siyu Li, Vladimir Jankovic, Nicola James, Sara C Hamon, Hung Kam Cheung, Jennifer S Sims, Elizabeth Miller, Nina Bhardwaj, Gavin Thurston, Israel Lowy, Sacha Gnjatic, Bachir Taouli, Myron E Schwartz, Miriam Merad
Lancet Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Mar; 7(3): 219–229. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00385-X
PMCID:
PMC9901534
6.
Zhewen Wei, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Zhiyu Li, Zhen Huang, Hong Zhao, Jianqiang Cai
Hepatobiliary Surg Nutr. 2022 Oct; 11(5): 709–717. doi: 10.21037/hbsn-20-854
PMCID:
PMC9577988
7.
Jun-Yi Wu, Jia-Yi Wu, Yi-Nan Li, Fu-Nan Qiu, Song-Qiang Zhou, Zhen-Yu Yin, Yu-Feng Chen, Bin Li, Jian-Yin Zhou, Mao-Lin Yan
Front Oncol. 2022; 12: 985380. Published online 2022 Sep 21. doi: 10.3389/fonc.2022.985380
PMCID:
PMC9534527
8.
Bo Zhang, Jinbo Yue, Xuetao Shi, Kai Cui, Lei Li, Chengsheng Zhang, Pengfei Sun, Jingtao Zhong, Zhongchao Li, Lei Zhao
BMJ Open. 2022; 12(9): e060955. Published online 2022 Sep 16. doi: 10.1136/bmjopen-2022-060955
PMCID:
PMC9486305
9.
Gerda Schicht, Lena Seidemann, Rene Haensel, Daniel Seehofer, Georg Damm
Cancers (Basel) 2022 Sep; 14(17): 4227. Published online 2022 Aug 30. doi: 10.3390/cancers14174227
PMCID:
PMC9454736
10.
KangHe Xu, Dong Hee Ryu, Jae-Woon Choi, Hanlim Choi, Dae Hoon Kim, Taek-Gu Lee, Myung Jo Kim, Sungmin Park, Kwon Cheol Yoo
Medicine (Baltimore) 2022 Sep 2; 101(35): e30307. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1097/MD.0000000000030307
PMCID:
PMC9439726
11.
Jitao Wang, Zhanguo Zhang, Dong Shang, Yong Liao, Peng Yu, Jinling Li, Shubo Chen, Dengxiang Liu, Hongrui Miao, Shuang Li, Biao Zhang, Anliang Huang, Hao Liu, Yewei Zhang, Xiaolong Qi
J Hepatocell Carcinoma. 2022; 9: 901–912. Published online 2022 Aug 27. doi: 10.2147/JHC.S366937
PMCID:
PMC9432387
12.
Mehmet Kolu, Osman Dere, Suleyman Sonmez
Hepatol Forum. 2021 Sep; 2(3): 102–106. Published online 2021 Sep 15. doi: 10.14744/hf.2021.2021.0029
PMCID:
PMC9138947
13.
Yongxiang Xia, Weiwei Tang, Xiaofeng Qian, Xiangcheng Li, Feng Cheng, Ke Wang, Feng Zhang, Chuanyong Zhang, Donghua Li, Jinhua Song, Hui Zhang, Jie Zhao, Aihua Yao, Xiaofeng Wu, Chen Wu, Guwei Ji, Xisheng Liu, Feipeng Zhu, Lang Qin, Xuan Xiao, Zhenhua Deng, Xiangyi Kong, Si Li, Yangyang Yu, Wenjing Xi, Wanglong Deng, Chuang Qi, Hanyuan Liu, Liyong Pu, Ping Wang, Xuehao Wang
J Immunother Cancer. 2022; 10(4): e004656. Published online 2022 Apr 1. doi: 10.1136/jitc-2022-004656
PMCID:
PMC8981365
14.
Christopher Schrecker, Oliver Waidmann, Hanan El Youzouri, Jörg Trojan, Andreas Anton Schnitzbauer, Wolf Otto Bechstein, Stefan Zeuzem, Christine Koch
Curr Oncol. 2022 Mar; 29(3): 1475–1487. Published online 2022 Feb 28. doi: 10.3390/curroncol29030124
PMCID:
PMC8947630
15.
Prof. Ahmed Omar Kaseb, Elshad Hasanov, Hop Sanderson Tran Cao, Lianchun Xiao, Prof. Jean-Nicolas Vauthey, Sunyoung S Lee, Betul Gok Yavuz, Yehia I. Mohamed, Aliya Qayyum, Sonali Jindal, Fei Duan, Sreyashi Basu, Shalini S Yadav, Courtney Nicholas, Jing Jing Sun, Kanwal Pratap Singh Raghav, Prof. Asif Rashid, Kristen Carter, Yun Shin Chun, Ching-Wei David Tzeng, Divya Sakamuri, Li Xu, Ryan Sun, Prof. Vittorio Cristini, Prof. Laura Beretta, Prof. James C. Yao, Prof. Robert A. Wolff, Prof. James Patrick Allison, Prof. Padmanee Sharma
Lancet Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Mar; 7(3): 208–218. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00427-1
PMCID:
PMC8840977
16.
I-Ting Liu, Chia-Sheng Yen, Wen-Lung Wang, Hung-Wen Tsai, Chang-Yao Chu, Ming-Yu Chang, Ya-Fu Hou, Chia-Jui Yen
Cancers (Basel) 2021 Nov; 13(21): 5323. Published online 2021 Oct 23. doi: 10.3390/cancers13215323
PMCID:
PMC8582529
17.
Fengwei Gao, Kunlin Xie, Qiwen Xiang, Yan Qin, Panyu Chen, Haifeng Wan, Yang Deng, Jiwei Huang, Hong Wu
Aging (Albany NY) 2021 Apr 15; 13(7): 9665–9678. Published online 2021 Mar 19. doi: 10.18632/aging.202710
PMCID:
PMC8064144
18.
Fuchen Liu, Xinggang Guo, Wei Dong, Wenli Zhang, Shuxun Wei, Shutong Zhang, Xiuli Zhu, Weiping Zhou, Jinmin Zhang, Hui Liu
Int J Biol Sci. 2020; 16(16): 3210–3220. Published online 2020 Oct 23. doi: 10.7150/ijbs.46896
PMCID:
PMC7645989
19.
Weihao Kong, Honghai Xu, Jiongjiong Cheng, Zheng Fang, Hengyi Wang, Jian Zhang, Xingyu Wang, Tianxing Dai, Yufeng Gao
Med Sci Monit. 2020; 26: e918824-1–e918824-13. Published online 2020 Jan 13. doi: 10.12659/MSM.918824
PMCID:
PMC6977637
20.
Jia-Kai Li, Xiao-Hui Liu, Hong Cui, Xin-Hui Xie
Mol Clin Oncol. 2020 Jan; 12(1): 15–22. Published online 2019 Oct 31. doi: 10.3892/mco.2019.1941
PMCID:
PMC6888042

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center