U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 26

1.
Chaudhry Raza Hassan, Wonsae Lee, David Edward Komatsu, Yi-Xian Qin
Biomech Model Mechanobiol.
Published in final edited form as: Biomech Model Mechanobiol. 2021 Feb; 20(1): 281–291. Published online 2020 Sep 19. doi: 10.1007/s10237-020-01383-8
PMCID:
PMC7897237
2.
Junhui Liu, Bao Huang, Lu Hao, Zhi Shan, Xuyang Zhang, Jian Chen, Shunwu Fan, Fengdong Zhao
J Orthop Translat. 2019 Jan; 16: 71–77. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1016/j.jot.2018.07.006
PMCID:
PMC6350022
3.
Paulien Terhal, Anton J. Venhuizen, Davor Lessel, Wen-Hann Tan, Abdulrahman Alswaid, Regina Grün, Hamad I. Alzaidan, Simon von Kroge, Nada Ragab, Maja Hempel, Christian Kubisch, Eduardo Novais, Alba Cristobal, Kornelia Tripolszki, Peter Bauer, Björn Fischer-Zirnsak, Rutger A.J. Nievelstein, Atty van Dijk, Peter Nikkels, Ralf Oheim, Heidi Hahn, Aida Bertoli-Avella, Madelon M. Maurice, Uwe Kornak
Am J Hum Genet. 2023 Sep 7; 110(9): 1470–1481. Published online 2023 Aug 14. doi: 10.1016/j.ajhg.2023.07.011
PMCID:
PMC10502735
4.
Lauren M. Ladd, Erik A. Imel, Paul J. Niziolek, Ziyue Liu, Stuart J. Warden, Yun Liang, Michael J. Econs
Skeletal Radiol.
Published in final edited form as: Skeletal Radiol. 2021 May; 50(5): 903–913. Published online 2020 Oct 3. doi: 10.1007/s00256-020-03625-3
PMCID:
PMC8009803
5.
Qin Bian, Amit Jain, Xin Xu, Khaled Kebaish, Janet L. Crane, Zhendong Zhang, Mei Wan, Lei Ma, Lee H. Riley, Paul D. Sponseller, X. Edward Guo, Willian Weijia Lu, Yongjun Wang, Xu Cao
Sci Rep. 2016; 6: 27093. Published online 2016 Jun 3. doi: 10.1038/srep27093
PMCID:
PMC4891769
6.
Tomohiko Urano, Ken’ichiro Narusawa, Masataka Shiraki, Noriko Sasaki, Takayuki Hosoi, Yasuyoshi Ouchi, Toshitaka Nakamura, Satoshi Inoue
Eur Spine J. 2011 Apr; 20(4): 572–577. Published online 2010 Oct 15. doi: 10.1007/s00586-010-1598-0
PMCID:
PMC3065599
7.
Matthew Fainor, Brianna S. Orozco, Victoria G. Muir, Sonal Mahindroo, Sachin Gupta, Robert L. Mauck, Jason A. Burdick, Harvey E. Smith, Sarah E. Gullbrand
JOR Spine. 2023 Dec; 6(4): e1287. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1002/jsp2.1287
PMCID:
PMC10751980
8.
洋 肖, 曦 杨
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2023 Aug; 37(8): 1026–1030. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.202302007
PMCID:
PMC10435340
9.
Parhat Yasin, Muradil Mardan, Tao Xu, Xiaoyu Cai, Yakefu Abulizi, Ting Wang, Weibin Sheng, Mardan Mamat
Front Surg. 2022; 9: 955761. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3389/fsurg.2022.955761
PMCID:
PMC9852539
10.
Samane Tavassoli, Iman Shahabinasab, Alireza Norouzi, Taghi Amiriani, Nafiseh Abdolahi, Somayeh Livani, Seyed Farzam Mirkamali, Honey Sadat Mirkarimi, Fazel Isapanah Amlashi, Sima Besharat
BMC Musculoskelet Disord. 2021; 22: 1019. Published online 2021 Dec 4. doi: 10.1186/s12891-021-04903-4
PMCID:
PMC8645134
11.
Young-Hoon Kim, Kee-Yong Ha, Ki-Tack Kim, Dong-Gune Chang, Hyung-Youl Park, Eun-Ji Yoon, Sang-Il Kim
Sci Rep. 2021; 11: 20149. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.1038/s41598-021-99751-6
PMCID:
PMC8505407
12.
Sarah E. Gullbrand, Beth G. Ashinsky, Alon Lai, Jennifer Gansau, James Crowley, Carla Cunha, Julie B. Engiles, Marion Fusellier, Carol Muehleman, Matthew Pelletier, Steven Presciutti, Jordy Schol, Yoshiki Takeoka, Takashi Yurube, Yejia Zhang, Koichi Masuda, James C. Iatridis
JOR Spine. 2021 Jun; 4(2): e1147. Published online 2021 Jun 3. doi: 10.1002/jsp2.1147
PMCID:
PMC8313151
13.
Hao Li, Shou Chen, He-Yu Wei, Chuang-Ye Han, Fan-Yue Zeng, Shuang-Shuang Yuan, Hong-Yu Qin, Jin-Song Yang
BMC Musculoskelet Disord. 2021; 22: 598. Published online 2021 Jun 28. doi: 10.1186/s12891-021-04461-9
PMCID:
PMC8240185
14.
Qi Liu, Zhou Yang, Yapu Liu, Wei Ji, Zucheng Huang, Junhao Liu, Junyu Lin, Yue Hua, Zhiping Huang, Xiuhua Wu, Qingan Zhu
J Orthop Translat. 2020 Sep; 24: 209–217. Published online 2019 Nov 6. doi: 10.1016/j.jot.2019.10.005
PMCID:
PMC7548346
15.
Eric Rydman, Sara Bankler, Sari Ponzer, Hans Järnbert-Pettersson
BMC Med Imaging. 2019; 19: 45. Published online 2019 May 30. doi: 10.1186/s12880-019-0342-4
PMCID:
PMC6543559
16.
Laiyong Tu, Xinmei Liu, Wenfei Gu, Zhenbin Wang, Zhenfeng Liu, Enfeng Zhang, Aikenmu Kahar, Ge Chu, Jiang Zhao
Med Sci Monit. 2018; 24: 2647–2654. Published online 2018 Apr 29. doi: 10.12659/MSM.909288
PMCID:
PMC5946739
17.
Peter Grunert, Yu Moriguchi, Brian P. Grossbard, Rodolfo J. Ricart Arbona, Lawrence J. Bonassar, Roger Härtl
BMC Vet Res. 2017; 13: 193. Published online 2017 Jun 23. doi: 10.1186/s12917-017-1105-5
PMCID:
PMC5481861
18.
Emiliano Vialle, Luiz Roberto Vialle, André de Oliveira Arruda, Ricardo Nascimento Riet, Antônio Bernardo de Queiroz Krieger
Rev Bras Ortop. 2009 Jan; 44(4): 313–319. Published online 2015 Dec 8. doi: 10.1016/S2255-4971(15)30159-2
PMCID:
PMC4799055
19.
Lorin M. Benneker, Paul F. Heini, Suzanne E. Anderson, Mauro Alini, Keita Ito
Eur Spine J. 2005 Feb; 14(1): 27–35. Published online 2004 Jun 26. doi: 10.1007/s00586-004-0759-4
PMCID:
PMC3476685
20.
Azucena G. Rodriguez, Ana E. Rodriguez-Soto, Andrew J. Burghardt, Sigurd Berven, Sharmila Majumdar, Jeffrey C. Lotz
J Orthop Res.
Published in final edited form as: J Orthop Res. 2012 Feb; 30(2): 280–287. Published online 2011 Aug 2. doi: 10.1002/jor.21513
PMCID:
PMC3209496

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center