U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 88

1.
Yan-Ling Guo, Jia-Xing Guo, Jian-Guo Zhao, Ying-Na Bao
World J Surg Oncol. 2023; 21: 339. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1186/s12957-023-03209-0
PMCID:
PMC10601315
2.
Sri Harsha Tella, Nathan Foster, Shi Qian, Tran Nguyen, Mitesh J Borad, Robert R McWilliams, Steven R Alberts, Wen Wee Ma, Sakti Chakrabarti, Briant Fruth, Jaclynn Wessling, Mindy Hartgers, Leslie Washburn, Martin E Fernandez-Zapico, Tara L Hogenson, Henry Pitot, Zhaohui Jin, Amit Mahipal
Oncologist. 2023 Oct; 28(10): 917–e966. Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1093/oncolo/oyad144
PMCID:
PMC10546810
3.
Chuanbo Xie, Di Shi, Hualiang Lin, Yuying Liu, Wei Liu, Peng Yin
Cureus. 2023 Aug; 15(8): e42796. Published online 2023 Aug 1. doi: 10.7759/cureus.42796
PMCID:
PMC10469984
4.
Yunfeng Li, Chaochao Tan, Xinmin Yin, Siwei Zhu, Rongyao Cai, Chunhong Liao, Yifei Wu, Qihong Zeng, Chengzhi Cai, Wang Xie, Xiangyu He, Hao‐quan Wen, Guomin Lin, Qingqing He, Tingting He, Peng Gu, Chang‐jun Liu
Cancer Med. 2023 Aug; 12(15): 16076–16086. Published online 2023 Jun 21. doi: 10.1002/cam4.6261
PMCID:
PMC10469713
5.
Jie Zeng, Jie Ma, Zhiming Zeng, Lihua Yang, Yanfeng Jiang, Ning Mo, Fuchao Ma, Cuizhen Liu, Rong Li, Jing Tang, Shanyu Qin, Haixing Jiang
J Gastrointest Oncol. 2023 Apr 29; 14(2): 758–767. Published online 2023 Apr 26. doi: 10.21037/jgo-23-218
PMCID:
PMC10186497
6.
Yasuni Nakanuma, Yuko Kakuda, Takashi Sugino, Yasunori Sato, Yuki Fukumura
Cancers (Basel) 2022 Nov; 14(21): 5358. Published online 2022 Oct 30. doi: 10.3390/cancers14215358
PMCID:
PMC9654669
7.
Fang Wang, Feng-Hua Wang, Kaiyu Sun, Chang Jiang, Sui Peng, Li-Xia Xu, Ming Kuang, Gui-Fang Guo, Shu-Ling Chen
J Inflamm Res. 2022; 15: 6031–6046. Published online 2022 Oct 31. doi: 10.2147/JIR.S364303
PMCID:
PMC9635481
8.
Giacomo Aimar, Chiara Paratore, Clizia Zichi, Donatella Marino, Elisa Sperti, Andrea Caglio, Teresa Gamba, Francesca De Vita, Massimo Di Maio
Explor Target Antitumor Ther. 2021; 2(5): 448–464. Published online 2021 Oct 31. doi: 10.37349/etat.2021.00056
PMCID:
PMC9400771
9.
Yunchao Wang, Xiaobo Yang, Dongxu Wang, Xu Yang, Yanyu Wang, Junyu Long, Jinxue Zhou, Zhenhui Lu, Yilei Mao, Xinting Sang, Mei Guan, Haitao Zhao
Front Oncol. 2022; 12: 785535. Published online 2022 Mar 3. doi: 10.3389/fonc.2022.785535
PMCID:
PMC8928459
10.
Cecilia Monge, Erica C Pehrsson, Changqing Xie, Austin G Duffy, Donna Mabry, Bradford J Wood, David E Kleiner, Seth M Steinberg, William D Figg, Bernadette Redd, Anuradha Budhu, Sophie Wang, Mayank Tandon, Lichun Ma, Xin Wei Wang, Tim F Greten
Oncologist. 2022 Mar; 27(3): e273–e285. Published online 2022 Feb 19. doi: 10.1093/oncolo/oyab073
PMCID:
PMC8914487
11.
Yoshihiro Shioi, Mitsumasa Osakabe, Naoki Yanagawa, Hiroyuki Nitta, Akira Sasaki, Tamotsu Sugai
Future Sci OA. 2022 Jan; 8(1): FSO766. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.2144/fsoa-2021-0057
PMCID:
PMC8656348
12.
Yanfeng Jiang, Zhiming Zeng, Jie Zeng, Cuizhen Liu, Jinfeng Qiu, Ye Li, Jing Tang, Ning Mo, Lihua Du, Jie Ma
Front Oncol. 2021; 11: 736113. Published online 2021 Sep 28. doi: 10.3389/fonc.2021.736113
PMCID:
PMC8507323
13.
Zhiwei Wang, Yinghao Guo, Yun Jin, Xiaoxiao Zhang, Hao Geng, Guangyuan Xie, Dan Ye, Yuanquan Yu, Daren Liu, Donger Zhou, Baizhou Li, Yan Luo, Shuyou Peng, Jiangtao Li
Cancer Cell Int. 2021; 21: 519. Published online 2021 Oct 2. doi: 10.1186/s12935-021-02219-w
PMCID:
PMC8487492
14.
Chenchen Wang, Mingzhu Huang, Qirong Geng, Wenhua Li, Jinjia Chang, Wei Tang, Weijian Guo
Ther Adv Med Oncol. 2021; 13: 17588359211039047. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.1177/17588359211039047
PMCID:
PMC8411636
15.
Yusuke Takemura, Hidenori Ojima, Go Oshima, Masahiro Shinoda, Yasushi Hasegawa, Minoru Kitago, Hiroshi Yagi, Yuta Abe, Shutaro Hori, Yoko Fujii‐Nishimura, Naoto Kubota, Yuki Masuda, Taizo Hibi, Michiie Sakamoto, Yuko Kitagawa
Cancer Med. 2021 Aug; 10(16): 5599–5613. Published online 2021 Jul 9. doi: 10.1002/cam4.4121
PMCID:
PMC8366101
16.
Jianzhen Lin, Yinghao Cao, Xu Yang, Guangyu Li, Yang Shi, Dongxu Wang, Junyu Long, Yang Song, Jinzhu Mao, Fucun Xie, Yi Bai, Lei Zhang, Xiaobo Yang, Xueshuai Wan, Anqiang Wang, Mei Guan, Lin Zhao, Ke Hu, Jie Pan, Li Huo, Xin Lu, Yilei Mao, Xinting Sang, Henghui Zhang, Kai Wang, Xiaoyue Wang, Haitao Zhao
Theranostics. 2021; 11(10): 4585–4598. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.7150/thno.56539
PMCID:
PMC7978308
17.
Yoichi Miyata, Ryota Kogure, Akiko Nakazawa, Rihito Nagata, Tetsuya Mitsui, Riki Ninomiya, Masahiko Komagome, Akira Maki, Nobuaki Kawarabayashi, Yoshifumi Beck
J Clin Med. 2021 Mar; 10(5): 925. Published online 2021 Mar 1. doi: 10.3390/jcm10050925
PMCID:
PMC7957643
18.
Huan Gao, Tao Tian, Suoni Li, Yinbin Zhang, Xiao Fu, Xiaoqiang Zheng, Na Liu, Aimin Jiang, Mengdi Ren, Xiaoni Zhang, Xuan Liang, Zhiping Ruan, Zhimin Geng, Yu Yao
Cancer Manag Res. 2021; 13: 889–898. Published online 2021 Jan 29. doi: 10.2147/CMAR.S290083
PMCID:
PMC7853243
19.
Yoshimasa Saito, Toshihide Muramatsu, Hidetsugu Saito
STAR Protoc. 2020 Jun 19; 1(1): 100009. Published online 2020 Jun 3. doi: 10.1016/j.xpro.2019.100009
PMCID:
PMC7580121
20.
Kyohei Ariake, Michiaki Unno, Hiroshi Yoshida, Shoji Kubo, Akihiko Horiguchi, Hiroki Yamaue, Masakazu Yamamoto
J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2020 Sep; 27(9): 571–580. Published online 2020 Jul 30. doi: 10.1002/jhbp.776
PMCID:
PMC7540267

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center