U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 4

1.
Ling Li, Fei Kong, Lei Zhang, Xin Li, Xiaorui Fu, Xinhua Wang, Jingjing Wu, Fangwen Zhang, Liangliang Ren, Mingzhi Zhang
Invest New Drugs. 2020; 38(6): 1847–1853. Published online 2020 May 3. doi: 10.1007/s10637-020-00925-2
PMCID:
PMC7575486
2.
Chen Chen, Song-Ran Liu, Shu Zhou, Xiao-Hui Li, Xiao-Hui Wang, Ya-Lan Tao, Hui Chang, Wen-Wen Zhang, Wen-Fei Li, Si-Lang Zhou, Yun-Fei Xia
Medicine (Baltimore) 2019 Aug; 98(32): e16592. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1097/MD.0000000000016592
PMCID:
PMC6709293
3.
ZEJUN LU, XIANGFEI ZHAO, HENGHU FANG, SUDONG WU, JUYI WEN, XINHONG ZHANG, JINGBO KANG
Mol Clin Oncol. 2015 May; 3(3): 581–583. Published online 2015 Feb 9. doi: 10.3892/mco.2015.507
PMCID:
PMC4471573
4.
Xuexin He, Su Li, He Huang, Zhiming Li, Likun Chen, Sheng Ye, Jiajia Huang, Jing Zhan, Tongyu Lin
Br J Clin Pharmacol. 2011 Jun; 71(6): 860–870. doi: 10.1111/j.1365-2125.2011.03928.x
PMCID:
PMC3099373

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center