U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 243

1.
Claudia Gravekamp, Belinda Leal, Ashley Denny, Rumana Bahar, Shellye Lampkin, Francisco Castro, Sun Hee Kim, Dan Moore, Robert Reddick
Cancer Immunol Immunother. 2008 Jul; 57(7): 1067–1077. Published online 2007 Dec 20. doi: 10.1007/s00262-007-0438-5
PMCID:
PMC11030979
2.
Maria M. Belimezi, Danai Papanastassiou, Efrossini Merkouri, Constantin N. Baxevanis, Avgi Mamalaki
Cancer Immunol Immunother. 2006 Sep; 55(9): 1091–1099. Published online 2005 Nov 26. doi: 10.1007/s00262-005-0100-z
PMCID:
PMC11030719
3.
Trine V. Axelsen, Claus Olesen, Danish Khan, Ali Mohammadi, Elena V. Bouzinova, Christine J. F. Nielsen, Marco Mele, Katrine R. Hauerslev, Helene L. Pedersen, Eva Balling, Pernille Vahl, Trine Tramm, Peer M. Christiansen, Ebbe Boedtkjer
Br J Cancer. 2024 Apr 20; 130(7): 1206–1220. Published online 2024 Feb 3. doi: 10.1038/s41416-024-02591-0
PMCID:
PMC10991555
4.
Geok Hoon Lim, John Carson Allen, Yien Sien Lee, Sze Yiun Teo, Li Ching Lau, Thida Win, Lester Chee Hao Leong
Breast Dis. 2024; 43(1): 19–23. Prepublished online 2024 Jan 27. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.3233/BD-230032
PMCID:
PMC10977404
5.
AMBER XINYU LI, JIMMY JIANYUAN ZENG, ELYAS KHAN, Q. PING DOU, XINGUO ZHUANG, EDISON KE JI, FIONA RUGE, TRACEY A. MARTIN, SHUQIN JIA, WEN G. JIANG
Cancer Genomics Proteomics. 2024 Jan-Feb; 21(1): 30–40. Published online 2024 Jan 3. doi: 10.21873/cgp.20427
PMCID:
PMC10756345
6.
Li Liao, Ling Deng, Yin‐Ling Zhang, Shao‐Ying Yang, Lisa Andriani, Shu‐Yuan Hu, Fang‐Lin Zhang, Zhi‐Min Shao, Da‐Qiang Li
Clin Transl Med. 2023 Nov; 13(11): e1480. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1002/ctm2.1480
PMCID:
PMC10679971
7.
Daniel Escuin, Laura López-Vilaró, Olga Bell, Josefina Mora, Bárbara García-Valdecasas, Antonio Moral, Montserrat Clos, Laia Boronat, Cristina Arqueros, Agustí Barnadas
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(17): 13293. Published online 2023 Aug 27. doi: 10.3390/ijms241713293
PMCID:
PMC10487825
8.
Xin Ji, Zihao Wang, Guige Wang, Lijun Tang, Zhijun Han
Aging (Albany NY) 2023 Jul 31; 15(14): 7023–7037. Published online 2023 Jul 22. doi: 10.18632/aging.204890
PMCID:
PMC10415555
9.
Wen-Hung Kuo, Pei-Yi Chu, Chen-Chi Wang, Ping-Shen Huang, Shih-Hsuan Chan
Biol Direct. 2023; 18: 44. Published online 2023 Aug 7. doi: 10.1186/s13062-023-00400-x
PMCID:
PMC10405500
10.
Theinmozhi Arulraj, Hanwen Wang, Leisha A. Emens, Cesar A. Santa-Maria, Aleksander S. Popel
Sci Adv. 2023 Jun; 9(26): eadg0289. Published online 2023 Jun 30. doi: 10.1126/sciadv.adg0289
PMCID:
PMC10313177
11.
Maya Nourieh, Roseline Vibert, Mathilde Saint‐Ghislain, Joanna Cyrta, Anne Vincent‐Salomon
Histopathology. 2023 Jan; 82(1): 162–169. Published online 2022 Dec 8. doi: 10.1111/his.14794
PMCID:
PMC10108312
12.
Ashlyn Fong, Saul Offman
Diagn Pathol. 2023; 18: 34. Published online 2023 Mar 2. doi: 10.1186/s13000-023-01313-z
PMCID:
PMC9979574
13.
Rosa Falcone, Pasquale Lombardi, Marco Filetti, Alessandra Fabi, Valeria Altamura, Giovanni Scambia, Gennaro Daniele
Curr Oncol. 2023 Feb; 30(2): 2501–2509. Published online 2023 Feb 18. doi: 10.3390/curroncol30020191
PMCID:
PMC9954949
14.
Yi‐Ming Liu, Jing‐Yu Ge, Yu‐Fei Chen, Tong Liu, Lie Chen, Cui‐Cui Liu, Ding Ma, Yi‐Yu Chen, Yu‐Wen Cai, Ying‐Ying Xu, Zhi‐Ming Shao, Ke‐Da Yu
Adv Sci (Weinh) 2023 Feb; 10(6): 2205395. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.1002/advs.202205395
PMCID:
PMC9951304
15.
Wenjing Liu, Min Zheng, Rou Zhang, Qiuyun Jiang, Guangshi Du, Yingying Wu, Chuanyu Yang, Fubing Li, Wei Li, Luzhen Wang, Jiao Wu, Lei Shi, Wenhui Li, Kai Zhang, Zhongmei Zhou, Rong Liu, Yingzheng Gao, Xinwei Huang, Songqing Fan, Xu Zhi, Dewei Jiang, Ceshi Chen
Adv Sci (Weinh) 2023 Feb; 10(5): 2203884. Published online 2022 Dec 23. doi: 10.1002/advs.202203884
PMCID:
PMC9929257
16.
Yi Lei, Xin Zhao, Yang Feng, Danshuang He, Daixing Hu, Yu Min
Cancer Control. 2023 Jan-Dec; 30: 10732748231155701. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.1177/10732748231155701
PMCID:
PMC9905023
17.
Mei Lin, Xiao-Long Zhang, Rui You, You-Ping Liu, Hong-Min Cai, Li-Zhi Liu, Xue-Fei Liu, Xiong Zou, Yu-Long Xie, Ru-Hai Zou, Yi-Nuan Zhang, Rui Sun, Wei-Yi Feng, Hai-Yan Wang, Gui-Hua Tao, Hao-Jiang Li, Wen-Jie Huang, Chao Zhang, Pei-Yu Huang, Jin Wang, Qi Zhao, Qi Yang, Hong-Wan Zhang, Ting Liu, Hui-Feng Li, Xiao-Bing Jiang, Jun Tang, Yang-Kui Gu, Tao Yu, Zhi-Qiang Wang, Lin Feng, Tie-Bang Kang, Zhi-Xiang Zuo, Ming-Yuan Chen
Nat Commun. 2023; 14: 610. Published online 2023 Feb 4. doi: 10.1038/s41467-023-35995-2
PMCID:
PMC9899247
18.
Rachel J. Evans, Douglas W. Perkins, Joanna Selfe, Anna Kelsey, Gavin P. Birch, Janet M. Shipley, Koen Schipper, Clare M. Isacke
Mol Cancer Ther. 2023 Feb 1; 22(2): 240–253. Published online 2022 Nov 18. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-22-0312
PMCID:
PMC9890142
19.
Kun Xu, Runtian Wang, Qin Chen, Yiqiu Liu, Xintong Li, Ling Mao, Cenzhu Wang, Fangyan Gao, Longfei Hu, Hui Xie, Cong Wang, Guohua Zhou, Xiaoxiang Guan
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2022 Sep; 54(9): 1336–1348. Published online 2022 Sep 21. doi: 10.3724/abbs.2022131
PMCID:
PMC9828062
20.
Magdalena Bachmann, Andrea Rossa, Tatiana Varanita, Bernard Fioretti, Lucia Biasutto, Stefan Milenkovic, Vanessa Checchetto, Roberta Peruzzo, Syed A. Ahmad, Sameer H. Patel, Robert Lukowski, Michael J. Edwards, Matteo Ceccarelli, Erich Gulbins, Mario Zoratti, Andrea Mattarei, Ildiko Szabo
Cell Death Dis. 2022 Dec; 13(12): 1055. Published online 2022 Dec 20. doi: 10.1038/s41419-022-05463-8
PMCID:
PMC9768205

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center