U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 8

1.
Juro Nakanishi, Yoshihiro Wada, Koichiro Matsumoto, Miyuki Azuma, Ken Kikuchi, Shoichi Ueda
Cancer Immunol Immunother. 2007 Aug; 56(8): 1173–1182. Published online 2006 Dec 22. doi: 10.1007/s00262-006-0266-z
PMCID:
PMC11029839
2.
Yan Yin, Lijie Song, Dongsheng Shi, Bin Liu, Xiangke Li, Minjie Yang, Bihao Liu, Dejuan Wang, Jianwen Qin
JCO Precis Oncol. 2022; 6: e2100325. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.1200/PO.21.00325
PMCID:
PMC8865527
3.
Chang-sheng Xia, Chun-hong Fan, Ming Su, Qing-song Wang, Hui-zhang Bao
Dis Markers. 2020; 2020: 3424039. Published online 2020 May 8. doi: 10.1155/2020/3424039
PMCID:
PMC7232672
4.
G Iyer, J E Rosenberg
Ann Oncol. 2018 Dec; 29(12): 2302–2312. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.1093/annonc/mdy254
PMCID:
PMC6887951
5.
Dong Fang, Shiming He, Gengyan Xiong, Nirmish Singla, Zhenpeng Cao, Lei Zhang, Xuesong Li, Liqun Zhou
BMC Urol. 2018; 18: 22. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12894-018-0334-7
PMCID:
PMC5870733
6.
Simeon U Springer, Chung-Hsin Chen, Maria Del Carmen Rodriguez Pena, Lu Li, Christopher Douville, Yuxuan Wang, Joshua David Cohen, Diana Taheri, Natalie Silliman, Joy Schaefer, Janine Ptak, Lisa Dobbyn, Maria Papoli, Isaac Kinde, Bahman Afsari, Aline C Tregnago, Stephania M Bezerra, Christopher VandenBussche, Kazutoshi Fujita, Dilek Ertoy, Isabela W Cunha, Lijia Yu, Trinity J Bivalacqua, Arthur P Grollman, Luis A Diaz, Rachel Karchin, Ludmila Danilova, Chao-Yuan Huang, Chia-Tung Shun, Robert J Turesky, Byeong Hwa Yun, Thomas A Rosenquist, Yeong-Shiau Pu, Ralph H Hruban, Cristian Tomasetti, Nickolas Papadopoulos, Ken W Kinzler, Bert Vogelstein, Kathleen G Dickman, George J Netto
eLife. 2018; 7: e32143. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.7554/eLife.32143
PMCID:
PMC5860864
7.
Chung-Hsin Chen, Kathleen G. Dickman, Chao-Yuan Huang, Chia-Tung Shun, Huai-Ching Tai, Kuo-How Huang, Shuo-Meng Wang, Yuan-Ju Lee, Arthur P. Grollman, Yeong-Shiau Pu
Oncotarget. 2016 Jul 19; 7(29): 45225–45236. Published online 2016 Jun 7. doi: 10.18632/oncotarget.9904
PMCID:
PMC5216718
8.
Xiaotian Yuan, Cheng Liu, Kun Wang, Li Liu, Tiantian Liu, Nan Ge, Feng Kong, Liu Yang, Magnus Björkholm, Yidong Fan, Shengtian Zhao, Dawei Xu
Oncotarget. 2016 May 3; 7(18): 25826–25835. Published online 2016 Mar 26. doi: 10.18632/oncotarget.8404
PMCID:
PMC5041947

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center