U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 6

1.
Yu-yan Xu, Zhong-lu Ren, Xiao-lian Liu, Gui-ming Zhang, Si-si Huang, Wen-hui Shi, Lin-xuan Ye, Xin Luo, Shu-wen Liu, Yi-lei Li, Le Yu
Acta Pharmacol Sin. 2022 Jul; 43(7): 1803–1815. Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1038/s41401-021-00783-5
PMCID:
PMC9253001
2.
Michele Carbone, J. William Harbour, James Brugarolas, Angela Bononi, Ian Pagano, Anwesha Dey, Thomas Krausz, Harvey I. Pass, Haining Yang, Giovanni Gaudino
Cancer Discov.
Published in final edited form as: Cancer Discov. 2020 Aug; 10(8): 1103–1120. Published online 2020 Jul 20. doi: 10.1158/2159-8290.CD-19-1220
PMCID:
PMC8006752
3.
Quan Zhou, Yangyang Qi, Zewei Wang, Han Zeng, Hongyu Zhang, Zhaopei Liu, Qiuren Huang, Ying Xiong, Jiajun Wang, Yuan Chang, Qi Bai, Yu Xia, Yiwei Wang, Li Liu, Le Xu, Bo Dai, Jianming Guo, Yu Zhu, Weijuan Zhang, Jiejie Xu
J Immunother Cancer. 2020; 8(1): e000228. Published online 2020 May 5. doi: 10.1136/jitc-2019-000228
PMCID:
PMC7228663
4.
Anshuman Panda, Aguirre A. de Cubas, Mark Stein, Gregory Riedlinger, Joshua Kra, Tina Mayer, Christof C. Smith, Benjamin G. Vincent, Jonathan S. Serody, Kathryn E. Beckermann, Shridar Ganesan, Gyan Bhanot, W. Kimryn Rathmell
JCI Insight. 2018 Aug 23; 3(16): e121522. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1172/jci.insight.121522
PMCID:
PMC6141170
5.
Ganesh M Shankar, Sandro Santagata
Neuro Oncol. 2017 Oct; 19(11): 1447–1456. Published online 2017 May 8. doi: 10.1093/neuonc/nox094
PMCID:
PMC5737364
6.
Payal Kapur, Samuel Peña-Llopis, Alana Christie, Leah Zhrebker, Andrea Pavía-Jiménez, W. Kimryn Rathmell, Xian-Jin Xie, James Brugarolas
Lancet Oncol.
Published in final edited form as: Lancet Oncol. 2013 Feb; 14(2): 159–167. Published online 2013 Jan 16. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70584-3
PMCID:
PMC4674067

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center