U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 285

1.
L. Dhers, L. Ducassou, J.-L. Boucher, D. Mansuy
Cell Mol Life Sci. 2017 May; 74(10): 1859–1869. Published online 2017 Jan 12. doi: 10.1007/s00018-016-2443-3
PMCID:
PMC11107762
2.
Adela Della Marina, Andreas Hentschel, Artur Czech, Ulrike Schara-Schmidt, Corinna Preusse, Andreas Laner, Angela Abicht, Tobias Ruck, Joachim Weis, Catherine Choueiri, Hanns Lochmüller, Heike Kölbel, Andreas Roos
J Neuromuscul Dis. 2024; 11(3): 625–645. Prepublished online 2024 Apr 3. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3233/JND-230230
PMCID:
PMC11091643
3.
Ming-Lung Yu, Chi‐Ming Tai, Lein-Ray Mo, Hsing-Tao Kuo, Chung-Feng Huang, Kuo-Chih Tseng, Ching-Chu Lo, Ming-Jong Bair, Szu-Jen Wang, Jee-Fu Huang, Ming-Lun Yeh, Chun-Ting Chen, Ming-Chang Tsai, Chien-Wei Huang, Pei-Lun Lee, Tzeng-Hue Yang, Yi-Hsiang Huang, Lee-Won Chong, Chien-Lin Chen, Chi-Chieh Yang, Chao-Hung Hung, Sheng‐Shun Yang, Pin-Nan Cheng, Tsai-Yuan Hsieh, Jui-Ting Hu, Wen-Chih Wu, Chien-Yu Cheng, Guei-Ying Chen, Guo-Xiong Zhou, Wei-Lun Tsai, Chien-Neng Kao, Chih-Lang Lin, Chia-Chi Wang, Ta-Ya Lin, Chih‐Lin Lin, Wei-Wen Su, Tzong-Hsi Lee, Te-Sheng Chang, Chun-Jen Liu, Chia-Yen Dai, Chi-Yi Chen, Jia-Horng Kao, Han-Chieh Lin, Wan-Long Chuang, Cheng-Yuan Peng
Hepatol Int. 2024 Apr; 18(2): 461–475. Published online 2024 Jan 21. doi: 10.1007/s12072-023-10609-7
PMCID:
PMC11014878
4.
Ning Yang, Ningzhi Zhang, Guojing Lu, Siyu Zeng, Yiqiao Xing, Lei Du
Sci Rep. 2024; 14: 6731. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1038/s41598-024-57516-x
PMCID:
PMC10954754
5.
Annika van Hummel, Miheer Sabale, Magdalena Przybyla, Julia van der Hoven, Gabriella Chan, Astrid F. Feiten, Roger S. Chung, Lars M. Ittner, Yazi D. Ke
Neuropathol Appl Neurobiol. 2023 Apr; 49(2): e12902. Published online 2023 Apr 10. doi: 10.1111/nan.12902
PMCID:
PMC10946706
6.
Yating Xu, Di Xia, Kai Huang, Minglu Liang
J Transl Med. 2024; 22: 74. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.1186/s12967-024-04872-x
PMCID:
PMC10797932
7.
Julie Courraud, Francesco Russo, Gonçalo Espregueira Themudo, Susan Svane Laursen, Andrés Ingason, David M. Hougaard, Arieh S. Cohen, Thomas Werge, Madeleine Ernst
Transl Psychiatry. 2023; 13: 391. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.1038/s41398-023-02697-8
PMCID:
PMC10721888
8.
Yoshihiro Ishikawa, Arkadiusz Bonna, Douglas B. Gould, Richard W. Farndale
Int J Mol Sci. 2023 Oct; 24(20): 15156. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.3390/ijms242015156
PMCID:
PMC10607241
9.
Weiwei Xie, Dantong Xu, Fangce Chen, Zhengpeng Wang, Jiandong Luo, Yehua He, Qianming Zheng, Chaoyang Liu
Int J Mol Sci. 2023 Oct; 24(19): 14457. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.3390/ijms241914457
PMCID:
PMC10573071
10.
Ziqiang Wang, Jing Zhang, Shuhua Shi, Hongyu Ma, Dongqin Wang, Chao Zuo, Qiang Zhang, Chaoqun Lian
Sci Rep. 2023; 13: 15198. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.1038/s41598-023-42541-z
PMCID:
PMC10502151
11.
Soo Jung Lee, Xiaojie Zhang, Emily Wu, Richard Sukpraphrute, Catherine Sukpraphrute, Andrew Ye, Michael M. Wang
J Biol Chem. 2023 Jun; 299(6): 104838. Published online 2023 May 19. doi: 10.1016/j.jbc.2023.104838
PMCID:
PMC10318516
12.
Kang Fang, Mingchuang Sun, Zhuyun Leng, Yuan Chu, Ziying Zhao, Zhaoxing Li, Yunwei Zhang, Aiping Xu, Zehua Zhang, Li Zhang, Tao Chen, Meidong Xu
J Exp Clin Cancer Res. 2023; 42: 73. Published online 2023 Mar 28. doi: 10.1186/s13046-023-02623-2
PMCID:
PMC10044411
13.
Zhimin Xue, Yiwen Pan, Xugang Kong, Jiefang Zhang, Danyu Wu, Binquan Zhou
J Cell Mol Med. 2023 Jan; 27(1): 89–100. Published online 2022 Dec 10. doi: 10.1111/jcmm.17637
PMCID:
PMC9806289
14.
Ye Wang, Huigan Xie, Tiechui Yang, Dan Gao, Xiwen Li
Cells. 2022 Dec; 11(23): 3844. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3390/cells11233844
PMCID:
PMC9736200
15.
Junqiu Zhang, Xin Zhao, Lu Liu, Hao-Dong Li, Liya Gu, Diego H. Castrillon, Guo-Min Li
Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Oct 4; 119(40): e2201738119. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.1073/pnas.2201738119
PMCID:
PMC9546528
16.
Jiaqi Shao, Yue Liu, Shuyang Zhao, Weisheng Sun, Jie Zhan, Lihua Cao
BMC Pediatr. 2022; 22: 528. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.1186/s12887-022-03564-z
PMCID:
PMC9446770
17.
Young-Soo Bae, Sang Ho Yoon, Young Sook Kim, Sung Pyo Oh, Woo Seok Song, Jin Hee Cha, Myoung-Hwan Kim
Exp Mol Med. 2022 Aug; 54(8): 1109–1124. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1038/s12276-022-00818-9
PMCID:
PMC9440093
18.
Nitya Yerabandi, Valentina L. Kouznetsova, Santosh Kesari, Igor F. Tsigelny
Acta Myol. 2022 Jun; 41(2): 59–75. Published online 2022 Jun 30. doi: 10.36185/2532-1900-071
PMCID:
PMC9237749
19.
Shoji Mano, Yasuko Hayashi, Kazumi Hikino, Masayoshi Otomo, Masatake Kanai, Mikio Nishimura
J Biol Chem. 2022 Jun; 298(6): 102038. Published online 2022 May 17. doi: 10.1016/j.jbc.2022.102038
PMCID:
PMC9190015
20.
Syed Jawad Ali Shah, Haiyang Zhong, Qianqian Zhang, Huanxiang Liu
Int J Mol Sci. 2022 Mar; 23(5): 2399. Published online 2022 Feb 22. doi: 10.3390/ijms23052399
PMCID:
PMC8910285

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center