U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Carlos R. Ferreira, Matthew T. Whitehead, Eyby Leon
Am J Med Genet A.
Published in final edited form as: Am J Med Genet A. 2017 Jun; 173(6): 1502–1513. Published online 2017 Apr 12. doi: 10.1002/ajmg.a.38189
PMCID:
PMC10506158
2.
Maria Jimena Salcedo-Arellano, Michael D. Johnson, Yingratana A. McLennan, Ye Hyun Hwang, Pablo Juarez, Erin Lucille McBride, Adriana P. Pantoja, Blythe Durbin-Johnson, Flora Tassone, Randi J. Hagerman, Verónica Martínez-Cerdeño
Cells. 2023 Sep; 12(17): 2132. Published online 2023 Aug 23. doi: 10.3390/cells12172132
PMCID:
PMC10487256
3.
Naranie Shanmuganathan, Carol Wadham, NurHezrin Shahrin, Jinghua Feng, Daniel Thomson, Paul Wang, Verity Saunders, Chung Hoow Kok, Rob M. King, Rosalie R. Kenyon, Ming Lin, Ilaria S. Pagani, David M. Ross, Agnes S.M. Yong, Andrew P. Grigg, Anthony K. Mills, Anthony P. Schwarer, Jodi Braley, Haley Altamura, David T. Yeung, Hamish S. Scott, Andreas W. Schreiber, Timothy P. Hughes, Susan Branford
Haematologica. 2023 Sep 1; 108(9): 2380–2395. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.3324/haematol.2022.282184
PMCID:
PMC10483360
4.
Uchenna Unachukwu, Jarrod Sonett, Denzel Woode, Takayuki Shiomi, Kiran Chada, Jeanine M. D'Armiento
Mol Cancer Ther. 2023 Jul 5; 22(7): 844–858. Published online 2023 May 1. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-22-0224
PMCID:
PMC10320481
5.
Jianming Shao, Shilpan Shah, Siddhartha Ganguly, Youli Zu, Chuan He, Zejuan Li
Genes (Basel) 2023 Jun; 14(6): 1180. Published online 2023 May 28. doi: 10.3390/genes14061180
PMCID:
PMC10298116
6.
Xiaohong Yao, Chaofan Wang, Longjie Sun, Lu Yan, Xuexue Chen, Zheng Lv, Xiaomei Xie, Shuang Tian, Wenbo liu, Lei Li, Hua Zhang, Jiali Liu
J Ovarian Res. 2023; 16: 104. Published online 2023 May 29. doi: 10.1186/s13048-023-01187-1
PMCID:
PMC10226250
7.
Yuki Kurahashi, Tatsuro Watanabe, Yuta Yamamoto, Hiroshi Ureshino, Kazuharu Kamachi, Nao Yoshida-Sakai, Yuki Fukuda-Kurahashi, Satoshi Yamashita, Naoko Hattori, Hideaki Nakamura, Atsushi Kawaguchi, Toshikazu Ushijima, Eisaburo Sueoka, Shinya Kimura
Blood Adv. 2023 Apr 25; 7(8): 1545–1559. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.1182/bloodadvances.2022008362
PMCID:
PMC10130614
8.
Soichiro Saito, Shuji Mizumoto, Tsukasa Yonekura, Rina Yamashita, Kenta Nakano, Tadashi Okubo, Shuhei Yamada, Tadashi Okamura, Tatsuya Furuichi
PLoS One. 2023; 18(4): e0284292. Published online 2023 Apr 13. doi: 10.1371/journal.pone.0284292
PMCID:
PMC10101523
9.
Yanfang Zhao, Xiaoting Fan, Qimeng Wang, Junhui Zhen, Xia Li, Ping Zhou, Yating Lang, Qinghao Sheng, Tingwei Zhang, Tongtong Huang, Yucheng Zhao, Zhimei Lv, Rong Wang
Redox Biol. 2023 Jun; 62: 102674. Published online 2023 Mar 21. doi: 10.1016/j.redox.2023.102674
PMCID:
PMC10074964
10.
Ran Tan, Jia Liu, Jiang Wang, Wei Zhang, Meng He, Yueli Zhang
Sci Rep. 2023; 13: 5363. Published online 2023 Apr 1. doi: 10.1038/s41598-023-32607-3
PMCID:
PMC10067833
11.
Nana Yan, Hu Feng, Yongsen Sun, Ying Xin, Haihang Zhang, Hongjiang Lu, Jitan Zheng, Chenfei He, Zhenrui Zuo, Tanglong Yuan, Nana Li, Long Xie, Wu Wei, Yidi Sun, Erwei Zuo
Nat Commun. 2023; 14: 1784. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.1038/s41467-023-37508-7
PMCID:
PMC10063651
12.
Naomoto Harada, Haruka Nagasaki, Hiromi Yamamoto, Kenji Matsubara, Takamasa Suzuki, Akira Gomori, Tatsushi Yokogawa, Kenichi Matsuo, Kazutaka Miyadera
J Biol Chem. 2023 Mar; 299(3): 103002. Published online 2023 Feb 10. doi: 10.1016/j.jbc.2023.103002
PMCID:
PMC10020661
13.
Yuzuru Sasamoto, Siyuan Wu, Catherine A. A. Lee, Jason Y. Jiang, Bruce R. Ksander, Markus H. Frank, Natasha Y. Frank
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(3): 2841. Published online 2023 Feb 2. doi: 10.3390/ijms24032841
PMCID:
PMC9917645
14.
Salhah Ali, Yasmine Al‐Qattan, Walaa Awny, Abdulaziz Hamadah, Karen Pinto, Salem AlShemmari
Cancer Rep (Hoboken) 2023 Jan; 6(1): e1769. Published online 2022 Dec 14. doi: 10.1002/cnr2.1769
PMCID:
PMC9875631
15.
Magdalena Mizerska-Kowalska, Adrianna Sławińska-Brych, Emilia Niedziela, Viktor Brodovskiy, Barbara Zdzisińska
Molecules. 2023 Jan; 28(1): 97. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.3390/molecules28010097
PMCID:
PMC9821816
16.
Xingda Zhang, Jiaqi Zeng, Jianyu Wang, Zihan Yang, Song Gao, Honghao Liu, Guozheng Li, Xin Zhang, Yue Gu, Da Pang
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2400. Published online 2022 Dec 18. doi: 10.3390/genes13122400
PMCID:
PMC9777589
17.
Hou-Hsien Liu, Chia-Hwa Lee, Yi-Chen Hsieh, Jia-Huei Zheng, Yun-Ru Liu, Chia-Hsuan Chang, Er-Chieh Cho
Genes (Basel) 2022 Nov; 13(11): 2111. Published online 2022 Nov 14. doi: 10.3390/genes13112111
PMCID:
PMC9690279
18.
Yang Yang, Hongyu Yuan, Lianmei Zhao, Shichao Guo, Sijun Hu, Miaomiao Tian, Yongzhan Nie, Jiarui Yu, Chaoxi Zhou, Jian Niu, Guiying Wang, Yongmei Song
Cell Death Differ. 2022 Nov; 29(11): 2177–2189. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.1038/s41418-022-01007-x
PMCID:
PMC9613927
19.
Ioannis A. Voutsadakis
Medicina (Kaunas) 2022 Oct; 58(10): 1498. Published online 2022 Oct 21. doi: 10.3390/medicina58101498
PMCID:
PMC9608248
20.
Tingting Pan, Haiwen Ding, Le Jin, Shaobo Zhang, Delin Wu, Wanwan Pan, Menghao Dong, Xiaopeng Ma, Zhaolin Chen
Cell Cycle. 2022; 21(21): 2323–2337. Published online 2022 Jul 13. doi: 10.1080/15384101.2022.2094662
PMCID:
PMC9586644

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center