U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Yuka Iwanaga, Kaori Tsuji, Ayaka Nishimura, Kouji Tateishi, Misa Kakiuchi, Takehito Tsuji
Mamm Genome. 2023; 34(4): 559–571. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.1007/s00335-023-10016-1
PMCID:
PMC10627917
2.
Nima Taghizadeh, Soha Mohammadi, Zeynab yousefi, Pegah Golpour, Alemeh Taheri, Mohammad Hasan Maleki, Mitra Nourbakhsh, Mona Nourbakhsh, Maryam Razzaghy Azar
PLoS One. 2023; 18(10): e0293217. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1371/journal.pone.0293217
PMCID:
PMC10588878
3.
Ulrich Stifel, Frederick Vogel, Giorgio Caratti, Martin Reincke, Jan Tuckermann
Hypertension. 2023 Nov; 80(11): 2333–2344. Published online 2023 Aug 30. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21185
PMCID:
PMC10581443
4.
Jiayu Xu, Xinyu Shao, Haozhe Zeng, Chengxi Wang, Jiayi Li, Xiaoqin Peng, Yong Zhuo, Lun Hua, Fengyan Meng, Xingfa Han
Int J Mol Sci. 2023 Oct; 24(19): 14922. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.3390/ijms241914922
PMCID:
PMC10573867
5.
Hitoshi Iida, Tatsuyoshi Kono, Chih-Chun Lee, Preethi Krishnan, Matthew C. Arvin, Staci A. Weaver, Timothy S. Jarvela, Renato C. S. Branco, Madeline R. McLaughlin, Robert N. Bone, Xin Tong, Peter Arvan, Iris Lindberg, Carmella Evans-Molina
Diabetologia. 2023; 66(11): 2042–2061. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.1007/s00125-023-05979-4
PMCID:
PMC10542743
6.
Abhishek Seth, Armando Rivera, In-Seon Choi, Olga Medina-Martinez, Shaye Lewis, Marisol O’Neill, Alex Ridgeway, Joshua Moore, Carolina Jorgez, Dolores J. Lamb
FASEB J.
Published in final edited form as: FASEB J. 2022 Nov; 36(11): e22567. doi: 10.1096/fj.202200558R
PMCID:
PMC10538574
7.
Beejan Asady, Vera Sampels, Julia D. Romano, Jelena Levitskaya, Bao Lige, Pratik Khare, Anne Le, Isabelle Coppens
PLoS Pathog. 2023 Aug; 19(8): e1011566. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.1371/journal.ppat.1011566
PMCID:
PMC10499268
8.
Ziwen Xu, Tongwei Zhang, Jingyi Hu, Junya Zhang, Guang Yang, Jiahuan He, Huihui Wang, Ran Jiang, Guidong Yao
J Ovarian Res. 2023; 16: 175. Published online 2023 Aug 26. doi: 10.1186/s13048-023-01258-3
PMCID:
PMC10463366
9.
Haoran Wang, Sujun Liu, Shijie Ma, Yun Wang, Hanyu Yang, Jiankun Liu, Mingxuan Li, Xiangyun Cui, Sun Liang, Qing Cheng, Huolin Shen
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(16): 12718. Published online 2023 Aug 12. doi: 10.3390/ijms241612718
PMCID:
PMC10454251
10.
Federica Tamburrino, Laura Mazzanti, Emanuela Scarano, Dino Gibertoni, Maria Sirolli, Maximiliano Zioutas, Concetta Schiavariello, Annamaria Perri, Alessio Mantovani, Cesare Rossi, Marco Tartaglia, Andrea Pession
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1209339. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.3389/fendo.2023.1209339
PMCID:
PMC10425765
11.
Karo Talvio, Victoria A. Wagner, Rimante Minkeviciene, Jay S. Kirkwood, Anna O. Kulinich, Juzoh Umemori, Anil Bhatia, Manhoi Hur, Reijo Käkelä, Iryna M. Ethell, Maija L. Castrén
Commun Biol. 2023; 6: 789. Published online 2023 Jul 29. doi: 10.1038/s42003-023-05147-9
PMCID:
PMC10387075
12.
Ning Ma, Jing Zhou, Zhi Zhou, Bangbei Wan, Weiying Lu
BMC Endocr Disord. 2023; 23: 152. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.1186/s12902-023-01400-8
PMCID:
PMC10351129
13.
R. Alan Harris, Jan M. McAllister, Jerome F. Strauss, III
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 10611. Published online 2023 Jun 25. doi: 10.3390/ijms241310611
PMCID:
PMC10341507
14.
Zhanzhan Li, Yanyan Li, Yifu Tian, Na Li, Liangfang Shen, Yajie Zhao
Front Immunol. 2023; 14: 1170539. Published online 2023 May 18. doi: 10.3389/fimmu.2023.1170539
PMCID:
PMC10232749
15.
Aysel Kalayci Yigin, Mustafa Tarık Alay, Serdal Uğurlu, Mehmet Seven
Am J Mens Health. 2023 May-Jun; 17(3): 15579883231165173. Published online 2023 May 2. doi: 10.1177/15579883231165173
PMCID:
PMC10159258
16.
Erik A. Koppes, Marie A. Johnson, James J. Moresco, Patrizia Luppi, Dale W. Lewis, Donna B. Stolz, Jolene K. Diedrich, John R. Yates, III, Ronald C. Wek, Simon C. Watkins, Susanne M. Gollin, Hyun Jung Park, Peter Drain, Robert D. Nicholls
PLoS Genet. 2023 Apr; 19(4): e1010710. Published online 2023 Apr 17. doi: 10.1371/journal.pgen.1010710
PMCID:
PMC10138222
17.
Runan Hu, Yanjing Huang, Yufan Song, Xiao Wu, Kunkun Song, Guangying Huang, Mingmin Zhang, Haoxu Dong
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1110266. Published online 2023 Mar 17. doi: 10.3389/fendo.2023.1110266
PMCID:
PMC10064091
18.
Tsun-Hsien Hsiao, Chia-Hong Chou, Yi-Lung Chen, Po-Hsiang Wang, Guo-Jie Brandon-Mong, Tzong-Huei Lee, Tien-Yu Wu, Po-Ting Li, Chen-Wei Li, Yi-Li Lai, Yu-Lin Tseng, Chao-Jen Shih, Po-Hao Chen, Mei-Jou Chen, Yin-Ru Chiang
Gut Microbes. 2023; 15(1): 2183685. Published online 2023 Feb 26. doi: 10.1080/19490976.2023.2183685
PMCID:
PMC9980454
19.
Shaozhen Liu, Yue Chen, Tongyao Li, Liying Qiao, Qiong Yang, Weiya Rong, Qing Liu, Weiwei Wang, Jing Song, Xianzong Wang, Yu Liu
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3571. Published online 2023 Feb 10. doi: 10.3390/ijms24043571
PMCID:
PMC9966397
20.
Wenjing Zhang, Zinan Li, Guojun Li, Ling Kong, Haiming Jing, Nan Zhang, Junyu Ning, Shan Gao, Yong Zhang, Xinyu Wang, Jing Tao
Front Public Health. 2023; 11: 1055175. Published online 2023 Feb 2. doi: 10.3389/fpubh.2023.1055175
PMCID:
PMC9932997

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center