U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 424

1.
Rodrigo Abensur Athanazio, Suzana Erico Tanni, Juliana Ferreira, Paulo de Tarso Roth Dalcin, Marcelo B de Fuccio, Concetta Esposito, Mariane Gonçalves Martynychen Canan, Liana Sousa Coelho, Mônica de Cássia Firmida, Marina Buarque de Almeida, Paulo José Cauduro Marostica, Luciana de Freitas Velloso Monte, Edna Lúcia Souza, Leonardo Araujo Pinto, Samia Zahi Rached, Verônica Stasiak Bednarczuk de Oliveira, Carlos Antonio Riedi, Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da Silva, Filho
J Bras Pneumol. 2023; 49(2): e20230040. Published online 2023 May 4. doi: 10.36416/1806-3756/e20230040
PMCID:
PMC10171269
2.
Jayesh M. Bhatt, Andrew Bush, Marjo van Gerven, Andreea Nissenkorn, Michael Renke, Lian Yarlett, Malcolm Taylor, Thomy Tonia, Adilia Warris, Stefan Zielen, Shairbanu Zinna, Peter J.F.M. Merkus
Eur Respir Rev. 2015 Dec; 24(138): 565–581. doi: 10.1183/16000617.0066-2015
PMCID:
PMC9487625
3.
Chad A. Newton, Justin M. Oldham, Carolyn Applegate, Nikkola Carmichael, Karen Powell, Dan Dilling, Shelley L. Schmidt, Mary Beth Scholand, Mary Armanios, Christine Kim Garcia, Jonathan A. Kropski, Janet Talbert, Pulmonary Fibrosis Foundation Genetic Testing Work Group
Chest. 2022 Aug; 162(2): 394–405. Published online 2022 Mar 23. doi: 10.1016/j.chest.2022.03.023
PMCID:
PMC9424324
4.
J P Clancy, S G Johnson, S W Yee, E M McDonagh, K E Caudle, T E Klein, M Cannavo, K M Giacomini
Clin Pharmacol Ther. 2014 Jun; 95(6): 592–597. Prepublished online 2014 Mar 5. Published online 2014 Mar 26. doi: 10.1038/clpt.2014.54
PMCID:
PMC4026598
5.
Jiaqi Ban, Shuai Chang, Pengwei Ma, Xin Wang, Fangwei Liu
Biomolecules. 2024 Feb; 14(2): 146. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.3390/biom14020146
PMCID:
PMC10886698
6.
Canfeng Zhang, Liping Chen, Chen Xie, Fengwei Wang, Juan Wang, Haoxian Zhou, Qianyi Liu, Zhuo Zeng, Na Li, Junjiu Huang, Yong Zhao, Haiying Liu
EMBO J. 2024 Jan; 43(1): 61–86. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1038/s44318-023-00003-2
PMCID:
PMC10883269
7.
Ting Wang, Weiwei Duan, Xinying Jia, Xinmei Huang, Yi Liu, Fanqing Meng, Chunhui Ni
Eur Respir J. 2024 Feb; 63(2): 2301720. Published online 2024 Feb 22. doi: 10.1183/13993003.01720-2023
PMCID:
PMC10882326
8.
Shan Wang, Suchan Niroula, Ashley Hoffman, Melika Khorrami, Melina Khorrami, Feng Yuan, Grace N. Gasser, Soon Choi, Bovey Liu, Justin Li, Mark L. Metersky, Matthew Vincent, Christopher P. Crum, Richard C. Boucher, Harry Karmouty-Quintana, Howard J. Huang, Ajay Sheshadri, Burton F. Dickey, Kalpaj R. Parekh, John F. Engelhardt, Frank D. McKeon, Wa Xian
Am J Respir Crit Care Med. 2023 Nov 1; 208(9): 930–943. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.1164/rccm.202305-0818OC
PMCID:
PMC10870857
9.
Shufei Wu, Mengying Liu, Mingrui Zhang, Xu Ye, Huimin Gu, Cheng Jiang, Huihui Zhu, Xiaoling Ye, Qi Li, Xinmei Huang, Mengshu Cao
Front Immunol. 2024; 15: 1275064. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.3389/fimmu.2024.1275064
PMCID:
PMC10869495
10.
Seth A. Reasoner, Rachel Bernard, Adam Waalkes, Kelsi Penewit, Janessa Lewis, Andrew G. Sokolow, Rebekah F. Brown, Kathryn M. Edwards, Stephen J. Salipante, Maria Hadjifrangiskou, Maribeth R. Nicholson
mBio. 2024 Feb; 15(2): e01935-23. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.1128/mbio.01935-23
PMCID:
PMC10865789
11.
Seokjin Han, Ji Eun Lee, Seolhee Kang, Minyoung So, Hee Jin, Jang Ho Lee, Sunghyeob Baek, Hyungjin Jun, Tae Yong Kim, Yun-Sil Lee
Brief Bioinform. 2024 Mar; 25(2): bbae035. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.1093/bib/bbae035
PMCID:
PMC10862655
12.
Sagita Mega Sekar Kencana, Nur Arfian, Ratih Yuniartha, Ramadhea Laila Afifa An-Nur Willya Saputri, Fauziyatul Munawaroh, Dwi Cahyani Ratna Sari
Iran J Med Sci. 2024 Feb; 49(2): 110–120. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.30476/IJMS.2023.96535.2868
PMCID:
PMC10862105
13.
Monica M. Yang, Seoyeon Lee, Jessica Neely, Monique Hinchcliff, Paul J. Wolters, Marina Sirota
Front Immunol. 2024; 15: 1326922. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.3389/fimmu.2024.1326922
PMCID:
PMC10859856
14.
Christoph H. Mayr, Arunima Sengupta, Sara Asgharpour, Meshal Ansari, Jeanine C. Pestoni, Paulina Ogar, Ilias Angelidis, Andreas Liontos, José Alberto Rodriguez-Castillo, Niklas J. Lang, Maximilian Strunz, Diana Porras-Gonzalez, Michael Gerckens, Laurens J. De Sadeleer, Bettina Oehrle, Valeria Viteri-Alvarez, Isis E. Fernandez, Michelle Tallquist, Martin Irmler, Johannes Beckers, Oliver Eickelberg, Gabriel Mircea Stoleriu, Jürgen Behr, Nikolaus Kneidinger, Wim A. Wuyts, Roxana Maria Wasnick, Ali Önder Yildirim, Katrin Ahlbrecht, Rory E. Morty, Christos Samakovlis, Fabian J. Theis, Gerald Burgstaller, Herbert B. Schiller
Eur Respir J. 2024 Feb; 63(2): 2301326. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.1183/13993003.01326-2023
PMCID:
PMC10850614
15.
Songzi Zhang, Diwei Tu, Weili Liu, Ruiqiong Li, Mengqi Jiang, Xinglong Yuan, Jianlin Luan, Hongbo Li, Changjun Lv, Xiaodong Song
J Cell Mol Med. 2024 Feb; 28(3): e18098. Published online 2023 Dec 30. doi: 10.1111/jcmm.18098
PMCID:
PMC10844706
16.
Viral S. Shah, Raghu R. Chivukula, Brian Lin, Avinash Waghray, Jayaraj Rajagopal
Annu Rev Pathol.
Published in final edited form as: Annu Rev Pathol. 2022 Jan 24; 17: 23–46. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.1146/annurev-pathol-042420-094031
PMCID:
PMC10837786
17.
Yang Zhang, Fangqiu Fu, Qiao Zhang, Lingling Li, Hui Liu, Chaoqiang Deng, Qianqian Xue, Yue Zhao, Wenrui Sun, Han Han, Zhendong Gao, Chunmei Guo, Qiang Zheng, Hong Hu, Yihua Sun, Yuan Li, Chen Ding, Haiquan Chen
Cell Rep Med. 2024 Jan 16; 5(1): 101358. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101358
PMCID:
PMC10829798
18.
YeonGyun Jung, Nam-Hui Yim, Sang Myung Lee, Won-Kyung Cho, Min Ho Cha, Jin Yeul Ma
Nutrients. 2024 Jan; 16(2): 319. Published online 2024 Jan 22. doi: 10.3390/nu16020319
PMCID:
PMC10819838
19.
Xiangqi Chen, Han Wang, Chuan Wu, Xiaoyan Li, Xiaojuan Huang, Yafeng Ren, Qiang Pu, Zhongwei Cao, Xiaoqiang Tang, Bi-Sen Ding
Redox Biol. 2024 Apr; 70: 103038. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1016/j.redox.2024.103038
PMCID:
PMC10811458
20.
Paolo Spagnolo, Umberto Semenzato
Curr Opin Pulm Med. 2022 Jul; 28(4): 296–302. Published online 2022 Jun 24. doi: 10.1097/MCP.0000000000000876
PMCID:
PMC10810353

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center