U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 49

1.
Xitang Li, Qiang Gao, Wenhui Wu, Suping Hai, Junjian Hu, Jie You, Da Huang, Hongwu Wang, Di Wu, Meifang Han, Dong Xi, Weiming Yan, Tao Chen, Xiaoping Luo, Qin Ning, Xiaojing Wang
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2022; 14(5): 1077–1101. Published online 2022 Aug 1. doi: 10.1016/j.jcmgh.2022.07.014
PMCID:
PMC9490102
2.
Yi Jiang, Shiqiang Li, Xueshan Xiao, Wenmin Sun, Qingjiong Zhang
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Aug; 62(10): 23. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.1167/iovs.62.10.23
PMCID:
PMC8383911
3.
Emmanuelle Jouanguy
Hum Genet. 2020; 139(6-7): 877–884. Published online 2020 Apr 13. doi: 10.1007/s00439-020-02166-y
PMCID:
PMC7153696
4.
Serkan Belkaya, Eleftherios Michailidis, Cecilia B. Korol, Mohammad Kabbani, Aurélie Cobat, Paul Bastard, Yoon Seung Lee, Nicholas Hernandez, Scott Drutman, Ype P. de Jong, Eric Vivier, Julie Bruneau, Vivien Béziat, Bertrand Boisson, Lazaro Lorenzo-Diaz, Soraya Boucherit, Mylène Sebagh, Emmanuel Jacquemin, Jean-François Emile, Laurent Abel, Charles M. Rice, Emmanuelle Jouanguy, Jean-Laurent Casanova
J Exp Med. 2019 Aug 5; 216(8): 1777–1790. Published online 2019 Jun 18. doi: 10.1084/jem.20190669
PMCID:
PMC6683989
5.
Jun Zhu, Yang Zhao, Yinyin Jiang, Yang Pan, Xu Jiang, Yaxi Wang, Dongfong Li, Li Zhang
Front Neurol. 2023; 14: 1275660. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.3389/fneur.2023.1275660
PMCID:
PMC10810068
6.
Kyle G. Mitchell, Julija Dobrila, Blaz Podgorsek, Christopher Greenleaf, Peter Chen, Jorge D. Salazar, Damien J. LaPar
World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2023 Nov; 14(6): 754–756. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.1177/21501351231176256
PMCID:
PMC10631274
7.
Wei Xiang, Hongchun Wei, Zhigang Liang, Manman Zhang, Zhongwen Sun, Yaodong Lv, Chengzhou Zhang, Huaguang Zheng
Eur J Med Res. 2023; 28: 446. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.1186/s40001-023-01445-4
PMCID:
PMC10585931
8.
Zhonghai Tao, Fang Zhou, Haojiang Zhang, Mingyue Qian
Curr Med Imaging. 2023 May 31; 19(11): 1273–1278. Published online 2023 May 31. doi: 10.2174/1573405619666230201103813
PMCID:
PMC10339677
9.
Jinhao Lyu, Jianxing Hu, Xinrui Wang, Xiangbing Bian, Mengting Wei, Liuxian Wang, Qi Duan, Yina Lan, Dekang Zhang, Xueyang Wang, Tingyang Zhang, Chenglin Tian, Xin Lou
Stroke Vasc Neurol. 2023 Feb; 8(1): 69–76. Published online 2022 Sep 6. doi: 10.1136/svn-2022-001589
PMCID:
PMC9985801
10.
Cecilia B. Korol, Serkan Belkaya, Fahad Alsohime, Lazaro Lorenzo, Stéphanie Boisson-Dupuis, Joseph Brancale, Anna-Lena Neehus, Silvia Vilarinho, Alsum Zobaida, Rabih Halwani, Saleh Al-Muhsen, Jean-Laurent Casanova, Emmanuelle Jouanguy
J Clin Immunol. 2023; 43(2): 406–420. Published online 2022 Oct 29. doi: 10.1007/s10875-022-01376-5
PMCID:
PMC9892130
11.
Kenji Miyazawa, Aaron L. Fogelson, Karin Leiderman
Biophys J. 2023 Jan 3; 122(1): 99–113. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.1016/j.bpj.2022.11.023
PMCID:
PMC9822800
12.
Lok Sinha, Lucas Mota, Mahmut Ozturk, Steven J. Staffa, David Zurakowski, Richard A. Jonas, Pranava Sinha
JTCVS Open. 2020 Dec; 4: 58–65. Published online 2020 Aug 29. doi: 10.1016/j.xjon.2020.08.010
PMCID:
PMC9390542
13.
Lichuan Zeng, Qu Wang, Haodong Liao, Fengchun Ren, Yudong Zhang, Jian Du, Huaqiang Liao, Mingguo Xie, Wenbin Wu
Int J Gen Med. 2022; 15: 6165–6171. Published online 2022 Jul 14. doi: 10.2147/IJGM.S371894
PMCID:
PMC9292804
14.
Zhikun Zhan, Yang Li, Yuliang Zhao, Hongyu Zhang, Zhen Wang, Boya Fu, Wen Jung Li
Biosensors (Basel) 2022 Apr; 12(4): 221. Published online 2022 Apr 8. doi: 10.3390/bios12040221
PMCID:
PMC9024622
15.
Lin Zhu, Fuping Jiang, Meng Wang, Qian Zhai, Qing Zhang, Feng Wang, Xuqiang Mao, Nihong Chen, Junshan Zhou, Guangjun Xi, Yachen Shi
Front Neurosci. 2021; 15: 808436. Published online 2022 Jan 25. doi: 10.3389/fnins.2021.808436
PMCID:
PMC8823327
16.
Lichuan Zeng, Jinxin Chen, Huaqiang Liao, Qu Wang, Mingguo Xie, Wenbin Wu
Front Aging Neurosci. 2021; 13: 790626. Published online 2021 Dec 16. doi: 10.3389/fnagi.2021.790626
PMCID:
PMC8716740
17.
Jiahua Wu, Peng Wang, Leilei Zhou, Danfeng Zhang, Qian Chen, Cunnan Mao, Wen Su, Yingsong Huo, Jin Peng, Xindao Yin, Guozhong Chen
Quant Imaging Med Surg. 2022 Jan; 12(1): 688–698. doi: 10.21037/qims-21-337
PMCID:
PMC8666768
18.
Erling Wang, Chuanjie Wu, Dandan Yang, Xihai Zhao, Jie Zhao, Hong Chang, Qi Yang
Stroke Vasc Neurol. 2021 Sep; 6(3): 449–457. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1136/svn-2020-000641
PMCID:
PMC8485239
19.
A. Azizyan, N. Sanossian, M.A. Mogensen, D.S. Liebeskind
AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Nov; 32(10): 1771–1775. doi: 10.3174/ajnr.A2265
PMCID:
PMC7966020
20.
Liang Jiang, Mingyang Peng, Huiyou Chen, Wen Geng, Boxiang Zhao, Xindao Yin, Yu-Chen Chen, Haobo Su
Quant Imaging Med Surg. 2020 Feb; 10(2): 356–367. doi: 10.21037/qims.2019.12.05
PMCID:
PMC7063281

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center