U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 5

1.
Hong Chen, Yan Zhang, Zhijun Yang, Hongtian Zhang
Neural Regen Res. 2013 Apr 5; 8(10): 890–899. doi: 10.3969/j.issn.1673-5374.2013.10.003
PMCID:
PMC4145923
2.
Jinghui Xu, Bin Zhang, Jieyi Cai, Qianqian Peng, Junxia Hu, Parizat Askar, Jianghong Shangguan, Wenfeng Su, Changlai Zhu, Hualin Sun, Songlin Zhou, Gang Chen, Xiaoming Yang, Yun Gu
Mol Med. 2023; 29: 79. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1186/s10020-023-00667-w
PMCID:
PMC10291779
3.
Sheng Yi, Qi-hui Wang, Li-li Zhao, Jing Qin, Ya-xian Wang, Bin Yu, Song-lin Zhou
Neural Regen Res. 2017 Oct; 12(10): 1708–1715. doi: 10.4103/1673-5374.217351
PMCID:
PMC5696853
4.
Meiqin Cai, Tengchao Huang, Bo Hou, Ying Guo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4606387. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/4606387
PMCID:
PMC5379125
5.
Alexandra S. Baer, Yasir A. Syed, Sung Ung Kang, Dieter Mitteregger, Raluca Vig, Charles ffrench-Constant, Robin J. M. Franklin, Friedrich Altmann, Gert Lubec, Mark R. Kotter
Brain. 2009 Feb; 132(2): 465–481. Published online 2009 Feb 6. doi: 10.1093/brain/awn334
PMCID:
PMC2640211

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center