U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 284

1.
Yi-Shin Chang, Kai Huang, Jessica M Lee, Christen L Vagts, Christian Ascoli, Md-Ruhul Amin, Mahmood Ghassemi, Claudia M Lora, Russell Edafetanure-Ibeh, Yue Huang, Ruth A Cherian, Nandini Sarup, Samantha R Warpecha, Sunghyun Hwang, Rhea Goel, Benjamin A Turturice, Cody Schott, Montserrat Hernandez, Yang Chen, Julianne Jorgensen, Wangfei Wang, Mladen Rasic, Richard M Novak, Patricia W Finn, David L Perkins
eLife. 2024; 13: e83641. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.7554/eLife.83641
PMCID:
PMC11042800
2.
Julian A. Kim, Mark A. Dayton, Wayne Aldrich, Pierre L. Triozzi
Cancer Immunol Immunother. 1999 Nov; 48(9): 525–532. doi: 10.1007/s002620050601
PMCID:
PMC11037135
3.
Michiyo Iba, Somin Kwon, Changyoun Kim, Marcell Szabo, Liam Horan-Portelance, Maria Lopez-Ocasio, Pradeep Dagur, Cassia Overk, Robert A. Rissman, Eliezer Masliah
J Neuroinflammation. 2024; 21: 93. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1186/s12974-024-03087-7
PMCID:
PMC11017481
4.
Fabiola Del Carpio-Cano, Guangfen Mao, Lawrence E. Goldfinger, Jeremy Wurtzel, Liying Guan, Mohammad Afaque Alam, Kiwon Lee, Mortimer Poncz, A. Koneti Rao
Blood Adv. 2024 Apr 9; 8(7): 1699–1714. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.1182/bloodadvances.2023011098
PMCID:
PMC10997914
5.
Panpan Jiang, Yukai Jing, Siyu Zhao, Caini Lan, Lu Yang, Xin Dai, Li Luo, Shaozhe Cai, Yingzi Zhu, Heather Miller, Juan Lai, Xin Zhang, Xiaochao Zhao, Yonggui Wu, Jingzhi Yang, Wen Zhang, Fei Guan, Bo Zhong, Hisanori Umehara, Jiahui Lei, Lingli Dong, Chaohong Liu
Nat Commun. 2024; 15: 2627. Published online 2024 Mar 23. doi: 10.1038/s41467-024-45977-7
PMCID:
PMC10960850
6.
Beirong Yu, Bangxu Zheng, Yu Shen, Yijing Shen, Haiyan Qiu, Ling Wu, Yuanling Chen, Xiaohong Cai, Junhua Wu, Qingxiao Hong
BMC Pediatr. 2024; 24: 190. Published online 2024 Mar 16. doi: 10.1186/s12887-024-04672-8
PMCID:
PMC10943762
7.
Xianying Fang, Sheng Cui, Hanbi Lee, Ji Won Min, Sun Woo Lim, Eun-Jee Oh, Chul Woo Yang, Yoo Jin Shin, Byung Ha Chung
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(3): 1378. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.3390/ijms25031378
PMCID:
PMC10855827
8.
Nungruthai Suntronwong, Sitthichai Kanokudom, Thaksaporn Thatsanathorn, Thanunrat Thongmee, Natthinee Sudhinaraset, Nasamon Wanlapakorn, Yong Poovorawan
Hum Vaccin Immunother. 2023; 19(3): 2283916. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1080/21645515.2023.2283916
PMCID:
PMC10760367
9.
Aoife Murray, Gillian Gough, Ana Cindrić, Frano Vučković, David Koschut, Vincenzo Borelli, Dražen J. Petrović, Ana Bekavac, Ante Plećaš, Valentina Hribljan, Reinhard Brunmeir, Julija Jurić, Maja Pučić-Baković, Anita Slana, Helena Deriš, Azra Frkatović, Jűrgen Groet, Niamh L. O’Brien, Hong Yu Chen, Yee Jie Yeap, Frederic Delom, Steven Havlicek, Luke Gammon, Sarah Hamburg, Carla Startin, Hana D’Souza, Dinko Mitrečić, Mijana Kero, Ljubica Odak, Božo Krušlin, Željka Krsnik, Ivica Kostović, Jia Nee Foo, Yuin-Han Loh, Norris Ray Dunn, Susana de la Luna, Tim Spector, Ingeborg Barišić, Michael S.C. Thomas, Andre Strydom, Claudio Franceschi, Gordan Lauc, Jasminka Krištić, Ivan Alić, Dean Nižetić
eBioMedicine. 2023 Aug; 94: 104692. Published online 2023 Jul 12. doi: 10.1016/j.ebiom.2023.104692
PMCID:
PMC10435767
10.
Ronghao Zheng, Jing Xie, Weijie Li, Jianping Shang, Zuliang Shi, Songbai Zhu, Lin Gui, Li Huang, Lan Shu, Donglei Liu, Yi Gong, Xiaohui Li, Wanxia Chai, Xiaofen Huang, Xiaolin Wu, Jing Yue
Immun Inflamm Dis. 2023 Jul; 11(7): e939. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1002/iid3.939
PMCID:
PMC10373572
11.
José L. Casado, Pilar Vizcarra, Adrián Martín-Hondarza, Sandra Gómez-Maldonado, Magdalena Muedra-Sánchez, Judith del Pino, Itria G. Mirabella, Sara Martín-Colmenarejo, Johannes Haemmerle, Marina Fernández-Escribano, Alejandro Vallejo
Front Immunol. 2023; 14: 1127379. Published online 2023 Jun 29. doi: 10.3389/fimmu.2023.1127379
PMCID:
PMC10338867
12.
Gokce Gurler, Nevin Belder, Mustafa Caglar Beker, Melike Sever-Bahcekapili, Gokhan Uruk, Ertugrul Kilic, Muge Yemisci
Fluids Barriers CNS. 2023; 20: 47. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.1186/s12987-023-00442-3
PMCID:
PMC10276430
13.
Eun-Hee Nah, Seon Cho, Hyeran Park, Suyoung Kim, Dongwon Noh, Eunjoo Kwon, Han-Ik Cho
Viruses. 2023 Mar; 15(3): 751. Published online 2023 Mar 14. doi: 10.3390/v15030751
PMCID:
PMC10055753
14.
Jana Sophia Buhre, Tamas Pongracz, Inga Künsting, Anne S. Lixenfeld, Wenjun Wang, Jan Nouta, Selina Lehrian, Franziska Schmelter, Hanna B. Lunding, Lara Dühring, Carsten Kern, Janina Petry, Emily L. Martin, Bandik Föh, Moritz Steinhaus, Vera von Kopylow, Christian Sina, Tobias Graf, Johann Rahmöller, Manfred Wuhrer, Marc Ehlers
Front Immunol. 2022; 13: 1020844. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3389/fimmu.2022.1020844
PMCID:
PMC9877300
15.
Jun Fan, Shirley Wang, Xianglan Lu, Zhongjie Sun
Metabolism.
Published in final edited form as: Metabolism. 2022 Sep; 134: 155249. Published online 2022 Jul 2. doi: 10.1016/j.metabol.2022.155249
PMCID:
PMC9796492
16.
Rosalia Busà, Monica Miele, Maria Concetta Sorrentino, Giandomenico Amico, Francesca Timoneri, Vitale Miceli, Mariangela Di Bella, Giovanna Russelli, Alessia Gallo, Giovanni Zito, Gioacchin Iannolo, Pier Giulio Conaldi, Matteo Bulati
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 15046. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3390/ijms232315046
PMCID:
PMC9738945
17.
Qing Zhang, Yu Liu, Jieyue Liao, Ruifang Wu, Yi Zhan, Peng Zhang, Shuangyan Luo
J Immunol. 2022 Oct 15; 209(8): 1492–1498. Published online 2022 Oct 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200307
PMCID:
PMC9527209
18.
Lanlan Wei, Ming Chu, Qingmeng Zhang, Yan Wang, Qinglong Shang, Yunyan Zhang, Guangmei Zhang
Braz J Infect Dis. 2014 Jan-Feb; 18(1): 65–70. Published online 2013 Oct 10. doi: 10.1016/j.bjid.2013.05.015
PMCID:
PMC9425263
19.
A. Lasagna, F. Bergami, D. Lilleri, E. Percivalle, M. Quaccini, F. Serra, G. Comolli, A. Sarasini, J.C. Sammartino, A. Ferrari, F. Arena, S. Secondino, D. Cicognini, R. Schiavo, G. Lo Cascio, L. Cavanna, F. Baldanti, P. Pedrazzoli, I. Cassaniti
ESMO Open. 2022 Oct; 7(5): 100574. Published online 2022 Aug 5. doi: 10.1016/j.esmoop.2022.100574
PMCID:
PMC9353611
20.
Yingzi Zhu, Heng Gu, Lu Yang, Na Li, Qiuyue Chen, Danqing Kang, Shengyan Lin, Yukai Jing, Panpan Jiang, Qianglin Chen, Li Luo, Ju Liu, Jiang Chang, Zhenzhen Li, Yi Wang, Xin Dai, Heather Miller, Lisa S. Westerberg, Chan‐Sik Park, Masato Kubo, Quan Gong, Lingli Dong, Chaohong Liu
Clin Transl Med. 2022 Jul; 12(7): e887. Published online 2022 Jul 25. doi: 10.1002/ctm2.887
PMCID:
PMC9309749

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center