U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Prashant Kapoor, Stephen M. Ansell, Rafael Fonseca, Asher Chanan-Khan, Robert A. Kyle, Shaji K. Kumar, Joseph R. Mikhael, Thomas E. Witzig, Michelle Mauermann, Angela Dispenzieri, Sikander Ailawadhi, A. Keith Stewart, Martha Q. Lacy, Carrie A. Thompson, Francis K. Buadi, David Dingli, William G. Morice, Ronald S. Go, Dragan Jevremovic, Taimur Sher, Rebecca L. King, Esteban Braggio, Ann Novak, Vivek Roy, Rhett P. Ketterling, Patricia T. Greipp, Martha Grogan, Ivana N. Micallef, P. Leif Bergsagel, Joseph P. Colgan, Nelson Leung, Wilson I. Gonsalves, Yi Lin, David J. Inwards, Suzanne R. Hayman, Grzegorz S. Nowakowski, Patrick B. Johnston, Steven J. Russell, Svetomir N. Markovic, Steven R. Zeldenrust, Yi L. Hwa, John A. Lust, Luis F. Porrata, Thomas M. Habermann, S. Vincent Rajkumar, Morie A. Gertz, Craig B. Reeder
JAMA Oncol.
Published in final edited form as: JAMA Oncol. 2017 Sep 1; 3(9): 1257–1265. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.5763
PMCID:
PMC5556979
2.
Matthew D. Park, Ivan Reyes-Torres, Jessica LeBerichel, Pauline Hamon, Nelson M. LaMarche, Samarth Hegde, Meriem Belabed, Leanna Troncoso, John A. Grout, Assaf Magen, Etienne Humblin, Achuth Nair, Martina Molgora, Jinchao Hou, Jenna H. Newman, Adam M. Farkas, Andrew M. Leader, Travis Dawson, Darwin D’Souza, Steven Hamel, Alfonso Rodriguez Sanchez-Paulete, Barbara Maier, Jerome C. Martin, Alice O. Kamphorst, Ephraim Kenigsberg, Maria Casanova-Acebes, Nina Bhardwaj, Amir Horowitz, Brian D. Brown, Lucas Ferrari De Andrade, Marco Colonna, Thomas U. Marron, Miriam Merad
Nat Immunol.
Published in final edited form as: Nat Immunol. 2023 May; 24(5): 792–801. Published online 2023 Apr 20. doi: 10.1038/s41590-023-01475-4
PMCID:
PMC11088947
3.
Jie Li, Chao Wang, Xiao Xu, Jun Chen, Haijun Guo
Braz J Med Biol Res. 2024; 57: e13378. Published online 2024 May 3. doi: 10.1590/1414-431X2024e13378
PMCID:
PMC11085032
4.
Zhichen Zhang, Xuan Wang, Jiaofeng Bai, Xiaolan Yang, Bianli Lian, Yuexia Zhang, Jin Kang, Yaozhu Pan
Medicine (Baltimore) 2024 May 10; 103(19): e38110. Published online 2024 May 10. doi: 10.1097/MD.0000000000038110
PMCID:
PMC11081607
5.
Na Zhang, Hong Li, Dan Wang, Zhen Wang, Jia-Shi Zhu, Kai Chen, Hui Jiang, Jing-Bo Shao, Cheng Cai
Clin Epigenetics. 2024; 16: 63. Published online 2024 May 9. doi: 10.1186/s13148-024-01677-z
PMCID:
PMC11080195
6.
Min Zheng, Wenjing Liu, Rou Zhang, Dewei Jiang, Yujie Shi, Yingying Wu, Fei Ge, Ceshi Chen
Int J Biol Sci. 2024; 20(7): 2686–2697. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.7150/ijbs.92338
PMCID:
PMC11077363
7.
Cheng-Wei Tie, Ji-Qing Zhu, Zhan Yu, Li-Zhou Dou, Mei-Ling Wang, Gui-Qi Wang, Xiao-Guang Ni
Front Immunol. 2024; 15: 1310376. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.3389/fimmu.2024.1310376
PMCID:
PMC11076829
8.
Seiichi Okabe, Mitsuru Moriyama, Akihiko Gotoh
Med Oncol. 2024; 41(6): 142. Published online 2024 May 7. doi: 10.1007/s12032-024-02394-6
PMCID:
PMC11076330
9.
Indra Wijaya, Muhammad H. Bashari, Lelani Reniarti, Anita Rahmawati, Rully M. A. Roesli
Dis Markers. 2024; 2024: 2906566. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1155/2024/2906566
PMCID:
PMC11074917
10.
Yongzhi Xiao, Yingzhe Liu, Yangqing Sun, Changhao Huang, Shangwei Zhong
Cancer Rep (Hoboken) 2024 May; 7(5): e2064. Published online 2024 May 6. doi: 10.1002/cnr2.2064
PMCID:
PMC11074520
11.
Shinichiro Matsui, Chihiro Ri, Lyndsey C. Bolanos, Kwangmin Choi, Asuka Shibamiya, Arata Ishii, Koji Takaishi, Nagisa Oshima-Hasegawa, Shokichi Tsukamoto, Yusuke Takeda, Naoya Mimura, Akihide Yoshimi, Koutaro Yokote, Daniel T. Starczynowski, Emiko Sakaida, Tomoya Muto
Leukemia. 2024; 38(5): 1032–1045. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1038/s41375-024-02245-3
PMCID:
PMC11073974
12.
Harry Fruchtman, Zachary M. Avigan, Julian A. Waksal, Nicole Brennan, John O. Mascarenhas
Leukemia. 2024; 38(5): 927–935. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1038/s41375-024-02246-2
PMCID:
PMC11073971
13.
Hong Zheng, Ting Wu, Zhi Lin, Dan Wang, Jing Zhang, Ting Zeng, Leping Liu, Jie Shen, Mingyi Zhao, Jia-Da Li, Minghua Yang
J Cancer Res Clin Oncol. 2024; 150(5): 231. Published online 2024 May 4. doi: 10.1007/s00432-024-05753-y
PMCID:
PMC11069489
14.
Youngeun Lee, Soo Hyun Seo, Jinho Kim, Sang-A Kim, Ji Yun Lee, Jeong-Ok Lee, Soo-Mee Bang, Kyoung Un Park, Sang Mee Hwang
Mol Diagn Ther. 2024; 28(3): 311–318. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.1007/s40291-024-00703-3
PMCID:
PMC11068693
15.
Kellie J. Archer, Han Fu, Krzysztof Mrózek, Deedra Nicolet, Alice S. Mims, Geoffrey L. Uy, Wendy Stock, John C. Byrd, Wolfgang Hiddemann, Jan Braess, Karsten Spiekermann, Klaus H. Metzeler, Tobias Herold, Ann-Kathrin Eisfeld
J Hematol Oncol. 2024; 17: 28. Published online 2024 May 3. doi: 10.1186/s13045-024-01553-6
PMCID:
PMC11068580
16.
Yu-Cai Cheng, Zhong Fan, Cong Liang, Chun-Jin Peng, Yu Li, Li-Na Wang, Jie-Si Luo, Xiao-Li Zhang, Yong Liu, Li-Dan Zhang
Technol Cancer Res Treat. 2024; 23: 15330338241248576. Published online 2024 May 2. doi: 10.1177/15330338241248576
PMCID:
PMC11067685
17.
Casey D. S. Katerndahl, Olivia R. S. Rogers, Ryan B. Day, Ziheng Xu, Nichole M. Helton, Sai Mukund Ramakrishnan, Christopher A. Miller, Timothy J. Ley
Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Apr 30; 121(18): e2317690121. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1073/pnas.2317690121
PMCID:
PMC11067031
18.
Jinzhou Guo, Gao Si, Fuchun Si
Medicine (Baltimore) 2024 May 3; 103(18): e38064. Published online 2024 May 3. doi: 10.1097/MD.0000000000038064
PMCID:
PMC11062746
19.
Xiaoxu Zhang, Yanni Ma, Jia Yu, Rui Su, Xiaoshuang Wang
Chin Med J (Engl) 2024 May 5; 137(9): 1033–1043. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1097/CM9.0000000000003073
PMCID:
PMC11062654
20.
Weihao Chen, Jingtao Huang, Yeqian Zhao, Luo Huang, Zhiyang Yuan, Miner Gu, Xiaojun Xu, Jimin Shi, Yi Luo, Jian Yu, Xiaoyu Lai, Lizhen Liu, Huarui Fu, Chenhui Bao, Xin Huang, Zhongzheng Zheng, He Huang, Xiaoxia Hu, Yanmin Zhao
J Transl Med. 2024; 22: 410. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.1186/s12967-024-05114-w
PMCID:
PMC11061929

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center