U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 45

1.
Shivangi Saha, Amiteshwar Singh, Arbab Mohammad, Shashank Chauhan, Kavya Chinta, Maneesh Singhal
Eplasty. 2023; 23: e57. Published online 2023 Aug 31.
PMCID:
PMC10517671
2.
Ashritha Rao, Sarika Gaikwad, Amar Taksande, Mayur B Wanjari
Cureus. 2023 Jan; 15(1): e33401. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.7759/cureus.33401
PMCID:
PMC9899095
3.
Vikash Bhattarai, Sanjeev Kharel, Sandeep Mahat, Sandip Kuikel, Amir Joshi, Amit Sharma, Sulav Acharya
Radiol Case Rep. 2022 Dec; 17(12): 4761–4765. Published online 2022 Oct 5. doi: 10.1016/j.radcr.2022.09.028
PMCID:
PMC9535292
4.
Ai-Bing Huang, Meng Bai, Huan Liu, Zhi-Yong Zhou, Jia-Xu Wei
BMC Musculoskelet Disord. 2020; 21: 392. Published online 2020 Jun 22. doi: 10.1186/s12891-020-03433-9
PMCID:
PMC7310430
5.
Yoshihiro Katsuura, Han Jo Kim
Global Spine J. 2019 Sep; 9(6): 666–679. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.1177/2192568218801016
PMCID:
PMC6693069
6.
Yoshihiro Katsuura, Dirk Kiner
Trauma Case Rep. 2019 Feb; 19: 7–10. Published online 2018 Dec 6. doi: 10.1016/j.tcr.2018.11.011
PMCID:
PMC6289954
7.
Nihal Ozaras, Kevser Gumussu, Saliha Eroglu Demir, Aylin Rezvani
J Phys Ther Sci. 2015 Nov; 27(11): 3601–3603. Published online 2015 Nov 30. doi: 10.1589/jpts.27.3601
PMCID:
PMC4681953
8.
Orestis Karargyris, Kalliopi Lampropoulou-Adamidou, Lampros-Guiseppe Morassi, Ioannis P. Stathopoulos, Sofia N. Chatziioannou, Spyros G. Pneumaticos
Clin Orthop Surg. 2015 Sep; 7(3): 406–409. Published online 2015 Aug 13. doi: 10.4055/cios.2015.7.3.406
PMCID:
PMC4553293
9.
Rachael M Hopkins, Abbott JH
J Man Manip Ther. 2015 May; 23(2): 93–100. doi: 10.1179/2042618613Y.0000000057
PMCID:
PMC4461719
10.
F Müller, R O'Rahilly, D R Benson
J Anat. 1986 Dec; 149: 157–169.
PMCID:
PMC1261641
11.
Natalia Semenova, Elena Kamenets, Eleonora Annenkova, Andrey Marakhonov, Elena Gusarova, Nina Demina, Daria Guseva, Inga Anisimova, Anna Degtyareva, Natalia Taran, Tatiana Strokova, Ekaterina Zakharova
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(14): 11758. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.3390/ijms241411758
PMCID:
PMC10380973
12.
Mohammad AlMuhaizea, Omar Dabbagh, Hanan AlQudairy, Aljouhra AlHargan, Wafa Alotaibi, Ruba Sami, Rahaf AlOtaibi, Mariam Mahmoud Ali, Hindi AlHindi, Dilek Colak, Namik Kaya
Genes (Basel) 2021 Nov; 12(11): 1783. Published online 2021 Nov 10. doi: 10.3390/genes12111783
PMCID:
PMC8620084
13.
Jeffrey Ng, Eleanor Sams, Dustin Baldridge, Milinn Kremitzki, Daniel J. Wegner, Tina Lindsay, Robert Fulton, F. Sessions Cole, Tychele N. Turner
Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2020 Jun; 6(3): a005348. doi: 10.1101/mcs.a005348
PMCID:
PMC7304358
14.
Jiaqi Liu, Nan Wu, Deciphering Disorders Involving Scoliosis and COmorbidities (DISCO) study, Nan Yang, Kazuki Takeda, Weisheng Chen, Weiyu Li, Renqian Du, Sen Liu, Yangzhong Zhou, Ling Zhang, Zhenlei Liu, Yuzhi Zuo, Sen Zhao, Robert Blank, Davut Pehlivan, Shuangshuang Dong, Jianguo Zhang, Jianxiong Shen, Nuo Si, Yipeng Wang, Gang Liu, Shugang Li, Yanxue Zhao, Hong Zhao, Yixin Chen, Yu Zhao, Xiaofei Song, Jianhua Hu, Mao Lin, Ye Tian, Bo Yuan, Keyi Yu, Yuchen Niu, Bin Yu, Xiaoxin Li, Jia Chen, Zihui Yan, Qiankun Zhu, Xiaolu Meng, Xiaoli Chen, Jianzhong Su, Xiuli Zhao, Xiaoyue Wang, Yue Ming, Xiao Li, Cathleen L. Raggio, Baozhong Zhang, Xisheng Weng, Shuyang Zhang, Xue Zhang, Kota Watanabe, Japan Early Onset Scoliosis Research Group, Li Jin, Yiping Shen, Nara L. Sobreira, Jennifer E. Posey, Philip Giampietro, Baylor-Hopkins Center for Mendelian Genomics, Pengfei Liu, Zhihong Wu, Shiro Ikegawa, James R. Lupski, Feng Zhang, Guixing Qiu
Genet Med.
Published in final edited form as: Genet Med. 2019 Jul; 21(7): 1548–1558. Published online 2019 Jan 14. doi: 10.1038/s41436-018-0377-x
PMCID:
PMC6659397
15.
Kazuki Takeda, Ikuyo Kou, Shuji Mizumoto, Shuhei Yamada, Noriaki Kawakami, Masahiro Nakajima, Nao Otomo, Yoji Ogura, Noriko Miyake, Naomichi Matsumoto, Toshiaki Kotani, Hideki Sudo, Ikuho Yonezawa, Koki Uno, Hiroshi Taneichi, Kei Watanabe, Hideki Shigematsu, Ryo Sugawara, Yuki Taniguchi, Shohei Minami, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Japan Early Onset Scoliosis Research Group, Kota Watanabe, Shiro Ikegawa
Mol Genet Genomic Med. 2018 Nov; 6(6): 966–974. Published online 2018 Sep 9. doi: 10.1002/mgg3.466
PMCID:
PMC6305645
16.
Xinbao Xie, Yi Lu, Xiaohong Wang, Bingbing Wu, Hui Yu
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(7): 8506–8511. Published online 2015 Jul 1.
PMCID:
PMC4555753
17.
Shan Chen, Jianning Tao, Yangjin Bae, Ming-Ming Jiang, Terry Bertin, Yuqing Chen, Tao Yang, Brendan Lee
J Bone Miner Res. 2013 Mar; 28(3): 649–659. Published online 2013 Feb 15. doi: 10.1002/jbmr.1770
PMCID:
PMC3548081
18.
I D Krantz, D A Piccoli, N B Spinner
J Med Genet. 1997 Feb; 34(2): 152–157. doi: 10.1136/jmg.34.2.152
PMCID:
PMC1050871
19.
Rachel Jane Klapper, Joshua Strobel, Chance Hebert, Maamannan Venkataraj, Tailong Xu, Octavio Arevalo Espejo
BJR Case Rep. 2024 Jan; 10(1): uaad002. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.1093/bjrcr/uaad002
PMCID:
PMC10860506
20.
Anna Szoszkiewicz, Ewelina Bukowska-Olech, Aleksander Jamsheer
Orphanet J Rare Dis. 2024; 19: 32. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1186/s13023-024-03040-0
PMCID:
PMC10829358

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center