U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 67

1.
Md. Zahir Uddin Rubel, Osamu Ichii, Takashi Namba, Md. Abdul Masum, Tsolmon Chuluunbaatar, Masaya Hiraishi, Teppei Nakamura, Yasuhiro Kon
Exp Anim. 2024; 73(3): 270–285. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.1538/expanim.23-0129
PMCID:
PMC11254493
2.
Atsuko Noguchi, Tohru Tezuka, Hiroko Okuda, Hatasu Kobayashi, Kouji H. Harada, Takeshi Yoshida, Shinji Akioka, Keiko Wada, Aya Takeya, Risako Kabata-Murasawa, Daiki Kondo, Ken Ishikawa, Takeshi Asano, Michimasa Fujiwara, Nozomi Hishikawa, Tomoyuki Mizukami, Toshiaki Hitomi, Shohab Youssefian, Yoshihiro Nagai, Manabu Tanaka, Kaoru Eto, Hideaki Shiraishi, Fumimasa Amaya, Akio Koizumi, Tsutomu Takahashi
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 6832. Published online 2024 Jun 21. doi: 10.3390/ijms25136832
PMCID:
PMC11241565
3.
Maddalena Ardissino, Eric A W Slob, Rohin K Reddy, Alec P Morley, Art Schuermans, Phoebe Hill, Catherine Williamson, Michael C Honigberg, Antonio de Marvao, Fu Siong Ng
Eur J Prev Cardiol. 2024 Jun; 31(8): 955–965. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1093/eurjpc/zwad402
PMCID:
PMC11144467
4.
Jie Zhang, Qiang Gao, Shiyang Hou, Xiaoqian Chi, Meiliang Zheng, Qijun Zhang, Haifeng Shan, Xiaoyu Zhang, Chunbo Kang
Medicine (Baltimore) 2024 Feb 2; 103(5): e37056. Published online 2023 Feb 2. doi: 10.1097/MD.0000000000037056
PMCID:
PMC10843516
5.
Swetha Ramadesikan, Caitlyn M. Colwell, Rachel Supinger, Jesse Hunter, Jessica Thomas, Elizabeth Varga, Elaine R. Mardis, Richard J. Wood, Daniel C. Koboldt
Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2023 Dec; 9(4): a006294. doi: 10.1101/mcs.a006294
PMCID:
PMC10815271
6.
Gemma L. D’Adamo, Michelle Chonwerawong, Linden J. Gearing, Vanessa R. Marcelino, Jodee A. Gould, Emily L. Rutten, Sean M. Solari, Patricia W.R. Khoo, Trevor J. Wilson, Tamblyn Thomason, Emily L. Gulliver, Paul J. Hertzog, Edward M. Giles, Samuel C. Forster
Cell Rep Med. 2023 Jul 18; 4(7): 101124. Published online 2023 Jul 18. doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101124
PMCID:
PMC10394256
7.
Minjun Kim, Michael Kruhlak, Victoria Hoffmann, Patricia Zerfas, Kevin Bishop, Woo Kyung Lee Doolittle, Elijah F. Edmondson, Yuelin Jack Zhu, Sheue-yann Cheng
Thyroid. February 2023; 33(2): 239–250. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.1089/thy.2022.0336
PMCID:
PMC10081711
8.
Maurice Sopacua, Janneke G. J. Hoeijmakers, Anneke J. van der Kooi, Ingemar S. J. Merkies, Catharina G. Faber
Mol Genet Genomic Med. 2022 Oct; 10(10): e2026. Published online 2022 Sep 16. doi: 10.1002/mgg3.2026
PMCID:
PMC9544215
9.
Yi Hua, Di Cui, Lin Han, Lu Xu, Shanshan Mao, Cuiwei Yang, Feng Gao, Zhefeng Yuan
BMC Med Genomics. 2022; 15: 159. Published online 2022 Jul 15. doi: 10.1186/s12920-022-01302-z
PMCID:
PMC9287976
10.
Huai Wang, Jiankang Yang
Pathol Oncol Res. 2021; 27: 612969. Published online 2021 Apr 15. doi: 10.3389/pore.2021.612969
PMCID:
PMC8262219
11.
Gabriel C. Dworschak, Heiko M. Reutter, Michael Ludwig
Orphanet J Rare Dis. 2021; 16: 167. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1186/s13023-021-01799-0
PMCID:
PMC8034116
12.
Eva Peterova, Jan Bures, Paula Moravkova, Darina Kohoutova
Molecules. 2021 Jan; 26(2): 402. Published online 2021 Jan 14. doi: 10.3390/molecules26020402
PMCID:
PMC7828666
13.
Yuan Ting, Li Xue-Lan, Wang Chun-Bao, Zhang Ting, Li Fen, Han Zhen
Medicine (Baltimore) 2021 Jan 8; 100(1): e24229. Published online 2021 Jan 8. doi: 10.1097/MD.0000000000024229
PMCID:
PMC7793322
14.
He Zhou, Yongfu Xiong, Guangjun Zhang, Zuoliang Liu, Lifa Li, Songlin Hou, Tong Zhou
Biosci Rep. 2020 Jul 31; 40(7): BSR20201503. Published online 2020 Jul 9. doi: 10.1042/BSR20201503
PMCID:
PMC7350890
15.
Lu Han, Zhen Zhang, Hui Wang, Hui Song, Qing Gao, Yuchun Yan, Ran Tao, Ping Xiao, Long Li, Qian Jiang, Qi Li
Orphanet J Rare Dis. 2020; 15: 155. Published online 2020 Jun 22. doi: 10.1186/s13023-020-01442-4
PMCID:
PMC7310025
16.
Adam Stępień, Daria Sałacińska, Jacek Staszewski, Marta Durka-Kęsy, Jan Dobrogowski
BMC Neurol. 2020; 20: 182. Published online 2020 May 13. doi: 10.1186/s12883-020-01770-9
PMCID:
PMC7218613
17.
Yan Shi, Li Liu, Tsuyoshi Hamada, Jonathan A Nowak, Marios Giannakis, Yanan Ma, Mingyang Song, Daniel Nevo, Keisuke Kosumi, Mancang Gu, Sun A. Kim, Teppei Morikawa, Kana Wu, Jing Sui, Kyriaki Papantoniou, Molin Wang, Andrew T. Chan, Charles S. Fuchs, Jeffrey A. Meyerhardt, Edward Giovannucci, Shuji Ogino, Eva S. Schernhammer, Reiko Nishihara, Xuehong Zhang
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.
Published in final edited form as: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Jan; 29(1): 133–140. Published online 2019 Oct 30. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-19-0325
PMCID:
PMC6954315
18.
Zebing Zheng, Bin Chen, Zhu Jin, Mingjuan Gao, Chengyan Tang, Yuchen Mao, Yan Qu, Yuanmei Liu
Mol Med Rep. 2019 Aug; 20(2): 1297–1305. Published online 2019 Jun 6. doi: 10.3892/mmr.2019.10356
PMCID:
PMC6625457
19.
Zhen-Hua Yang, Yan-Qi Dang, Guang Ji
World J Gastroenterol. 2019 Jun 21; 25(23): 2863–2877. Published online 2019 Jun 21. doi: 10.3748/wjg.v25.i23.2863
PMCID:
PMC6589733
20.
Katarzyna Neubauer, Barbara Woźniak-Stolarska, Małgorzata Krzystek-Korpacka
Biomed Res Int. 2018; 2018: 4961753. Published online 2018 Nov 1. doi: 10.1155/2018/4961753
PMCID:
PMC6236662

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center