U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 4

1.
Yan-Jun Su, Shao-Hao Cheng, Jun Qian, Ming Zhang, Wen Liu, Xiang-Xiang Zhan, Zhu-Quan Wang, Hai-Dan Liu, Xing-Wei Zhong, Ruo-Chuan Cheng
Arch Endocrinol Metab. 2023; 67(6): e000659. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.20945/2359-3997000000659
PMCID:
PMC10660997
2.
Marianna Caterino, Mario Pirozzi, Sergio Facchini, Alessia Zotta, Antonello Sica, Giorgio Lo Giudice, Raffaele Rauso, Elisa Varriale, Fortunato Ciardiello, Morena Fasano
Medicina (Kaunas) 2022 May; 58(5): 666. Published online 2022 May 17. doi: 10.3390/medicina58050666
PMCID:
PMC9144761
3.
Zirong Chen, Wei Ni, Jian-Liang Li, Shuibin Lin, Xin Zhou, Yuping Sun, Jennifer W. Li, Marino E. Leon, Maria D. Hurtado, Sergei Zolotukhin, Chen Liu, Jianrong Lu, James D. Griffin, Frederic J. Kaye, Lizi Wu
JCI Insight. 2021 Apr 8; 6(7): e139497. Published online 2021 Apr 8. doi: 10.1172/jci.insight.139497
PMCID:
PMC8119194
4.
Yelda Jozaghi, Mark Zafereo, Michelle D. Williams, Maria K. Gule‐Monroe, Jennifer Wang, Elizabeth G. Grubbs, Ara Vaporciyan, Mimi I. Hu, Naifa Busaidy, Ramona Dadu, Steven G. Waguespack, Vivek Subbiah, Maria Cabanillas
Head Neck. 2021 Jan; 43(1): E7–E12. Published online 2020 Nov 9. doi: 10.1002/hed.26527
PMCID:
PMC7756223

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center